Hayat

DEVLET VE CEMAAT MÜNASEBETİ

Bir asra yakın bir zamandan beri devlet tarafından takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki bin civarında  mahkemelerde muhakeme edilip berat alan ve çok çeşitli isnat ve iftiralara muhatap olup, rejim ve devlet düşmanı yaftasıyla mahkûm edilmek istenen ve bu kadar kötü muamelelere rağmen devletine küsmeyen Nur Talebeleri, devletine ne nazarla bakıyor?

Evet, yalan ve hilelerle, entrika ve sahtekârlıklarla bir fert veya bir cemaat, kısa bir zaman için başkalarını kandırabilir. Suret-i haktan görünebilir. Sahterkârlık ve hilesini saklayabilir. Fakat, uzun zamanlar zarfında, çok dikkatli gözler altında, çok derin tahkik ve araştırmalar arasında kolay kolay hilesini gizleyemez. Suret-i haktan görünemez. Her hali ve her tavrı sahtekârlığını ilan edecektir.

İşte, Nur Talebeleri bir asra yakın bir zamandan beri, her halleri resmi veya gayr-i resmi insanlar tarafından inceleniyor. Gayet şeffaf bir cemaat ve içleri dışları aynı. Açıktan bütün düşüncelerini, yazılı veya görsel âlemde  herkese ilân ediyorlar. Gayeleri bellidir ve gizli saklı hiç bir halleri yoktur. Bu hakikati Bediüzzaman açık bir dille şöyle izah ediyor: “Evet, efendiler! Gerçi Risale-i Nur sırf âhirete bakar; gayesi rıza-yı İlâhi ve imanı kurtarmak ve şakirtlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve haps-i, münferitten kurtarmaya çalışmaktır. Fakat, dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir ve bu vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesl-i âtinin biçareler kısmını dalâlet-i mutlakadan kurtarmaktır. Çünkü, bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslâmiyet seciyesinden çıkan bir müslim, dalâlet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez.” (Emirdağ lahikası)

Görüldüğü gibi, Nur Talebeleri esas âhiretin kurtulması için çalışıyorlar. Fakat, ikinci derecede iman hizmeti ve İslâm terbiyesi dersleriyle, dahili asayiş ve emniyetin temininde, gönüllü olarak muhafızlık ve bekçilik vazifesini yerine getiriyorlar. Herkesin kalbine manevi bir yasakçı koyarak, suç işlenmeden önce tedbir alıyorlar. Bu gaye ve hizmet ise, ancak takdir edilecek bir durumdur. Böylece, devletin emniyet güçlerine ve kolluk kuvvetlerine manen yardım edilmiş olunuyor. Nur mesleğinin temel esaslarından biri budur. Bu meslekle alâkası olmayanların yanlışlarıyla, Nur Talebeleri kıyaslanamaz ve itibarsızlaştırılamaz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap