(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin tespitiyle, insan vücudunun merkezi nefistir. O vücudun hem nebatî, hem hayvanî, hem de insanî yönleri vardır. Nefis, insanın nebatî ve hayvanî yönlerine bakar. Onu ıslah ve…

Binlerce duygu ve hislerin girift olarak iç içe geçtiği karmaşık bir yapıya sahip olan insanın mahiyeti, hem ruh hem de beden itibariyle hakkında sayısız kitapların yazılmasına vesile olmuştur. Engin bir…

(Dünden devam) Nefisle yapılan mücadele insanı manen yüceltir. Mümin olan kişiyi cennetin en yüksek makamlarına çıkarır. Ancak, nefisle yapılan mücadele çok zordur. Eğer, ona şeytan da yardım ederse, insanı aşağıların…

Bin bir güzel isimlerinin nihayetsiz tecellilerinin güzelliklerini mahlukat aynalarında bizzat görmek ve şuurlu varlıklara göstermek isteyen Cenab-ı Hak, âlemin her tarafını dolduran melekleri, cinleri, insanları, hayvanları ve nebatları yaratmıştır. Cemadat…

(Dünden devam) İnsanın mahiyetinde tamamen acz, fakr, noksan ve kusur ile yoğrulan nefis, kendisinden meydana gelen bütün iyilikleri kendinden bilir. Bir takım fenalıkları işlediği, günah ve emre muhalefet ettiği zaman…

Göklerin, dağların ve yerin yüklenmekten çekindikleri ve farazi bir şirkten korktukları ene denilen cihazın da bağlı olduğu yer insan nefsidir. Nefis öylesine kompleks ve karmaşık bir yapıya sahiptir ki, onu…

(Dünden devam) Nefs-i emmâreden şikâyet eden bir kısım büyük evliyalar demek ki, hakiki bir nefs-i emmâreden değil, mücahedeye vesile olması için, cihazâtını kör hissiyata devreden mecâzi bir nefs-i emmâreden şikâyet…

Varlıklar içinde farklı bir konuma ve özelliğe sahip olan insan, nihayetsiz makamlara yükselebilecek bir yapıya sahiptir. Meleklere nefis verilmeyip, şeytanlar da musallat olmadıklarından makamları sabittir. Onlar Allah’ın emirlerine itaat halinde…

(Dünden devam) Cenab-ı Hak tarafından insana verilen ve imtihanına vesile olan nefsin mahiyetini ve mertebelerini izah eden İslâm âlimleri, onun yedi mertebesi olduğunu tespit etmişlerdir. Nefsin birinci mertebesi: Nefs-i hayvanidir…

Yeryüzünde yaşayan bütün hayvanlara ve canlı türlerine hayatlarını devam ettirebilmek için, Cenab-ı Hak bir takım arzu ve isteklerle dolu bir nefis vermiştir. Ancak, onlarda bulunan bu nefis sınırlıdır ve ihtiyaçları…

(Dünden devam) Yüce Allah, kaybettiği kullarını onlardan daha fazla kazanmak istemektedir. Ancak, her şeye rağmen inkâr ve isyanda devam ve ısrar edenlere Allah’ın rahmeti ulaşmaz. Bunun sonucuna ise, insan katlanmak…

Kur’an ayetlerine göre bu dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, taşıyla, ağacıyla ve toprağıyla şuurlu ve canlı olan âhiret hayatıdır. Hangimizin ameli daha güzel olacak…

(Dünden devam) İnsana verilen merhamet duygusu, İlâhi merhametin bir cilvesi ve yansımasıdır. Elbette, Allah’ın merhametinden daha fazla merhamet etmemek ve Allah Resulünün (asm) şefkatinden daha ileri geçmemek gerekir. Aksi takdirde,…

Cenab-ı Hakkın, insanın mahiyetine koyduğu yüzlerce duygulardan biri de merhamet hissidir. Bu his, insana verilen duyguların en güzellerinden biridir. Merhamet olmasaydı, insanın yırtıcı canavarlardan hiç bir farkı kalmazdı. Sosyal hayatın…

(Dünden devam) Sevgili Peygamberimiz (asm) dünya hayatındayken insanları hakka, hakikate, imana ve hidayete dâvet ederken yaptıkları eziyet karşısında “Ya Rabbi! Sen bu insanlara hidayet nasip et. Çünkü, onlar ne yaptıklarını…

Maddi olarak küçük olduğuna bakarak insanı küçük görmemek lâzımdır. Zira insanda küçük bir kâinat saklıdır. Bediüzzaman Hazretleri insanın bu özelliğinden dolayı “İnsan küçük bir kâinat, kâinat ise büyük bir insandır.…

(Dünden devam) Madem insan fıtratında cemâl, kemâl ve ihsana karşı hadsiz bir sevme kabiliyeti vardır. Baştan aşağıya kadar bütün  kâinatı güzelleştirmesiyle sonsuz güzel olduğunu ve nakışlı sanat eserleriyle kusursuz bir…

Yaratılan varlıklar için en şereflisi olan insanın mahiyetinde biri maddi diğeri manevi olmak üzere iki tane kalp vardır. Yürek adı da verilen maddi kalp bir et parçasıdır. Bedenin her tarafına…

(Dünden devam) İnsan, cüz’i iradesini iman ve ibadet  cihetinde kullandığı zaman, bütün müminlere karşı kuvvetli bir münasebet ve bağlılık hisseder. Bu duygular, sarsılmaz bir kardeşlik ve sevgi hissinin doğmasına ve…

Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insana, cin ve meleklere bile verilmeyen nice cihazlar ve duygular verilmiştir. O cihaz ve duyguların her birisinin kendisine ait çok önemli vazifeleri vardır. Meselâ; akıl…

(Dünden devam) Musibetlere karşı sığınılacak en sağlam kale tevekküldür. Sabır ve rıza ile karşılamaktır. Bizim irademiz dışında gerçekleşen bu tarz hadiselerde, Allah’ın hikmetini düşünmektir. Çünkü, âlemin idaresi bize ait değildir.…

İnsan bu dünyaya bir misafir olarak gönderilmiştir. İmtihan olmak için bir memur olarak tayin edilmiştir. Çok ehemmiyetli istidat ve kabiliyetlerle donatılmıştır. O istidatlara göre çok önemli vazifeler yüklenmiştir. O vazifelere…

(Dünden devam) Bahsi geçen misale binaen, Cenab-ı Hak da kendi mülkü olan bizlere emanet olarak verdiği vücut elbisesine istediği vaziyetleri verir. Aç eder tok eder, hastalık verir sağlık verir, fakir…

Şu geçici dünya hayatında sınırlı bir ömür yaşayan insanlar, imtihan olmasının gereği olarak tek düze hayatını sürdüremezler. Cenab-ı Hakkın nihayetsiz güzel olan isimlerinin nihayetsiz tecellilerine mazhar olan insanlar, o isimlere…

(Dünden devam) Günde beş defa kılınan namazlarda kırk defa okunan Fatiha Suresinde, Allah’tan bizi dosdoğru yola iletmesini isteriz. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kulların gittiği bu yol, Kur’an-ı Kerim’de sırat-ı…

Cenab-ı Hak şu dünyamızı kâinatın kalbi ve bir nevi manevi merkezi gibi yaratmıştır. Çünkü, muhtelif ayetlerinde onu semavâta denk tutarak, dünyayı bir kefeye ve gökler âlemini de diğer kefeye koymaktadır.…

(Dünden devam) Ancak, iman ve inkâr mücadelesi kıyamete kadar sürecekti. Bu sefer açıktan din düşmanlığı yapmak yerine, plan değiştirip yeni taktiklerle ortaya çıktılar. Dünyanın câzip şeylerini öne sürüp, nefsâni ve…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin önemli bir tespiti vardır: “Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve muktezâ-yı hali düşünmemekten çıkar.” Ülkemizde bir çok yanlış uygulamalar bir asırdan beri yapıldı ve yapılmaya…

(Dünden devam) İşte, kanser denilen hadise hücrelerin birbirleriyle bağlantı kurarak oluşturulan doku içindeki uyum aksamasıdır. Ya da bir tıp uzmanının tarif etiği şekliyle “Kanser hücresi, doku kanunlarına baş kaldırmış hücrelerin…

Normal bir insanda yaklaşık yüz trilyon hücre olduğu söylenmektedir. Vücudun temel taşlarını hücreler teşkil eder. Bütün organlar hücrelerden yaratılmıştır. Hücre, başlı başına bir hârikalar şehridir. Müstakil bir canlı gibi, hayatının…