Hayat

CEMAATLERDE OLMAMASI GEREKEN DUYGULAR

Bin seneden beri varlıkları sürüp gelen tarikatlar ve cemaatler gerçeği, hem vatan hem de millete büyük faydalar temin ettiği için, elbette kıyamete kadar varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir takım olumsuzluklar olsa bile, müspet cihetleri menfi cihetlerinden pek çok fazladır.

Bütün faydalı taraflarına rağmen, her insanda bulunan rekabet, kıskançlık, haset, emsaline üstün gelmek, kendi şahsî fikirlerine güvenmek ve insanlar nazarında görünmek gibi, Allah’ın rızasına uygun gelmeyen duyguları kontrol edememekten dolayı, önce şahsın kendi âlemi bozulur ve zamanla dahil olduğu cemaat veya tarikatın düzenini olumsuz etkiler. En nihayet her şey yerli yerine oturur fakat o zamana kadar da olan olur.

Risale-i Nur’dan terbiyesini alan gruplara gelince, onların ellerindeki şaşmaz ölçüler her türlü olumsuz duyguları törpüler ve ıslah eder. Hakiki ihlâs onların vazgeçilmez mihenk taşıdır. Bir dirhem ihlâslı amelin, batmanlarla hâlis olmayana üstün geldiğini bilirler. Allah’ın rızasının ihlâsla kazanıldığı, fazla muvaffakiyet ve taraftarların çokluğu ölçü olmadığı malûmlarıdır. Cemaat olarak vazife olan tebliği en ideal bir tarzda yapıp, Allah’ın vazifesi olan neticeye karışmamak hiç bir zaman unutulmaz. Hizmet içinde olan kardeşlerinin kusurlarını araştırıp yıkıcı tenkit kapısını açmazlar. Tefâni denilen birbirinde fâni olmak prensibiyle, diğer kardeşlerinin varlığı ve fazla meziyetleriyle iftihar ederler. Hakka hizmet büyük bir defineyi taşımak gibidir gerçeğinden hareketle, daha kuvvetli omuzların hizmetin altına girmesiyle, kıskanmak şöyle dursun, bilâkis memnun olurlar. Şahıslarını öne çıkarmak ve nazara vermek yerine, şahs-ı maneviyi ehl-i imana gösterirler. Cemaatin tadını kaçıran ve tesanüdünü bozan rekabet ve kıskançlık mikrobuna panzehir olarak, Bediüzzaman Hazretlerinin şu kısa mektubunu hiç unutmazlar: “Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvel-âhir tavsiyemiz, tesânüdünüzü muhafaza, enâniyet, benlik ve rekabetten tahaffuz, itidal-i dem ve ihtiyattır.” Bu ikazlara kulak verip hayata ve hizmete yansıtanlar, elbette muvaffak olurlar. Aksi takdirde, çeşitli sıkıntılar onları da beklemektedir. Böyle bir neticeden de, Allah rahmetiyle hepsini korusun, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap