Hayat

BİR İMAN VE İRFAN CEREYANI

Dünya genelinde, İslâm dinine hizmet etmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için kurulmuş sayısız tarikat ve cemaatler vardır. Kur’an ve sünnete dayanan bütün teşekküllerin, kendine has usulleri ve meslekleri bulunur. Referansı Kur’an ve Sünnet olan hak mesleklerin metot farklılıkları, ürkülecek ve garipsenecek bir durum değildir. Bu durum, bilâkis İslâm’ın zenginliği olarak görülmelidir.

İman ve irfanla gönüller üzerine kurulan ve devlet yönetimine talip olmaksızın, kalplerin fethine yönelik irşat hareketleri, insanlığın manevi kurtuluşunun reçetelerini oluşturmaktadır. Ancak, temel referansını siyaset bilen ve İslâm hakikatlerini, siyasi ikbal ve hedeflerine âlet edenler, bahsini ettiğimiz irşat hareketlerinin dışında kalmaktadır. Çünkü İslâm dini, bütün siyasetlerin üstünde, umum insanlığı kucaklayan ve beşeriyetin hem dünya, hem de ebedi saadetini temine kefil olmasıyla, çoğu yalancılıktan ibaret olan siyasete âlet ve tâbi edilemez.

İşte, cumhuriyetle birlikte ortaya çıkan ve gönüller üzerine kurulan bir iman ve irfan hareketi olan Nurculuk cereyanının kurucusu  Bediüzzaman Hazretlerinin de, Kur’an ve Hadise dayanan ve kaynağını tamamen onlardan alan nûranî bir mesleği vardır. Devlet yönetimine talip olmak değil, tamamen milletin irşat ve tenvirine dayanan bir metoddur. Yüzde doksan dokuzu mümin ve Müslüman olarak bilinen bir toplumdaki ehl-i imanın, imanını kurtarmaya ve kuvvetlendirmeye yönelik bir akımdır. Bin seneden beri iman ve İslâm aleyhine biriken hücumların püskürtülmesiyle, yaralanan umumi vicdanı ve kamuoyunu tedavi etmekle meşgul bir cereyandır.

Başka eserlere ihtiyaç bırakmayacak derecede iman ve İslâm hakikatlerini, kesin delillerle ispat ve izah etmek onun en büyük meselesidir. Evet, Allah’ı ve Peygamberi inkâr esasına dayanan deccalizim ve Süfyanizm cereyanlarının yaptığı dehşetli tahribatı, manen tamir etmekle vazifeli olan Bediüzzaman, cemiyetin imanını kurtarmak ve İslâm dinini yaşanan bir din haline getirmekle meşgul olan bir mesleğin takipçisidir. Sahabe mesleğini asrımıza taşıyan ve Sünnet-i Seniyeyi canlandırmayı amaçlayan bir İslâm fedaisidir. Diyanet, siyaset, cihad, saltanat ve daha pek çok daireleri içine alan geniş mesleğinin prensipleriyle, dağlar büyüklüğünde taşları bulunan İslâm kalesinin tamirini sağlayan bir dâvâ adamıdır. Bunun dışındaki temelsiz isnatlar onun eteğine ulaşamaz, vesselam.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap