Genel

GÜNLÜK SÜNNET KURALLARI- 1

Örnek alınacak ve izinden gidilecek en güzel bir rehber ve önder olan Hazret-i Muhammed (asm) “Beni, Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı.” buyurmakla, âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakkın, kullarından razı olacağı tarzın ne olduğunu bizzat peygamberde göstermiş olduğunu anlıyoruz.

Sünnet-i Seniyeyi esas alarak, Hazret-i Muhammed’in (asm) hayat tarzını, kendi hayatına bir program yapan her bir Müslüman, günlük meşru âdet ve hareketlerini ibadet hükmüne getirir. Böylece, hayatının her ânını âhiret hesabına değerlendirir ve fâni hayatını ebedileştirir. Sünnet-i Seniyeyi terk eden hiç bir nur bulmadığı gibi, en büyük sermaye olan ömrünü zayi eder ve ebedi hayatını da kaybeder. Dünya ve âhiret noktasından hüsrana düşer.

“Şüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin.” (Kalem Suresi. 4) ferman eden Cenab-ı Hak onu övdüğü gibi, Hazret-i Ayşe (r.a.) ve bütün sahabeler onu tarif ettikleri zaman “Onun ahlâkı, Kur’an ahlâkıydı.” diye beyan ediyorlardı.

Sünnet-i Seniyeyi ihya ile de vazifeli olan çağın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri, Sünnetin kaynaklarının Onun sözleri, fiileri ve halleri olmak üzere üç kısım olduğunu ve bu üç kaynağın da farzlar, nafileler ve güzel âdetleri olarak üç kısma ayrıldığını ifade eder. “Farz ve vacip kısmında ittibaa (uymaya) mecburiyet var, terkinde azap ve ikab vardır. Nevafil (nafileler) kısmında emr-i istihbabi ile yine ehl-i iman mükelleftir, fakat terkinde azap ve ikab yoktur. Fiilinde ve ittibaında (uyulmasında) azim sevap var. Ve tağyir ve tebdili (değiştirilmesi) bid’a ve dalâlettir ve büyük hatadır. Âdât-ı seniyesi ve harekât-ı müstahsenesi (güzel hareketleri) ise, hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye ve nev’iye ve içtimaiye itibariyle onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. Çünkü, her bir hareket-i âdiyesinde çok menfaat-i hayatiye bulunduğu gibi, mütabaat etmekle (uymakla) o âdap ve âdetler ibadet hükmüne geçer. (Lem’alar s. 64)” Bediüzzaman Hazretlerinin bu tespitleri gerçekten çok önemlidir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap