İman ve İbadet

HACCIN SIR VE HİKMETLERİ- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

“Kâbe-i Muazzama, yeryüzünde Cebrail Aleyhisselamın öğretmesiyle, Hazret-i Âdem (as) tarafından inşa edilen ilk binadır. Onun diğer adı Beytullahtır. Yani Allah’ın evi. İlk tavaf da Hz Âdem (as) ve Hz. Havva validemiz tarafından yapılmıştır.”

“Kâbe-i Muazzama, cennetteki Beyt-i Mamur’un yeryüzündeki izdüşümüdür. İkinci defa tamir ve inşası Hazret-i İbrahim (as) ve oğlu Hazret-i İsmail (as) birlikte yapmışlardır. Cennetten getirilen Hacer-ül Esved, Sevgili Peygamberimiz tarafından öpüldüğü için, müminler olarak öpülmesi sünnet olmuştur. Onu öpmek için verilen mücadele zahmetinde bile tatlı bir lezzet vardır. Mültezem’de ve Hicr mevkiinde yapılan dualar muhakkak kabul edilir. Zemzem suyu ise, dört bin senedir bitmeyen bir bereket mucizesi ve bir hazinesidir.”

“Medine-i Münevvere’de, Resülullah’ı (asm) ziyaret edene ve Ravza-i Mutahhara’da kırk vakit namaz kılana, şefaatinin vacip olduğu haber verilmiştir. Resülullah’ın (asm( Uhud savaşında sığındığı kaya kovuğu hâlâ gül gibi kokuyordu. Bin dört yüz sene sonra bile, bu bir mucize durumdu.”

“Hac ibadeti, Allah emrettiği için yapılır. Neticesi, Allah’ın rızasıdır. Hikmetleri ise, tercih ve teşvik makamındadır. Nasıl ki, namaz müminin miracı olup, her Allah-ü Ekber ile mertebe kat edip, kulluğun külli mertebesine yükselmektir. Öyle de, hac ibadeti de herkes için külli bir ubudiyettir. Bir hacı, ne kadar âmi de olsa, bir veli gibi umum âlemlerin Rabbi ünvanıyla Allah’a yönelir ve onun verdiği hararet, hayret ve dehşet, ancak Allah-ü Ekberler ile teskin edilir.”

“Hac ibadetine sosyal hayata bakan cihetleriyle bakıldığında, İslâm âlemi açısından tanışmak ve fikri birliğine varmak, bunun yanında yardımlaşarak işbirliği yapmaktır. Ancak, bu hikmetlerin ihmali ceza olarak mağlubiyet ve sefaleti netice verdi. Osmanlı Devletinin öldürülmesine  yardım eden  İslâm coğrafyasındaki devletler, şimdi saçını başını yoluyor. Lâkin, zaruret ve tecrübelerin eğittiği İslâm devletleri, bir gün Avrupa Birliği gibi bir İslâm Birliğine geçecek ve dünyanın bozulan dengesine hizmet edecektir.”

Risale-i Nurdan yaptığı alıntılarla sohbetini zenginleştiren Ali Vapurlu, çok kalabalık bir grupla dinlenildi. Böylece, bir seminer daha verimli bir tarzda sona ermiş oldu.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap