Dünya misafirhanesini, cin ve insanların imtihan meydanı olarak açan Cenab-ı Hak, onları iradeleri ile seçimde hür bırakmış, tercihlerine göre âhirette muamele edecektir. Dinde zorlama yoktur. Allah’ın teklifleri bir tecrübedir. Akla…

Maddenin en küçük parçası olan atomlardan, galaksiler âlemine kadar her yerde muazzam bir ilim, irade ve kudretin eseri görüldüğü gibi, atomlardan meydana gelen canlıların hücrelerine kadar her şeyde aynı sıfatların…

“Allah göklerde olanları da, zerreleri ve hatta ondan daha küçük olanları da bilir.”mealinde olan ayetler, insanları hem gökleri hem de atomlar âlemini incelemeye dâvet ediyor. Feza âlemini dolduran yıldızlar, sistemler…

En geniş olan gökler âleminden, en küçük olan atomlar âlemine kadar, her yeri ve her şeyi yaratıp idare eden Yüce Allah (c.c.), hiç bir şeyi tesadüflere veya kendi hâline bırakmamıştır.…

“Güneşi de bir lâmba yaptık.”ferman eden Cenab-ı Hak, onun da bir hizmetkâr olduğunu haber vermektedir. Güneş, dünyamıza ortalama yüz kırk dokuz buçuk milyon kilometre uzaklıkta ve gezegenleriyle birlikte, Samanyolu galaksisine…

Şiddet-i zuhurundan ve sonsuz büyüklüğünden gizlenmiş ve baş gözümüzle görülmesi imkânsız hâle gelmiş olan Cenab-ı hak, akıl ve basiret gözümüzle kendisini görmemiz, bilmemiz, tanımamız ve iman etmemiz için yarattığı varlıkları…

İstikbalde gerçekleşecek olan bir çok olayları Kur’an penceresinden bakıp haber veren Bediüzzaman Hazretleri, 39 sene önce telif ettiği bir eserinde aya çıkılacağını da haber vermiştir. 1930 senesinde Barla’da bulunduğu bir…

Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı ekser mahlukatından bahseder. Fakat onlardan bahsetmesi zatları hesabına değil, ne vecihle Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor, bunu ispatlamak içindir.…

“Bir şey kanun-u tekâmülde dahil ise, o şeyde alâküllihal neşvünema vardır. Neşvünema ve büyümek varsa, alâküllihal bir ömr-ü fıtrî vardır. Ömü fıtrisi varsa, alâküllihal bir ecel-i fıtrisi vardır.  Gayet geniş…

“Yemin olsun gökyüzüne ve gece ortaya çıkana. Gece ortaya çıkanın ne olduğunu bildin mi? O, karanlıkları delen bir yıldızdır.”Târık Suresi:1-2-3) “Yemin olsun gizlenen ve açığa çıkan yıldızlara.” (Tekvir Suresi:15-16) Yeryüzü…

Yüce Yaratıcı ile bağlantı kurarak ve tefekkürî bir bakışla gökler âlemini incelediğimiz bu makaleler dizisinde, Kara Deliklerden bahsetmemek olmaz. Kara delikler, kendileri görülmeyen fakat etrafına yaptığı büyük etkiden var oldukları…

Genel bilgi çerçevesinde bakıldığı zaman, güneşe en yakın gezegen Merkür’dür. Güneşe uzaklığı 58 milyon kilometredir. Ekseni etrafında 58 günde, güneş etrafındaki dönüşünü 88 günde tamamlar. Yörünge üzerindeki dönüş hızı saatte…

“Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”hadis-i şerifi bize rehber olmalıdır. Cenab-ı Hak da “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, onu nasıl bina edip süsledik.” (Kaf Suresi:6) ferman etmekle, kudret…

Güneş sisteminin en meşhur ve en bilinen kuyruklu yıldızı, 1628 yılında keşfedilen Halley Kuyruklu Yıldızıdır. Her 76 yılda bir dünyamızın yakınından geçer, uzaktan mânen selam verip geldiği yere geri döner.…

“And olsun ki, dünya semasını Biz kandillerle süsledik. Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık ve onlar için bir de alevli ateş hazırladık.” (Mülk Suresi:5) Milyarlarca kilometre uzaklıktan yeryüzündeki insanlara…

Gökler âleminin en büyük cisimleri, milyarlarca yıldızdan meydana gelen gökadalarıdır. İngilizcede bunlara galaksi denilmektedir. Kâinatta yaklaşık 125 milyar galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Galaksilerin büyüklüğü binlerce ışık yılı olarak hesaplanmaktadır. Işığın…

“Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için Allah’ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden pek çok deliller vardır. Onlar ki, ayakta…

Gökyüzünü yaldızlayan, süsleyen ve güzelleştiren burçların, elbette inancımızla ilgili cihetleri vardır. Asırlarca hakkıyla anlaşılamayan ve bu yüzden İsrailiyattan gelme hurafelere bulaşan bir konunun, nihayet Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından doğru…

“Yedi kat göğü tabakalar halinde  ve ahenk içinde O yarattı. Rahman’ın yarattığında nizamsızlıktan eser göremezsin. Haydi çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” (Mülk Suresi:3) Kâinatı yoktan var eden…

Ay tutulması da matematiksel hesaplara dayalı muhteşem bir semavî olaydır. Dünya ve ay, cezbeye kapılmış bir Mevlevî gibi, İlâhi emirden gelen bir cezbeyle güneş etrafında dönerlerken, belli aralıklarla dünya, güneş…

Sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı, Dünya semasının tavanı hükmündeki gökler âlemini güneşler, aylar ve yıldızlarla süslemiş. Kümeler halinde bir arada tuttuğu semavî burçlarla o güzelliğe…