Risale-i Nur Hizmeti

BÜTÜN İNSANLARIN DEĞİŞMEYEN GÜNDEMİ- 2

(Dünden devam)

Şahsi kıyametine hazır olmak gibi çok önemli bir gündemin takipçisi iken, unutulmaması gereken diğer bir önemli nokta da, başkalarının da imanını kurtarmak ve imana kuvvet verecek bir tarzda ihlâs ile çalışmaktır. Zira, her bir şuurlu mümin yalnız kendi imanını kurtarmakla değil, başkaların da imanını kurtarmak ve muhafaza etmekle mükelleftir.

Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi: “Mevcudat içinde en kıymettar hayattır ve vazifeler içinde en kıymettar hayata hizmettir ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymettar, hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkiyeye inkılap etmesi için sa’y etmektir. Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise, hayat-ı bâkiyeye çekirdek ve mebde ve menşe cihetindedir. Yoksa hayat-ı ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat-ı fâniyeye hasr-ı nazar etmek, anî bir şimşeği sermedi (sonsuz) bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir.” (Hastalar Risalesi s. 57) Evet, bütün insanlığın hiç değişmeyen gerçek gündemi budur.

Bahsi geçen gerçeğin dışında kalan bütün hadiseler değişkendir, kalıcı değildir ve aldatıcıdır. Özellikle sosyal olayların değişkenliği ve bazen ümidin zıddıyla gelişmesi ve neticelenmesi bizleri ümitsizliğe sevk etmemelidir.

Asrımızın manevi sahibi Bediüzzaman Hazretleridir. Onun ortaya koyduğu hizmet modeli ve içtimai ölçüler, bütünüyle değişmeyen gündemle doğrudan veya dolaylı yoldan alâkalıdır. Hadiseler gelip geçer, döner dolaşır Bediüzzaman’ı teyit eder ve doğrular.

Bu açıdan bakıldığında, şimdi yapılması gereken en önemli iş, her zaman olduğu gibi asıl vazifemizin başında dimdik ayakta durmak ve milletin imanına kuvvet verecek bir tarzda çalışmaktır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap