Yaklaşık olarak otuz beş milyar ışık yılı çapı olan kâinatta, her biri milyarlarca yıldızdan meydana gelen yüz milyardan fazla galaksi olduğu tahmin ediliyor. Samanyolu galaksisi de onlardan biridir ve dört…

Allah’ı (c.c.) ve Hazret-i Peygamberi (asm) inkâr esasına dayanan her iki deccal, iman ve Kur’an dersleriyle beli kırılıp âdileştiği ve bir şey yapamaz hale düşüp, vaziyeti muhafazaya çalıştığı bir sırada;…

İnsanlık tarihinin emsalini görmediği en dehşetli fitne ateşlerini yakan ve beşeriyetin hem dünya hem de âhiret saadetini mahveden büyük deccal komünizm ile İslâm deccalı olan Süfyanizm cereyanları, hareket noktası olarak…

Maneviyata karşı körleşen ve kabalaşan ve dünyasının akıbetini ebediyen yokluk, hiçlik ve mahvolup gitmek telakki eden ve sahip olduğu her şeyden sonsuza kadar ayrılacağını zanneden ve bütün ızdırap ve elemleri…

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “Serbestiyet ve malikiyet” dönemine giren insanlık âleminin medeni ve hür toplumları, beşer aklının ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi denilen yönetim biçimleriyle; insan hak ve hürriyetlerine en yüksek…

Aralık ayı sonlarında, Çin’in Vuhan şehrinde bir doktorun “Bu hastalık tüberküloza benzemiyor. Yeni bir virüsle karşı karşıyayız.” diye dünyaya duyurduğu Koronavirüs, kısa zamanda dünyaya yayıldı ve o doktor da hastasından…

Hazret-i Peygamber ve kısmen dört halife dönemi hariç kalmak kaydıyla, İslâm tarihi boyunca din adına devletler kurulmamıştır. Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi Devleti, Selçuklular ve Osmanlı gibi devletlerin hiç birisi İslâm…

Din, insanlık tarihi ile başlayan ve kıyamete kadar varlığını sürdürecek olan bir hakikattir. İnsan fıtraten âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç bir mahiyette yaratıldığından, kâinatın olaylarına, musibet ve belâlarına karşı,…

Cin şeytanlarının yanı sıra insan içinden de şeytanlar vardır. Hak yola sırt dönen ve diğer insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî duygularını tahrik ederek, şeytanın arkasına…

Cenab-ı Hak tarafından insanın mahiyetine ekilen istidat ve kabiliyet tohumlarının gelişmesi ve inkişaf etmesi için, nefis ve şeytan insana musallat edilmiştir. Nefis ve şeytan insan için en büyük iki düşmandır.…

Telif ettiği eserleri değerini hiç kaybetmeyen, bilâkis zaman geçtikçe kıymet ve değeri daha iyi anlaşılan ve kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak olan Bediüzzaman Hazretleri, Nur Talebelerine şu vasiyeti yapmaktadır: “Şiddetli hastalık…

Asrın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Eski Said olarak tanımladığı devre-i hayatında, vazifeli olmanın icabı içtimai ve siyasi olaylarla da ilgilenmiş ve en büyük siyasi bir diplomat gibi, İslâm âleminin…

On dört asır evvel İslâm dini bir güneş gibi insanlık âleminin üzerine doğduğu zaman, vahşet ve karanlıkları kısa bir zamanda ortadan kaldırmış; onun yerine ahlâk ve fazilet üzerine kurulu bir…

“Nasıl yaşadıysanız öyle ölür, nasıl öldüyseniz öylece dirilirsiniz.”buyuran Sevgili Peygamberimiz (asm), hem inananlara hem de dalâlet ehline çok büyük bir hakikati ders veriyor. Dinden uzak ve yabancı bir hayat sürenlerin…

Her zamanda her derde lâyık devaları ihsan eden Cenab-ı Hak, Süfyanizm ve deccalizm cereyanların en kuvvetli göründüğü bir sırada, küfrün en büyük temsilcilerinin karşısına, Kur’an hesabına son mücedditlik vazifesiyle muvazzaf…

İnsanlık âlemi şu dünya misafirhanesinde var olduğundan beri, iman-inkâr, itaat-isyan, adalet ve zulüm gibi birbirine zıt hakikatler hep olagelmiş , bazen bahar ve yaz mevsimi gibi saadetli dönemler, bazen de…

Şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i’lâ, meşrutiyeti de şeriat kuvvetiyle ibka etmeyi savunan ve bütün geçmişteki fenalıkların şeriata muhalefetten kaynaklandığını söyleyen ve cumhuriyet döneminde çıkarıldığı Eskişehir mahkemesinde dindar bir cumhuriyetçi olduğunu ilan…

Tanzimat dönemi ile yüzünü Batıya döndüren Osmanlı Devletinin genç aydınlarının başlattığı hürriyet hareketleri, nihayet 1876 yılında 1. Meşrutiyetin ilanıyla ilk meyvesini verir. Fakat, bir yıl sonra patlak veren ve tarihimizde…

Allah korkusu ve âhiret inancıyla her türlü olumsuz hareketlerden uzak duran insanlar kanun ve nizam tanır, hak ve hukuka riayet eder. Hürmet ve merhamet duyguları gelişir. Karıncayı bile incitmeyecek bir…

Çağdaş devletler başta olarak, bütün ülkelerin en çok önem verdikleri konuların başında, milletin birlik ve bütünlüğü ile beraber, asâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmesi gelir. Bünyesi…

Mevlâna Hazretleri zamanımızdan yedi yüz sene önce “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.”demiş. Ne kadar güzel söylemiş. İnsanı insan yapan en evvel imanı olduğu gibi, ayrıca Allah’ın…