“Devlet organları içinde en ziyade hürriyetini muhafaza etmeye, tesirat-ı hariciyeden en ziyade bitarafâne, hissiyatsız bakmakla mükellef olan elbette mahkemelerdir. Adliye memurları, hissiyattan ve tesirat-ı hariciyeden bütün âzâde ve serbest olmazsa,…

Fıtraten medeni olarak yaratılan ve bundan dolayı sosyal bir hayat yaşamak durumunda olan insanın, istidat ve kabiliyetlerine, duygu ve kuvvelerine fıtrî bir had ve sınır konulmadığından; beşerî münasebetlerde ve muamelatta…

İnsanın yaşantısında ve hareketlerinde her istediğini yapması, dinimizce kabul görmemiştir. Batı toplumları da mutlak hürriyet anlayışını terk etmeye başlamıştır. Her türlü hürriyetin başı boş kullanılmasının anarşi ve kargaşaya sebebiyet verdiği…

Vahşet ve bedevilik, kölelik, esirlik ve ücretlilik devirlerini geride bırakarak, serbestiyet ve malikiyet dönemine geçen ve insan fıtratında var olan hür yaşamak uğrunda büyük mücadeleler veren insanlık âlemi; şu medeniyet…

Teknolojik imkân ve vasıtaların önünde âciz kaldığı, herkesin can derdine düştüğü ve insanlık olarak âcizliğinin son derce farkına varılıp, Allah’a sığınıldığı öyle dehşetli bir tablodan daha dehşetli ve manevi durumlar…

Âlemlerin Rabbi ünvanıyla kâinatta muhteşem bir saltanatla hükmeden Cenab-ı Hak, sonsuz gayeler ve maksatlar için yarattığı âlemi ve yine sayısız hikmetler için var ettiği insanlık nev’inin; takip ettiği gayelerine muvafık…

Bir önceki makalemin adı, Batılı Hristiyan toplumları idi. Cenab-ı Hak, şevk ve heyecanla kaleme alınmış o makalemin acele ücretini o gün ihsan etti. Akşam namazından sonra telefonum çaldı. Karşı taraftan…

Günümüzden bir asırdan fazla bir zaman önce, Ayasofya Camisinden bir namaz çıkışından sonra, oturulan çayhanede Cami-ül Ezher rektörü Şeyh Bâhid Efendi, karşısındaki genç âlime bir soru sorar: ” Osmanlı ve…

Bin yıllık mazisi İslâmiyete hizmetle geçen ve İslâm dini sayesinde gerçek kimliğine kavuşan necip bir milletin evlat ve torunları olarak, hilâfet ve saltanat kaldırılmakla birlikte, yeni sistem olan cumhuriyete, onun…

Kur’an ayetlerine veya hadis-i şeriflere dayanarak bir kısım geleceğe dair haberler veren Bediüzzaman Hazretleri, 1951 yılında kaleme aldığı bir dersinde “Şimdi ekilen küfür tohumları zamanında ıslah edilmezse, yirmi sene sonra…

Peygamber nazarıyla geleceğe bakan ve istikbal karanlığı içinde gizli hadiseleri, vukuundan önce Cenab-ı Hakkın izin verdiği kadarıyla ümmetine haber veren bütün peygamberler gibi, son peygamber olan  Peygamber Efendimiz (asm) de…

Kudsî ve cihanşümul bir dâvâ etrafında halka tutan ve Nur Talebesi ünvanıyla anılan muhtelif gruplara mensup insanların hepsinin aynı derecelerde olması beklenemez. Elbette fertlerin derece farkı olduğu gibi, grupların da…

Cumhuriyet döneminin en dikkat çeken aktif hareketlerinden biri ve en birincisi olan Nurculuk akımı, devleti idare edenler tarafından hep endişeyle bakılmış ve her an patlamaya hazır bir bomba gibi zannedilerek,…

Âhiret hayatını yok sayıp ya da boş verenler, dünyanın zevk ve sefasını sürüp, tadını çıkarıyor gibi zannedildiği halde, onlar gerçekte manevi bir cehennemin yakıcı atmosferinde kıvranan zavallılar güruhudur. Zira “Zail,…

Görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından ve ezel canibinden gelen “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabına muhatap olan ve “Evet, Rabbimizsin.”ile cevap veren ruhlar; bu ezelî anlaşmaya…

Mazinin en derin derelerinden ve yokluk âlemlerinden, kafile kafile arkasından vücut sahrasına atılan ve dünya misafirhanesine gönderilen insanlık kervanı; bir han gibi bir gecelik konaklamadan sonra, yine bir kervan gibi…

Âhirzamanın fitne ateşleri içinde kıvranan ve imanları sarsıntıya uğrayıp kalpleri yaralanan insanlığın, imdadına bir Hızır gibi yetişen Bediüzzaman ve onun telif ettiği Risale-i Nur tefsirleri, sadece İslâm âlemi değil, belki…

İslâm deccalı Süfyan’ın bid’akâr rejiminin tahribini tamirle vazifeli olan Hazret-i Mehdi ve temsil ettiği cemaatinin şahs-ı manevisinin, Allah’ı inkâr cereyanına karşı, Hristiyanların dindar ruhanileriyle iş birliği ve ittifakları söz konusudur…

Kendisine kitap verilen resüllerden biri olan Hazret-i İsa (as), Cenab-ı Hak tarafından doğrudan anasız ve babasız yaratılan Hazret-i Âdem (as) misali, babasız olarak bir mucize eseri Hz. Meryem’den doğmuştur. Kendisiyle…