Hayat

CELÂLİN GÖZÜNDEKİ CEMAL

Celâl ve cemal tecellileri üzerinde ilginç izahlar yapan Bediüzzaman Hazretleri, Mesnevi-i Nuriye adlı eserinde ilginç bir tespit daha yapar: “İsm-i Celâl, ale’l-ekser nevilerde, külliyatta tecelli eder; ism-i Cemal ise, mevcudatın cüz2iyatına tecelli eder. Bu itibarla, nevilerdeki cud-u mutlak (mutlak bolluk), Celâlin tecellisidir. Cüziyatın nakışları, eşhasın (şahısların) güzellikleri Cemalin tecelliyatındandır.

Ve keza, Celâl vahidiyetin tecellisinden, Cemal dahi Ehadiyetin tecellisinden zâhir olur. Bazan da Cemal, Celâlden tecelli eder. Evet, Cemalin gözünde Celâl ne kadar Cemildir, Celâlin gözünde Cemal dahi o kadar Celildir.” (Mesnevi-i Nuriye s. 333

Evet, birbiriyle girif ve iç içe olan Allah’ın güzel isimleri, bazen azamet ve heybet tecellileri arasında Cemal tecellileri de gösterir. Meselâ; 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin haşyet, heybet ve azamet tecellilerinin içinde, insanların mahzun ve kederli kalplerini, sevinç ve sürura dönüştüren deprem çiçekleri ve hayatından ümit kesilen nice fertlerin, umulmadık bir tarzda kurtulup gülümsemeleri, Celâlin gözünde tebessüm eden Cemal tecellileridir.

Keza, bir yanardağın etrafına kızgın lâvlar püskürten gözündeki Celâl tecellileri, dünyanın sükûnet bulmasıyla Cemale döner. Kışın Celâlli icraatları, bahar mevsiminde yerini Cemalli mevcudata terk eder.

Sosyal olaylar da bu misaller gibidir.  Celâlî ve Cemalî tasarruflar orada da cereyan eder. Sürekli gece ve sürekli kış olmadığı gibi, insanlığın sosyal olayları da sürekli aynı kalmaz.Bazen kara kışları andıran soğuk ve sevimsiz gelişmeler, bir zaman sonra yerini manevî baharlara bırakır. Cenab-ı Hak, ayet-i kerimede “Sizin kerih görüp beğenmediğiniz şeyde sizin için hayır vardır, sevdiğiniz şeyde de şer vardır, lâkin siz bilemezsiniz.”buyurmaktadır. Evet, ülkemizde, İslâm âleminde ve dünyada vukua gelen olaylar, Celâl ve Cemal tecellilerinden hariç değildir.

Ümitvârız bizler ki, Celâlin gözünde nice Cemal tecellileri bizleri beklemekte ve bizlere tebessüm etmektedirler. Bizlere düşen, o Cemalî tecellilere lâyık hizmet ve istikamet üzere faaliyet göstermektir.

asyanur.info        samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap