İnsan Ve Toplum

DECCAL ZİHNİYETİNİN ÖLÜMÜ NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?- 2

(Dünden devam)

Kıyamet alâmetlerinden olan deccal ve Süfyan ile ilgili bir hayli hadis-i şerifler vardır. Bediüzzaman Hazretleri bunların doğru tevil ve yorumlarını yapmıştır. Meselâ; bir rivayette var ki: “Âhirzamanda ‘Allah Allah!’ diyecek kalmaz.” Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki: ‘Allah Allah Allah!’ deyip zikreden  tekkeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve Ezan ve Kamet gibi şeairde (İslâmi sembollerde) İsmullah (Allah adı) yerine Türkçe ezan ve kamet okunacak” demektir. Yoksa, umum insanlar küfr-ü mutlaka (mutlak inkârcılığa) düşecek demek değildir. Çünkü, Allah’ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah’ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfatlarında hata ediyorlar.” Diğer bir tevili şudur ki: Kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için, müminlerin ruhları bir parça evvel kabz edilir; kıyamet kâfirlerin başlarında patlar.” (Şualar s. 503) İşte, böylesine ilginç yorumları yapılan deccal meselesi, insanlık âleminde komünizm olarak ortaya çıkmış ve yetmiş yıl boyunca insanlığı maddi ve manevi ateşe verdikten sonra, dâhili ve hârici etkenlerin tesiri ile  ve (şeffaflık ve yeniden yapılanma) anlamına gelen iki kelimeye dayanamayarak 1991 yılında çökmüş, Allah’ı inkâr fikri kısmen ölmüş ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmıştır.

İslâm âleminde çıkan ve aldatmakla iş gören Süfyani deccal ise, hak ve ebedi olan İslâm dinine ihanet edip, Müslümanları bin senelik geçmişiyle olan bağlarını kopararak ve kanunlar perdesi altında üç yüz senede yapılamayacak büyük tahribat ve yıkımları yapıp, hem de zekâsı ve siyasi dehasıyla çok âlimleri ve hocaları aldatıp etrafında fetvacı yaparak, İslâmi hayatın hem yüzünü hem de astarını yırtıp attı. Bid’akâr rejimi, mutlak bir istibdat ve diktatörlük şekline döndü. Devlet gücü, Müslümanları tam bir kıskaç içine aldı. İslâm dini irtica ile eşdeğer görüldü. Lâiklik ise, beşerî bir din gibi algılandı ve İslâm dininin rakibi gibi uygulandı. Süfyan komitesi istibdat ve zulmün sembolü oldu. Dünyada meydana gelen istibdat ve hürriyet mücadeleleri gibi, İslâm dünyasında da aynı mücadele devam edip geldi.

Geçmiş zamanlarda İlâhlık taslayan Firavun’u karıncaya mağlup eden, onu ve sarayını yerin dibine geçiren ve yine İlâhlık iddiasında olan Nemrud’u bir sivrisineği musallat edip mağlup eden Kâinatın Yaratıcısı; büyük deccal komünizmi zâhiri sebepler altında kısa zamanda çökerttiği gibi, Süfyanî deccal komitesi zihniyetini ve temsil ettiği baştan aşağıya zulüm ve istibdat olan resmi ideolojisini de, Hazret-i Mehdi ve temsil ettiği cemaatinin mucizekâr manevi kılıcı ile hiç umulmadık bir zamanda çökertecek ve öldürecek, tarihin istibdat ve zulüm mezarlığına gömecektir. İleri ve tam demokrasi de onun panzehiri olacaktır, inşaallah.

asyanur.info  samicebci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap