Kudsî ve cihanşümul bir dâvâ etrafında halka tutan ve Nur Talebesi ünvanıyla anılan muhtelif gruplara mensup insanların hepsinin aynı derecelerde olması beklenemez. Elbette fertlerin derece farkı olduğu gibi, grupların da…

Cumhuriyet döneminin en dikkat çeken aktif hareketlerinden biri ve en birincisi olan Nurculuk akımı, devleti idare edenler tarafından hep endişeyle bakılmış ve her an patlamaya hazır bir bomba gibi zannedilerek,…

Âhirzamanın fitne ateşleri içinde kıvranan ve imanları sarsıntıya uğrayıp kalpleri yaralanan insanlığın, imdadına bir Hızır gibi yetişen Bediüzzaman ve onun telif ettiği Risale-i Nur tefsirleri, sadece İslâm âlemi değil, belki…

Değişik ehl-i vukuf gruplarına inceden inceye tetkik ettirilen Nur Risalelerine bir iki rapor dışında olumsuz rapor veren olmamış, menfi rapor verenler de hakka ve ilme dayanarak değil, ideolojik hareket ettikleri…

Akıl ve idrak sahibi ve düşünen bir varlık olan insanların meydana getirdiği toplumlarda, aynı düşünceyi paylaşan insanların kümelendiği akımlar insanlık tarihi boyunca hep olagelmiştir, bundan sonra da olacaktır. Müspet veya…

Âhirzamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Hazretlerinin, temsil ettiği kudsî mesleğinin en temel esaslarından biri de müspet harekettir. İmanından gelen bir şehamet ve cesaretle en zalim ve cebbar kumandanlara bile boyun…

Yazdığı eserlerinde her şeyin ifrat ve tefritine karşı olduğunu gördüğümüz asrın imamı Bediüzzaman Hazretleri, bir hususu bundan istisna tutmuştur. O da müfritâne irtibattır. Kendisine yüksek makamlar verilmesi yerine, müfritâne irtibat…

Çin’li bir filozof demiş: “Eğer bir yıllık hedefiniz varsa pirinç ekin. On yıllık hedefiniz varsa ağaç dikin. Şayet yüz yıllık hedefiniz varsa insan yetiştirin.” Gerçekten, uzun vadeli ve büyük hedefleri…

Sanayi toplumunu aşarak bilgi toplumuna ulaşıldığı zamanımızda, gelişmiş ülkelerin en önem verdiği ve en büyük  yatırımını ona yaptığı yetişmiş insan gücüdür. Bilgili, san’atının ehli ve verilen vazifeyi liyâkatla yerine getiren…

Birisi demiş “Bana bir nokta-i istinad gösterin, onunla dünyayı yerinden oynatayım.” Bu sözde acaip bir sır vardır ki, kâinat içinde âciz ve zayıf bir varlık olan insan, bir dayanak noktası…

“Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete dairdir. Ancak, yüzde biri siyasete taalluk eder. Onu da ululemirleriniz düşünsün.” diyerek, isyan etmiş sekiz avcı taburunu itaate getiren Bediüzzaman, bu…

Cenab-ı Hak, insanları çeşitli fıtrat ve kabiliyetlerde yaratmıştır. Hiç bir fert sima bakımından birbirine benzemediği gibi, mizaç ve karakter bakımından da benzememektedir. Aynı yumurta ikizlerinde bile, huy ve karakter bakımından…

Nur Fabrikası, Gül Fabrikası ve Mübarekler Heyeti gibi tabirlerle ve onların hizmetlerinin kıymetini beyan eden lâtif ifadelerle bir şahs-ı manevi meydana getirip, ehl-i dalâletin hücumlarına karşı Bediüzzaman bir manevi sed…

Takdir ve tebrik edilmek her insanın hoşlandığı ve lezzet aldığı bir haldir. Güzel bir iş ve başarısından dolayı, küçük bir hediye, dua veya alkış, o insanın ruh dünyasını bahara ve…

Bediüzzaman der ki: “En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinat eden tenkiddir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.” Evet, hak nâmına,…

İnsan fıtratında kendi kusur ve hatalarını tekmil etmek yerine, başkalarının kusur ve noksanlarını tespit edip teşhir etmek meyli vardır. İnsanın imtihanına ve nefsiyle yapacağı cihadına vesile olması için, Cenab-ı Hak…

Asr-ı Saadet başta olmak üzere, İslâm tarihi boyunca dini yaymak ve düşmanın taassubunu parçalamak silah ile kılıç ile olmuş. O devirler insanlığın vahşet ve bedeviyet zamanı olduğundan, maalesef bu yola…

Asr-ı Saadet sonrası asırlar boyunca zalim müstebit idarecilere karşı hakta sebat örnekleri veren büyük zatlar gibi, âhirzaman fitnelerinin kol gezdiği bir zamanda. en büyük bir müceddit, en büyük bir müçtehit,…