Hayat

FİKİR VE İFADE HÜRRİYETİ- 2

Reklam

Bir toplumda iman ne kadar inkişaf ederse, hürriyet nimeti o nispette parlar. Zira, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Hürriyet, Rahman olan Allah’ın bir hediyesi ve imanın bir hassasıdır.” Asr-ı Saadet de bu hakikatin en güzel bir örneğidir. Fikir ve ifade hürriyetinin zirveleri orada görülmekte ve “Ben, Kur’an ve Sünnetten ayrılırsam bana ne yaparsınız?” diye soran halifeye “Vallahi, seni bu kılıcımızla doğrulturuz.”diyecek kadar fikri hür insanların sahabeler olduğu bilinmektedir.

İslâm dininin öngördüğü hürriyet ortamına, insanlık asırlar sonra çok tecrübeler ve çok bedeller ödeyerek geldiği, dünya standartlarındaki tam demokrasinin uygulandığı ileri ve gelişmiş ülkelerde kısmen ulaşılabilmiştir.

Asr-ı Saadet dışında, saltanata inkılap eden halifelik ve padişahlık dönemindeki yanlış uygulamalar ve baskıcı idarelerle, hiç bir zaman İslâm dini mahkûm edilemez. Yanlışı nerede ve kim yaparsa yapsın yanlıştır. Kimse de onları savunmak durumunda değildir.

Keza, cumhuriyet ve demokrasi adı altında yapılan yanlış uygulamalar ya da tepeden dayatmacı tatbikatlarla, gerçek cumhuriyet ve demokrasiler de suçlanamaz. Sistem iyi ve güzel olduğu halde, kötü ellerdeki uygulamalar kötü olabilir. Bu da, sistem düşmanlığını gerektirmez.

Bu çerçeveden bakıldığı zaman, fikir ve ifade hürriyetinin en geniş ortamı, İslâm’ın ve imanın hakkıyla yaşandığı ve gerçek bir demokrasinin uygulandığı toplumlardır. Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller, ancak böyle bir ortamın mahsulü olabilirler.

Türkiye’de bir takım olumsuzluklar varsa ve bunlar da hiç bir kurum ve müesseseyi karalamak ve küçük düşürmek kastı olmaksızın eleştiriliyorsa, bu ancak ülkenin yararına olan şeylerdir. Yeter ki, devlet ve millet aleyhine çalışan terör örgütlerini dolaylı ve ince ayar yapılan övmeler ve kışkırtmalar olmasın. Zira,yine Bediüzzaman’ın dediği gibi “Muhalefet, meşru ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur.”

Bunun dışında, yazan, çizen ve konuşan insanlar susturuluyor, göz dağı veriliyor, fikir ve ifade hürriyeti kısıtlanıyorsa orada hürriyetten ve demokrasiden bahsedilemez. Bu millet ve vatan, hak ve hürriyetlerin kanunlar dairesinde en geniş ve kâmil anlamda yaşamaya lâyık bir ülkedir. İleri ve tam demokrasi   milletimizin de hakkıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap