Siyaset

CUMHURİYET Mİ YOKSA KEMALİZM Mİ?

Kemalizm kendi başına bir felsefe ve ideoloji değildir. Oportinist ve pragmatist bir yaklaşımla fırsatları değerlendirme biçimidir. Muasır milletler seviyesine çıkma adına, Müslüman bir milletin bin yıllık geçmişi ve dini ile ilgili bütün değer yargılarını değiştirme eylemidir.

Hal böyle olunca, cumhuriyetçilik ilkesi göstermelik olmaktan öteye geçmemektedir. Bu gün Kemalizme taraftar olduğunu söyleyenler bile, ilke ve inkılapları savunmakta zorlanıyorlar ve bir sürü tevillerle vaziyeti kurtarmaya çalışıyorlar.

Evet, cumhuriyet kurulduktan sonra 1950 yılına kadar demokrasi yoktur, vicdan ve din hürriyeti yoktur, muhalefet yoktur, bir çok temel insan hakları yoktur. Laîklik din düşmanlığı gibi anlaşılıp, dindarları ezme aracı olarak uygulanmaktadır. Dehşetli bir istibdat, cumhuriyet adı altında millete tatbik edilmektedir.

Din tedrisatı tahsil edilen müesseseler kapatılmakta, Allah adının anıldığı mekânlar yasaklanmakta, Kur’an ve Ezanla uğraşılmakta, milletin kılık ve kıyafeti kanun adı altındaki keyfi uygulamalarla değiştirilmek istenmekte, hülâsa tepeden gelen bir dayatmayla, milletin etrafında çelikten bir kafes örülmektedir.

İşte, böylesine baskıcı bir rejimin Kemalizm adına tatbike konulduğu ve bir tek dini eserin yazılmasına izin verilmediği ve insanlık tarihinin emsalini görmediği ve kıyamet alâmetleri olarak bilinen dehşetli fitneler devrinde, her türlü tehlikeyi, işkence, zehirlenme ve hapishaneleri, hatta idam edilmeyi bile göze alarak telif ettiği Nur Risaleleriyle, ehl-i imanın imanını muhafazaya çalışan ve adeta tek başına muhalefet vazifesini üstlenerek yapılan yanlışlara fikren ve ilmen karşı koyup, hakka ve doğruya dâvet yapan Bediüzzaman; o günlerde icra edilen Kemalist rejimin iç yüzünü şöyle tespit yapıyordu: “İstibdad-ı mutlaka cumhuriyet namını vermekle, sefahet-i mutlaka medeniyet namını takmakla, irtidad-ı mutlakı rejim altına almakla ve cebr-i keyfi-i küfriye kanun namını vermekle..”hem adliyenin iğfal edilip yanıltıldığını hem de kendisinin ve talebelerinin sıkıntılara düşmesine sebep olduklarını belirtiyordu.

Evet, gerçek anlamda demokratik bir cumhuriyetin etrafında toplanmaya kimsenin itirazı olmaz ve olmamalı. Fakat, ne olduğu ve nasıl uygulandığı bilinen ve çeşitli kesimlerce istismar edilerek dünya menfaatlerine alet edilen Kemalizme, cumhuriyet adı verilip onunla eş değer göstererek, milleti onun etrafında toplamak mümkün değildir. Yaklaşık bir asır önce yapılan yanlış uygulamaları, bu gün de uygulamaya kalkmak, milletin birlik ve beraberliğine, devlet ve millet kaynaşmasına asla bir faydası olmaz. Aksine zararı olur.

Netice; demokratik bir cumhuriyete evet, fakat yanlış olan Kemalizm ve resmi ideolojiye hayır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap