(Dünden devam) Sosyal hayatın düzenli yaşanmasını ve müminler arsındaki dengelerin devamlı olmasını isteyen Peygamber Efendimiz (asm), bu noktada bir çok ikazlarda bulunmuştur. “Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin hususi…

Nemime kelimesinden türeyen nemmamlık, bir kimse aleyhindeki sözleri bozgunculuk yapma niyet ve maksadıyla başka birisine eriştirmek anlamına gelmektedir. Sosyal hayatın dengelerini bozan ve akrabalar arasındaki sevgi ve irtibat bağlarını koparıp…

(Dünden devam) 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden sonra, 3 Kasım 1953 yılında yürürlüğe giren  Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi, önceki beyannameye göre daha etkin ve bağlayıcı…

İnsanlık tarihinin sosyolojik olarak geçirdiği beş devresinden  “Malikiyet ve serbestiyet” dönemine geldiğimiz ve içinde bulunduğumuz yakın çağda, insan hak ve hürriyetleri bir hayli ilerleme kaydetti. 1776 Amerikan İstiklâl Beyannamesi, 1789…

(Dünden devam) Akıl ve fikir nimetinin, iman ve âhiret cihetiyle ilgili kısmı anlatıldığı gibi olmakla birlikte, her insanın insan olmaktan kaynaklanan bir takım hak ve hürriyetleri vardır ve o haklar…

İnsanı yaratılmışların en şereflisi yapan ve diğer varlıklara üstün duruma getiren sır, çok kapsamlı istidat ve kabiliyetlerle donatılmış olması hatta meleklere bile verilmeyen âlet ve duygularla techiz edilmesidir. Bahsi geçen…

(Dünden devam) Kırk civarında etnik kökene mensup ve az da olsa farklı dinlere aidiyeti olan seksen beş milyonluk büyük bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bu durumda insanları bir arada tutan ve milleti…

Yaratılışındaki nihayetsiz acizlik ve zayıflık sebebiyle, tarih boyunca bütün insanlar insan üstü bir güce ve her şeyi tanzim ve idare eden İlâhi bir kudrete inanmayı, vicdani  bir mecburiyet olarak hissetmiştir.…

(Dünden devam) Her depremden sonra yaşanan olaylar, nice insanların iman ve İslâm ile ne kadar bağı olduğunu göstermeye yetiyor. Bir deprem olayından sonra, yüksek rütbeli bir zatın bir gazeteye verdiği…

Ülkemizde meydana gelen çeşitli depremler, daha önce düşünülmeyen bir çok gerçeklerin açığa çıkmasına ve anlaşılmasına vesile oluyor. Binlerce hikmetler, maksat ve gayeler ile vazifeli olarak, Allah’ın kudretiyle gerçekleşen ve insanların…

(Dünden devam) Kur’an ayetlerinin ve kâinattaki nizam ve intizamın şahitliyle, ağacın dalından bir yaprağın düşmesi bile Onun ilim, irade ve kudretinin dışında olmayan ve bir sineğin bir kanadının dahi intizamından…

Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, Kuzey Anadolu hattında, özetle Türkiye’nin hemen hemen her tarafında bulunan deprem fay hatları üstünde milletçe yaşayıp gidiyoruz. Fakat her deprem olduğu zamanlarda, görüntülü…

(Dünden devam) Risale-i Nur Talebelerinin bir cihette üstadının Hazret-i Ali (r.a.) olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri ” Nur mesleğinde hubb-u Âl-i Beyt (Ehl-i Beyt sevgisi) esastır.” (Emirdağ Lâhikası s. 210) demektedir.…

Ehl-i Beyt, Sevgili peygamberimizin (asm) evine mensup olanlara verilen bir ünvandır. Özellikle Âl-i Abâ diye tanımlanan ve Hazret-i Ali (r.a.), Hazret-i Hasan (r.a.) ve Hazret-i Hüseyin (r.a.) neslinden gelenlere verilen…

(Dünden devam) Ehl-i Beyt denilen nuranî zincirin bu asırda son halkasını teşkil eden ve kendi ifadesiyle hem Hasanî ve hem de Hüseynî olan, yani baba tarafından Hazret-i Hasan’a (r.a.), anne…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), kendisinden sonra yerine kimin geçeceğini tespit etmemişti. Sahabe-i Kiramın kendi hür iradeleriyle emanet olan devlet işini, içlerinden en ehil olanını seçmelerini istemişti. Zira, İslâm dininin…

(Dünden devam) Hayatın hakikatini en güzel bir tarzda tarif eden Bediüzzaman Hazretleri devamla “Ve bundan anla ki, bu hayatın gayesini ‘Rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskârâne nimetlenmektir.’ diyenler, gayet…

Görünen ve görünmeyen bütün âlemleriyle bu kâinatı muazzam bir kitap, muhteşem bir şehir ve İlâhi bir saray şeklinde yaratan Cenab-ı Hak, mevcudat içinde en kıymetli varlık olan hayat hakikatiyle âlemleri…

(Dünden devam) Karabüklü Süleyman Aslan Ağabey o bahtiyarlar topluluğundan biriydi. Risale-i Nur tefsirlerini 1956 yılından itibaren okumaya başlamış, onlardan aldığı manevi feyiz ve aşkın tesiriyle, Koca Sultan Bediüzzaman Hazretlerini görmek…

Osmanlı Devleti zamanında çeşitli vesilelerle Rusya, Almanya, Avusturya, Polonya, Bulgaristan ve Suriye gibi ülkeleri gören ve halkın dertlerini yerinde tespit ve irşat maksadıyla, vatan sathını adım adım dolaşan asrın manevi…

(Dünden devam) Göz penceresinden ruha akseden ve sıçrayan günah kirleri, o ruhun temizliğini sürekli tahrip ederek, sonunda inkârcılığa kadar yuvarlanmasına sebep olur. “Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı…

Bütün mülkün sahibi ve umum âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hak, insanı varlıklar içinde en mükerrem ve en şerefli bir tarzda yaratarak, ona emsalsiz organ ve duygularla donatılmış bir vücut vermiştir.…

(Dünden devam) Dünya semasında şeytanlara karşı melâikeleri mücadele ettirip onları kovduran ve  kalp etrafında şeytanın vesvesesine melek ilhamını mukabele ettiren Hikmet-i İlâhiye, kâfirlerin tahribatına karşı da müminleri çıkarıp tamir ettirmeyi…

Ruhlar âleminden hareket ederek, iradesi dışında İlâhi bir kudret tarafından bu güzel dünya misafirhanesine gönderilen insanlar, yine iradeleri dışında bir kervan gibi görmediğimiz âlemlere doğru yolculuklarına devam ediyorlar. Hangimizin ameli…

(Dünden devam) Toprak tabakası, zâhiri bir sebep olarak yenilen rızıkların menşei ve kaynağıdır. Cenab-ı Hakkın kudret ve rızık verici isminin tecellilerine en uygun olan topraktır. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi…

Yaklaşık olarak otuz beş milyar yıllık bir çapı olduğu hesaplanan kâinatta, her biri yüz milyarlarca yıldızdan meydana gelen ve bir hesaba göre iki trilyon galaksi olduğu tahmin ediliyor. Böylesine insan…