Bediüzzaman Said Nursi

BEDİÜZZAMAN’IN DEĞİŞMEYEN HEDEFİ

Asrın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Eski Said olarak tanımladığı hayat devresinde, vazifeli olmanın gereği olarak içtimai olaylarla da ilgilenmiş ve en büyük bir diplomat gibi, İslâm âleminin içine düştüğü maddi ve manevi buhranlardan nasıl çıkılacağının yollarını göstermiş ve bu konularda reçete hükmünde eserler telif etmiştir.

Bir din  adamı vasfıyla, dini kat’iyen siyasete ve dünya işlerine alet etmeyen, bilâkis siyaseti her vesileyle dine dost ve hizmetkâr yapmaya çalışan Bediüzzaman, bütün hayatı boyunca haksız olarak ithamlara maruz kalmış, fakat sevk edildiği bütün mahkemelerde yapılan suçlamalardan berat edilmiştir.

“Eski Said döneminde, siyaset yoluyla dine hizmet hissini taşıyordum.”diyerek asıl maksadını ortaya koyan Üstat ” Gökyüzündeki güneş, yeryüzündeki cam parçalarına  tabi ve alet olmadığı gibi, güneş misal hakaik-ı İslâmiye de, yeryüzündeki siyasetlere alet ve tabi yapılamaz.”demek suretiyle, çok önemli bir noktanın altını çizmiştir.

Eski Said’i gömerek, büsbütün âhiret ehli Yeni Said olarak yaşamaya başladığı hayat döneminde, tamamen iman ve Kur’an hakikatlerine hizmet için bütün gayret ve himmetini yoğunlaştıran Bediüzzaman, tek partili diktatörlük yıllarında yapılan haksızlıklara ilmen direnmiş, gerek mahkemelerde yaptığı müdafaalar ve gerekse yazdığı Lâhika mektuplarıyla ilgili makamlara gereken ikazları yapmak suretiyle, tek başına müspet muhalefet vazifesini yerine getirmiştir.

1948 yılında Afyon hapsindeyken “Vatan ve millet namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, hayat-ı içtimaiyeye bakmadığım için yapmadığımdan, hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna bu Afyon hapsinde kat’i kanaatim geldi.”diyerek Üçüncü Said’e inkılâp eden ve vefatına kadar, ne bütünüyle siyasetin içinde ve ne de bütün bütün dışında kalmayarak, siyaset dairesindeki vazifedarlara yol gösteren bir kimliğe bürünen Bediüzzaman’ı çok iyi anlamak ve müteaddit sahalara taalluk eden mesleğini çok iyi kavramak icap etmektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap