Bediüzzaman Said Nursi

BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR BİR BÜTÜNDÜR- 2

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı gibi, eserleri olan Risale-i Nur tefsirleri de bir bütündür. Eserler arasında bir tercih yapılamaz. Bu hakikati Bediüzzaman şöyle ifade eder: “Ben hangi risaleyi okursam ‘En birinci budur.’ derdim; ötekine bakardım ‘Bu birincidir.’ Daha öbürüsüne baktıkça, hayret ederek kat’i anladım ki, Risale-i Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez. Her birinin, kendi makamında riyaseti var ve bu zamanı tenvir eden bir mucize-i mâneviye-i Kur’aniyedir.” (Kastamonu Lâhikası s. 11)

Eski Said devresinde ve sonraki zamanlarda da telif ettiği eserlerin her biri kendi alanında birer harikadır. Mânen vazifeli olmanın gereği olarak, içtimai hayata taallûk eden ölçü ve prensipleri ihtiva eden Hutbe-i Şâmiye, Münâzarât ve Divan-ı Harb-i Örfi gibi eserler, Ayet-ül Kübra ve Haşir Risalesinin vazifesini göremediği gibi, onlar da ötekilerinin yerini tutamaz. Her biri kendi makamında bir riyaset ve üstünlüğe sahiptir.

Bahsi geçen hakikati Bediüzzaman şöyle açıklar: “Şiddetli hastalık ve sair sebeplerin tesiriyle ben Nurcu kardeşlerimle konuşamadığımdan, benim bedelime sizler ve Risale-i Nur’un Kur’an medresesinde Yeni Said’e verdiği ve Eski Said’in de Hutbe-i Şâmiye ve zeyilleri gibi hayat-ı içtimaiye medresesinde aldığı dersleri ve konuşmaları bu biçare kardeşiniz bedeline müştak olduğum kardeşlerimle benim yerimde konuşmalarını tevkil ediyorum.” (Emirdağ Lâhikası s. 342)

Evet, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini ve Risale-i Nur  eserlerini doğru okumak, anlamak ve anlatmak lâzımdır. Aksi takdirde zarar görmek ve zarar vermek ihtimali vardır. Bediüzzaman ve Risale-i Nur Külliyatını bu bütünlük içinde anlamak, umum Nur Talebelerinin önemli bir vazifesidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap