Adem Aleyhisselam zamanından beri başlayan iman ve inkâr mücadelesi, İslâm dininin doğuşuyla en şiddetli şeklini almıştı. Mahiyetinden hiçbir şey kaybetmeyen bu kavga, yeri, şekli ve şahısları değişse de, kıyamete kadar…

Telif ettiği eserleri değerini hiç kaybetmeyen, bilâkis zaman geçtikçe kıymet ve değeri daha iyi anlaşılan ve kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak olan Bediüzzaman Hazretleri, Nur Talebelerine şu vasiyeti yapmaktadır: “Şiddetli hastalık…

Asrın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Eski Said olarak tanımladığı devre-i hayatında, vazifeli olmanın icabı içtimai ve siyasi olaylarla da ilgilenmiş ve en büyük siyasi bir diplomat gibi, İslâm âleminin…

Her zamanda her derde lâyık devaları ihsan eden Cenab-ı Hak, Süfyanizm ve deccalizm cereyanların en kuvvetli göründüğü bir sırada, küfrün en büyük temsilcilerinin karşısına, Kur’an hesabına son mücedditlik vazifesiyle muvazzaf…

Şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i’lâ, meşrutiyeti de şeriat kuvvetiyle ibka etmeyi savunan ve bütün geçmişteki fenalıkların şeriata muhalefetten kaynaklandığını söyleyen ve cumhuriyet döneminde çıkarıldığı Eskişehir mahkemesinde dindar bir cumhuriyetçi olduğunu ilan…

Tanzimat dönemi ile yüzünü Batıya döndüren Osmanlı Devletinin genç aydınlarının başlattığı hürriyet hareketleri, nihayet 1876 yılında 1. Meşrutiyetin ilanıyla ilk meyvesini verir. Fakat, bir yıl sonra patlak veren ve tarihimizde…

İstikballe alâkalı verilen müjdeli haberlerden birisini, Hicri ikinci bin yılın müceddidi olan İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki Hazretleri bahsetmektedir: “Eskiden büyük zatlar demişler ki, mütekelliminden (kelâm âlimlerinden) bir zat gelecek. Bütün…

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliya ve asfiyalar; kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya edecek büyük zatlardan haber…

Bediüzzaman Hazretlerinin en kıymetli talebelerinden biri olan Zübeyir Gündüzalp Ağabey Afyon savcısına en güzel cevabı verir: “Eğer, Risale-i Nur bir zehir ise, bizim o zehire tonlarla, binlerce kilo ihtiyacımız var.…

Hayatı uzun bir dizi filme konu olacak kadar maceralar ve hizmetlerle dolu dolu geçen asrın imamı, çağın manevi sahibi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, telif ettiği Risale-i Nur tefsirleri yüzünden,…

Günümüzden bir asırdan fazla bir zaman önce, Ayasofya Camisinden bir namaz çıkışından sonra, oturulan çayhanede Cami-ül Ezher rektörü Şeyh Bâhid Efendi, karşısındaki genç âlime bir soru sorar: ” Osmanlı ve…

Kur’an ayetlerine veya hadis-i şeriflere dayanarak bir kısım geleceğe dair haberler veren Bediüzzaman Hazretleri, 1951 yılında kaleme aldığı bir dersinde “Şimdi ekilen küfür tohumları zamanında ıslah edilmezse, yirmi sene sonra…

Peygamber nazarıyla geleceğe bakan ve istikbal karanlığı içinde gizli hadiseleri, vukuundan önce Cenab-ı Hakkın izin verdiği kadarıyla ümmetine haber veren bütün peygamberler gibi, son peygamber olan  Peygamber Efendimiz (asm) de…

16 MART 1920 yılında İngilizlerin İstanbul’u işgal ettiği ve boğazları tuttuğu bir zamanda, Angılikan Kilisesinin , mağrurane bir tarzda sorduğu altı sualine, altı yüz kelimeyle cevap istediği bir ortamda, bir…

Bediüzzaman vefatından önce talebelerine verdiği en son dersinde “Bizim vazifemiz müspet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlâhiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır. Asayişi muhafazayı netice veren müspet iman hizmeti…

Bediüzzaman, yeni rejimin İslâm’a darbe vuran icraatlarına yandaş olmadığı, yardım etmediği ve rejimin kurucusuna  Kur’an’a zarar veren adam hüviyetiyle dost olmadığı gerekçesiyle, fakat başka sebepler bahane edilerek yirmi sekiz sene…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken, özellikle 1.Meclisin teşkilinde toplumun bütün dengeleri dikkate alınmış; Mevlevi ve Nakşi şeyhlerinden, millet nezdinde itibarlı ve nüfuzlu ileri gelen hocalara kadar her kesimin desteği alınmıştı. İstiklal…

“İslâmiyet garip olarak doğdu, garip olarak avdet edecektir. Ne mutlu o gariplere!”hadis-i şerifi ile mühim bir hakikati ders veren Sevgili Peygamberimizin (asm) bu işaretine bütünüyle mazhar olan Bediüzzaman Hazretleri, istibdat…

Nur Fabrikası, Gül Fabrikası ve Mübarekler Heyeti gibi tabirlerle ve onların hizmetlerinin kıymetini beyan eden lâtif ifadelerle bir şahs-ı manevi meydana getirip, ehl-i dalâletin hücumlarına karşı Bediüzzaman bir manevi sed…

Bediüzzaman der ki: “En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinat eden tenkiddir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.” Evet, hak nâmına,…

Eskişehir hapishanesinden tahliye edildikten sonra, 1937 yılında Kastamonu’ya sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman, kısa zamanda çevre ilçelerde de duyulur. Fakat, kimse yanına gidememektedir. Kaldığı ev polis karakoluyla karşı karşıyadır ve her…