İslam ve Kur'an

DİN DEVLETİ NE DEMEK?- 2

Hazret-i Peygamber ve kısmen dört halife dönemi hariç kalmak kaydıyla, İslâm tarihi boyunca din adına devletler kurulmamıştır. Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi Devleti, Selçuklular ve Osmanlı gibi devletlerin hiç birisi İslâm dini adına kurulmuş devletler değildir. Gerçi ülkeyi ve devleti yönetenler Müslümandır. Fakat, onlar din devleti kurmamışlardır.

“Zerratı günahkârlardan mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olamaz.”diyen Bediüzzaman’ın bu tespitine göre, şayet din adına bir devlet kurulacak olursa, meydana gelebilecek bütün kusur ve hatalar tamamıyla dine fatura edilecektir. Bu ise, İslâm dinine verilebilecek en büyük bir zarardır.

İkinci Meşrutiyet ilân edildiği zaman, Bediüzzaman Hazretlerinin bir din âlimi vasfıyla herkesten evvel bu yönetim biçimine sahip çıkması ve meşrutiyet-i meşruâ ünvanıyla alkışlaması ve  dört mezhepten bu yönetim şeklinin İslâm dinine uygun olduğunu savunması çok dikkat çekicidir. Ve “Asıl şeriatın meslek-i hakikisi meşrûtiyet-i meşrûadır.”sözleri de ona aittir.

Parlamenter sistemi kabul etmeyen ve meşvereti inciten ve bir tek padişahın iradesine dayanan mutlakiyet yönetimi için de şu sözleri söyler: “Eski hal muhal, ya yeni hal veya izmihlâl.”

“Kur’an varken, kanunu-u esasiyi (anayasayı) ve diğer kanunları kabul etmek küfürdür. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse kâfirlerin, zâlimlerin, fâsıkların ta kendileridir.”diyenlere karşı “Biçareler bilmez ki, kim hükmetmezse emri, kim tasdik etmezse kâfir olur, mânâsındadır.”diyordu.

Evet, İslâm dininin bir hukuk bölümü vardır. Ve muvakkaten ta’tile uğramıştır. Ancak,İslâm’ın suç saydığı fiilleri, modern hukuk da suç saymakta ve cezalandırmaktadır. Fakat, cezalar Allah adına verilmediği için, tesiri cüz’i ve sathi kalmaktadır. Onun için, mutlaka bu alanın uzmanları tarafından her iki hukuk incelenmeli ve telifi yapılmalıdır. İslâm hukuku sadece hırsızın elini kesmek ve zina edeni taşlamaktan ibaret değildir.  Onların bile uygulanması için kendine göre çok ağır gerekçeleri vardır.

Özetle; İslâm adına din devleti kurulamaz. İslâm’ın ön gördüğü devlet yönetim biçimi, dindar ve demokratik bir cumhuriyettir. İslâm dininin yüzde biri siyasete taalluk eder. Hukuk noktasında ise, İslâm hukuku incelenmeli ve modern hukuk ile telifi yapılmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap