Siyaset

ÇOK KÜLTÜRLÜ DEMOKRASİLER

Reklam

Yabancı bir terim olan konsensüs uzlaşma, anlaşma, mutabakat ve asgari müştereklerde birleşme anlamına gelir. Bir milleti meydana getiren fertler, cemaat, cemiyet ve partilerin aynı fikir, aynı kanaat ve aynı düşüncede olmaları hem sosyolojik hem de psikolojik bakımdan mümkün değildir.

Genel anlamıyla aynı Allah’a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan, aynı devletin ve vatan topraklarının sahibi olan bir milletin, temelde var olan müşterekleri asgari değil, âzamîdir. Zira dil, din, vatan birliği, bir milleti meydana getiren ana unsurlardır. Bunlardan biri noksan olsa, yine millet mânâsına dahildir.

Dünyada sür’atle gelişen ve değişen anlayışlar çerçevesinde yerini bulan çok kültürlülük, ileri milletlerin ve devletlerin teşvik ettiği ve korumaya çalıştığı, yeni sayılabilecek bir yaklaşım tarzıdır. Çünkü, farklı kültürlerin ve geleneklerin yaşanması, o millet için bir zaaf değil, bilâkis zenginlik alâmetidir.

Çok sesliliğe hayat hakkı tanıyan demokrasilerin, ileri derecede uygulama alanı bulduğu demokratik ülkelerde, karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde hayat bulan çok kültürlülük; maalesef ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinde yok edilmeye ve sindirilmeye çalışılan bir durumdur. Tek tip insan, tek düşünce ve tek ideolojinin bizzat devlet eliyle hâkim kılınmaya çalışıldığı demokrat olmayan idarelerde, çok seslilik ve çok kültürlülük bir tehdit unsuru olarak görülmektedir.

Kendi gölgesinden bile korkan ve halkına güvenmeyen ve kendi dışında her grup ve düşünceyi potansiyel bir tehlike sayan, diktaya dayalı müstebit idareler, insanın istidat ve kabiliyetlerinin gelişmesine fırsat vermeyen ve adeta insanları sürü gibi güdülmeye muhtaç zavallı varlıklar haline getiren bir belâdır. Günümüz dünyasında insanlığın kurtulmaya çalıştığı bir afettir.

Yarı demokrat sayılan veya gizli diktatörlükle idare edildiği kabul edilen devletlerin ve milletlerin hali de acınacak bir durumdadır. Farklı inançlara, gelenek ve kültürlere kucak açan, farklı fikir, görüş ve düşüncelere hayat hakkı tanıyan demokrasilerde, bir çok temel kriterlerde ve ana esaslarda milli bir mutabakatın temini mümkündür. Buna her milletin huzur ve saadeti için ihtiyacı vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap