Hayatı boyunca maksadının aksiyle itham edilen Bediüzzaman Said Nursî, en çok rejim muhalifi ve cumhuriyet aleyhtarı olmakla suçlandı. Ancak, yapılan ne kadar suçlamalar varsa hepsinden kanunlar çerçevesinde berat aldı. “Ben…

Osmanlı Devletinden devraldığımız bir çok müspet değerlerin yanında, maalesef bir hayli menfi olanları da vardır. Bunların başında önde geleni, iktidar kavgalarında dinin ve ordunun âlet edilmesidir. Özellikle, Tanzimat döneminden itibaren…

Çağlar boyunca insanlık âleminde sürüp gelen İstibdat ve hürriyet mücadeleleri, modern zamanlara geldiğimiz şu bilgi çağında bile, özünden bir şey kaybetmeden hâlâ devam etmektedir. Allah tarafından insan fıtratına  konulan hürriyet…

2. Meşrutiyetin ilânından sonra kurulan İttihat ve Terakki Fırkasının en çetin rakibi olan Osmanlı Ahrariye Fırkası, fikir ve ifade hürriyetini, vicdan ve din hürriyetini ve özel teşebbüs hürriyetini tüzüğünde en…

Tek partili diktatörlük yıllarında, Batılı bir toplum oluşturmak uğruna, milletimiz bin yıllık geçmişinden koparılmak, milli ve dînî değerlerinden uzaklaştırılmak istenmişti. Böylece, Doğulu bir bir toplum olan Türk milleti, muasır milletler…

Anayasa ile koruma altına alınan ilke ve inkilâplara rağmen, sağ iktidarlar özel teşebbüs ve özelleştirmenin öncülüğünü yaparak geliyorlar. Dünyada meydana gelen gelişmeler ve iktisadî reformlar bunun böyle olmasını gerektiriyor. Zaten…

Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, milleti tepeden şekillendirmeye çalışarak, manevi ve dînî bağları tahrip ettikleri gibi; katı bir devletçilik yaklaşımı ile ekonomik imkânları da devletin tekeline almışlardı. O yılların tek partisi ve…

Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden bir asra yakın bir zaman geçti. Dünyada sürekli gelişme kaydeden demokrasi ve insan hakları açısından, cumhuriyetin 1950 yılına kadar geçen süresini, ciddi bir değerlendirmeye tabi tutamıyoruz. Çünkü,…

Beşerî sistemler içinde en tekâmül etmiş şekli olan demokrasi, insan aklının ürünüdür ve sürekli tekâmül kaydetmektedir. Vahyin ürünü olan İslâmiyet, demokrasinin çok önündedir. Ancak, İslâm dini ve onun ihtiva ettiği…

Medeni ve hür ülkelerle devamlı münasebetlerini geliştiren ve demokratik devlet ve toplum modelini hedefine koyup o istikamette ilerleyen ve uygar dünya ile entegrasyonu arzulayıp planlamalar yapan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu…

Bu gün itibariyle dünyada yüz doksan üç devlet bulunuyor. Her devletin, milletiyle yaptığı sözleşme hükmünde olan anayasaları ve ona bağlı olarak kanun düzenlemeleri vardır. İnsanlık tarihi boyunca sürüp gelen hak…

2. Meşrutiyetin ilânından sonra kurulan partiler içerisinde birisi de, Osmanlı Ahrariye Fırkasıydı. Hürriyetçi bir partiydi. Fikir ve ifade hürriyeti başta olarak, teşebbüs-ü şahsi ve diğer hürriyetleri savunuyordu. 1907 ile 1911…