Hayat

GELECEKTEN HABER VERMEK

Genellikle iman ve Kur’an hakikatlerini tefsir, ispat ve ilan eden Risale-i Nur Külliyatında, ara sıra istikbalde vukua gelecek olan hadiselerden haber veren, işâri ve remzî bir tarzda onlardan bahseden bir takım bahisler vardır. Gerçi gaybı Allah’tan başkası bilemez. Ancak, yaş ve kuru ne varsa içinde mevcut olan Kur’an-ı Kerim’de derinliği bulunan mütehassıs âlimler, eskiden beri bilinen ebced ve cifir hesaplarıyla, Kur’an ayetlerinden bir çok hakikatleri anlamışlar ve çıkarmışlardır.

Şarta bağlı olarak meydana gelen o istikbal hadiseleri, bağlı olduğu şartlar yerine gelirse gerçekleşir, gelmezse tehir olur veya hiç gerçekleşmez. Verilen gaybî haberler doğru, fakat şartlar yerine gelmediği için vukua gelmemiştir.

Ebced ve cifir ilminde fevkalâde bir derinliğe sahip olduğunu gördüğümüz Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nur tefsirlerinde ayet ve hadise dayanarak haber verdiği tarihteki olaylar genelde aynen çıkmış, nâdiren tehirli olarak gerçekleşmiştir.

Yaşadığı dönemde, haber verdiği tarihteki olayları, vefat ettiği tarihi olan 1960 yılına kadar bizzat kendisi gördüğü gibi, vefatından bu yana geçen zamanlar içinde meydana gelen olayları da bizler gördük ve görmeye devam ediyoruz.

Bir örnek olması bakımından, bahsini ettiği 1417 Hicrî tarihinden bahsedebiliriz. On birinci Şua’nın hatimesine bir lahika olarak kaleme alınan bahiste, Bakara Suresinin 256 ve 257 ayetlerinin ebced ve cifir hesapları yapılarak muhtelif tarihler çıkarılmıştır. Önce ayetlerin kısacık bir mealine bakalım: “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan, iman küfürden iyice ayrılmıştır. Kim insanları Allah’ın yolundan saptırıp isyana sürükleyen ve birer mâbud gibi kıymet verilen tağutları reddeder ve Allah’a iman ederse işte o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Ki, o kırılmaz ve kopmaz. Allah ise her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları karanlıklardan kurtarıp hidayet nuruna kavuşturur. İnkâr edenlerin dostu ise tağutlardır. Onları iman nurundan mahrum bırakıp inkâr karanlıklarına sürükler. İşte onlar Cehennem ateşinin ehlidir, orada ebediyen kalacaklardır.” Buradan çıkarılan hakikatleri bir sonraki yazımızda ifade edelim, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap