Bediüzzaman Said Nursi

(Dünden devam) Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, doğu illerinde mektep ve medreseler açtırmak istiyor, şahsına verilmek istenen başka hiç bir şeyi kabul etmiyordu. Din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulacağı ve adına…

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı gibi, eserleri olan Risale-i Nur tefsirleri de bir bütündür. Eserler arasında bir tercih yapılamaz. Bu hakikati Bediüzzaman şöyle ifade eder: “Ben hangi risaleyi okursam ‘En birinci budur.’…

Son müceddit kimliğiyle çağın tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini telif eden Bediüzzaman Hazretleri, kendi sağlığında hayatını üç devreye ayıran ender şahsiyetlerden biridir. Onun ömür boyu değişmeyen en büyük emeli ve…

(Dünden devam) İşte, böyle bir atmosferde Bediüzzaman, İngilizlerin bütün planlarını deşifre eden ve bozan Hutuvat-ı Sitte adında bir broşür neşretti. Binlece nüshasını dostları vasıtasıyla İstanbul’un her tarafına dağıttı. Bu sefer…

Van vilayetindeki Horhor Medresesinde talebe okutmakta iken patlak veren 1. Dünya Savaşında, Bediüzzaman talebeleriyle birlikte beş bin kişilik bir milis alayının kumandanı olarak harbe iştirak eder. Savaştan önce başladığı İşârâtü’l…

Semavi kitaplar içinde mümtaz ve müstesna bir yeri olan Kur’an-ı Kerim, vahye dayalı en son kutsal kitap olması hasebiyle, kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyacına cevap verecek bir muhtevada indirilmiştir. Her…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, kendi sağlığında hayatını üç devreye ayıran nadir şahsiyetlerden biridir. 1878 yılında dünyaya gelen bu büyük İslâm âlimi, 1922 tarihine kadar geçen hayatına Birinci Said, 1950 yılına…

Mahiyeti, meleklere ve hayvanlara da verilmeyen istidat ve kabiliyetlerle donatılan insan, bu özelliğiyle en dar daireden, en geniş dairelere kadar alâkadarlığı vardır. Eviyle ve akrabaları ile münasebeti olduğu gibi, ülkesiyle…

Bediüzzaman Hazretlerinin vefatı, onun tabiriyle hayatından fazla hizmet etti. Zira milyonlarca talebesi onun yerine hizmetin başına geçti. Bir dile bedel milyonlar dil ile konuşur oldu. Bu irşat ve tebliğ hizmeti,…

Nüfusunun yüzde doksan dokuzu mümin ve Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Bin seneden beri İslâm dini ile şereflenen bu millet, 1920 ve sonrasındaki yıllarda manevi cihetten çok büyük bir yara…

“Hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlâslarına ve sadıkâne olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle,…

Âhirzamanın en dehşetli hayat şartlarında Sahabe mesleğinin bir cilvesini yaşayan ve yaşatan Risale-i Nur mesleğinin, en önemli temel prensiplerinden birisi de, halktan istiğna etmektir. Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi…

Âhirzamanın şartları içinde en büyük fitnelerin kol gezdiği ve ehl-i iman için en dehşetli manevi kışların yaşandığı bir zamanda din için, iman için, doğruluk, hak, hukuk ve adalet için her…

Lügat anlamı; doğru, gerçek, adalet ve doğruluğu sabit olan şey mânâsına gelen “Hak” kelimesi, aynı zamanda Allah için, adaletten ayrılmayan, adaletle iş gören ve herkesin hak ve hukukunu en mükemmel…

“Benden sonra benim Ehl-i Beytim öldürülmeye ve sürgünlere maruz kalacaktır.” diye haber veren Kâinatın Efendisi (asm), istikbale ait olacaklardan bahsetmiş ve Ehl-i Beyti de aynı durumlara giriftar olmuştu. Aynı nurlu…

Ümmetin bozulduğu ve fesada uğradığı zamanlarda hep bir Mehdi ve kurtarıcı beklentisi olduğu gibi, Osmanlı Devletinin son döneminin yaşandığı ve İslâm dininin aleyhinde gelişmelerin olduğu bir sırada ilân edilen Hürriyet…

Rumi tarihle 1293, Milâdi takvime göre 1878 yılı başında doğan ve 23 Mart 1960 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan Bediüzzaman, seksen iki senelik uzun ve bereketli ömrünü insanlığın hem dünya, hem…

Böylesine bunaltıcı ve karanlık bir atmosferde susmayan ve susturulamayan gür bir ses Türkiye semalarında yankılandı. “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek seda, İslam’ın sedası olacaktır.” Bu sesin sahibi…

Bir hatıra: “Âhirzamanda İslâm deccalına karşı, Hazret-i Mehdi çıkıp onun tahribini tamir için mücadele edeceğini..” hocalardan dinleyen bir kısım İnebolulu insanlar, dede yadigârı silahlarını hazırlayıp, kılıçlarını bileyerek hazır kıta beklerler.…

Afyon hapishane ve mahkeme safahatı, Bediüzzaman’ın Yeni Said’den Üçüncü Said’e dönüşmesinin karar zamanlarıdır. Kendi ifadesiyle “Makam-ı iddianın asılsız isnad ettiği suçlar, sizler de bilirsiniz ki, yok; beni cezalandırmaz. Fakat beni…

Israrlı davetler üzerine Ankara’ya gelen Bediüzzaman sonraki günlerde hayal kırıklığına uğrar. Çünkü, milletvekillerinin çok büyük çoğunluğu namaz kılmamaktadır. Bunun üzerine namaz kılmalarının zaruretini izah eden ikna edici bir beyannâme neşreder.…

Tarihte iz bırakmış ve büyük hizmetler ortaya koymuş şahsiyetlerin hayatları, daha sonra gelenler tarafından tahliller, yorumlar ve analizler yapılarak değerlendirilir ve insanlığın istifadesine arz edilir. Bediüzzaman Hazretleri ise, kendi hayatını…

  Milletin bağrından çıkan ve onun bir parçası olan Türk Ordusu, bütün kurumlar içerisinde milletin göz bebeğidir. Hiç bir vatandaşımız bu güzide kuruma kem gözle bakmaz ve o gözle bakanı…

Adem Aleyhisselam zamanından beri başlayan iman ve inkâr mücadelesi, İslâm dininin doğuşuyla en şiddetli şeklini almıştı. Mahiyetinden hiçbir şey kaybetmeyen bu kavga, yeri, şekli ve şahısları değişse de, kıyamete kadar…

Telif ettiği eserleri değerini hiç kaybetmeyen, bilâkis zaman geçtikçe kıymet ve değeri daha iyi anlaşılan ve kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak olan Bediüzzaman Hazretleri, Nur Talebelerine şu vasiyeti yapmaktadır: “Şiddetli hastalık…

Asrın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Eski Said olarak tanımladığı devre-i hayatında, vazifeli olmanın icabı içtimai ve siyasi olaylarla da ilgilenmiş ve en büyük siyasi bir diplomat gibi, İslâm âleminin…

Her zamanda her derde lâyık devaları ihsan eden Cenab-ı Hak, Süfyanizm ve deccalizm cereyanların en kuvvetli göründüğü bir sırada, küfrün en büyük temsilcilerinin karşısına, Kur’an hesabına son mücedditlik vazifesiyle muvazzaf…

Şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i’lâ, meşrutiyeti de şeriat kuvvetiyle ibka etmeyi savunan ve bütün geçmişteki fenalıkların şeriata muhalefetten kaynaklandığını söyleyen ve cumhuriyet döneminde çıkarıldığı Eskişehir mahkemesinde dindar bir cumhuriyetçi olduğunu ilan…

Tanzimat dönemi ile yüzünü Batıya döndüren Osmanlı Devletinin genç aydınlarının başlattığı hürriyet hareketleri, nihayet 1876 yılında 1. Meşrutiyetin ilanıyla ilk meyvesini verir. Fakat, bir yıl sonra patlak veren ve tarihimizde…

İstikballe alâkalı verilen müjdeli haberlerden birisini, Hicri ikinci bin yılın müceddidi olan İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki Hazretleri bahsetmektedir: “Eskiden büyük zatlar demişler ki, mütekelliminden (kelâm âlimlerinden) bir zat gelecek. Bütün…

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliya ve asfiyalar; kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya edecek büyük zatlardan haber…

Bediüzzaman Hazretlerinin en kıymetli talebelerinden biri olan Zübeyir Gündüzalp Ağabey Afyon savcısına en güzel cevabı verir: “Eğer, Risale-i Nur bir zehir ise, bizim o zehire tonlarla, binlerce kilo ihtiyacımız var.…

Hayatı uzun bir dizi filme konu olacak kadar maceralar ve hizmetlerle dolu dolu geçen asrın imamı, çağın manevi sahibi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, telif ettiği Risale-i Nur tefsirleri yüzünden,…

Günümüzden bir asırdan fazla bir zaman önce, Ayasofya Camisinden bir namaz çıkışından sonra, oturulan çayhanede Cami-ül Ezher rektörü Şeyh Bâhid Efendi, karşısındaki genç âlime bir soru sorar: ” Osmanlı ve…

Kur’an ayetlerine veya hadis-i şeriflere dayanarak bir kısım geleceğe dair haberler veren Bediüzzaman Hazretleri, 1951 yılında kaleme aldığı bir dersinde “Şimdi ekilen küfür tohumları zamanında ıslah edilmezse, yirmi sene sonra…

Peygamber nazarıyla geleceğe bakan ve istikbal karanlığı içinde gizli hadiseleri, vukuundan önce Cenab-ı Hakkın izin verdiği kadarıyla ümmetine haber veren bütün peygamberler gibi, son peygamber olan  Peygamber Efendimiz (asm) de…

16 MART 1920 yılında İngilizlerin İstanbul’u işgal ettiği ve boğazları tuttuğu bir zamanda, Angılikan Kilisesinin , mağrurane bir tarzda sorduğu altı sualine, altı yüz kelimeyle cevap istediği bir ortamda, bir…

Bediüzzaman vefatından önce talebelerine verdiği en son dersinde “Bizim vazifemiz müspet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlâhiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır. Asayişi muhafazayı netice veren müspet iman hizmeti…

Bediüzzaman, yeni rejimin İslâm’a darbe vuran icraatlarına yandaş olmadığı, yardım etmediği ve rejimin kurucusuna  Kur’an’a zarar veren adam hüviyetiyle dost olmadığı gerekçesiyle, fakat başka sebepler bahane edilerek yirmi sekiz sene…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken, özellikle 1.Meclisin teşkilinde toplumun bütün dengeleri dikkate alınmış; Mevlevi ve Nakşi şeyhlerinden, millet nezdinde itibarlı ve nüfuzlu ileri gelen hocalara kadar her kesimin desteği alınmıştı. İstiklal…

“İslâmiyet garip olarak doğdu, garip olarak avdet edecektir. Ne mutlu o gariplere!”hadis-i şerifi ile mühim bir hakikati ders veren Sevgili Peygamberimizin (asm) bu işaretine bütünüyle mazhar olan Bediüzzaman Hazretleri, istibdat…

Nur Fabrikası, Gül Fabrikası ve Mübarekler Heyeti gibi tabirlerle ve onların hizmetlerinin kıymetini beyan eden lâtif ifadelerle bir şahs-ı manevi meydana getirip, ehl-i dalâletin hücumlarına karşı Bediüzzaman bir manevi sed…

Bediüzzaman der ki: “En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinat eden tenkiddir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.” Evet, hak nâmına,…

Eskişehir hapishanesinden tahliye edildikten sonra, 1937 yılında Kastamonu’ya sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman, kısa zamanda çevre ilçelerde de duyulur. Fakat, kimse yanına gidememektedir. Kaldığı ev polis karakoluyla karşı karşıyadır ve her…

Asr-ı Saadet sonrası asırlar boyunca zalim müstebit idarecilere karşı hakta sebat örnekleri veren büyük zatlar gibi, âhirzaman fitnelerinin kol gezdiği bir zamanda. en büyük bir müceddit, en büyük bir müçtehit,…

Tarihçi Cemal Kutay tarafından “Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı”diye tarif edilen Bediüzzaman, telif ettiği eserleri ve yaşadığı hayatıyla, gerçekten bir Asr-ı Saadet Müslümanı olduğunu ispat etmiştir. Asırlarca Müslümanlara ışık tutan…

Asrın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Eski Said olarak tanımladığı hayat devresinde, vazifeli olmanın gereği olarak içtimai olaylarla da ilgilenmiş ve en büyük bir diplomat gibi, İslâm âleminin içine düştüğü…

Kıyamet alâmetlerinin alabildiğine çoğaldığı ve belirginleştiği âhirzamanda, İslâm adına söz sahibi ve müceddidi olan Bediüzzaman Hazretleri, telif ettiği Kur’an tefsirleri yüzünden 1935 yılında ilk defa Eskişehir’de muhakeme edilmişti. Allah demenin…

Risale-i Nur tefsirleriyle ehl-i imanın imanını dalâletten muhafaza ve İslâm dinine fen ve felsefeden gelen hücumları def ve müdafaa eden Bediüzzaman Hazretleri, o Risalelerin mütalâa ve müzakeresi için, Nur merkezlerinin…

Hayatını bu millet-i İslâmiyenin hem dünya hem de âhiret saadetinin temini için vakfeden ve bu maksadı için altı bin sayfayı aşkın Risale-i Nur namındaki muhteşem tefsir külliyatını telif eden Bediüzzaman…

Âhirzaman müceddidi kimliğine sahip olan Bediüzzaman Said Nursî, tam bir felâket ve helâket asrında dünyaya gelmişti. Doğduğu yılda, eskilerin Doksan Üç Harbi olarak söylediği 1877 Osmanlı Rus Savaşı yapılıyordu. Bu…

Yaşadığı zamanın insanlarından daha fazla, gelecek zamanın nesillerini kurtarmayı esas alan Bediüzzaman, milyonlarca vatan evladının imanlarının kurtulmasına, vatan ve millete faydalı birer insan olmalarına vesile olmuştur. Ülke hudutlarını da aşan…

20. Asır büyük devrilişlerin, yıkılışların, maddi ve manevi tahribatların olduğu, büyük deccal komünizmin koskoca Çin’i, yarı Avrupa ve Balkanları yuttuğu, İslâm âleminde Süfyanist bir zihniyetin münâfıkâne tahripler yaptığı bir zaman…

Berzah denilen kabir âlemlerine göçtükten sonra, hayattaki gibi manevi tasarrufu devam eden dört büyük zât vardır. Bunlar; Abdülkadir-i Geylâni, Hayati-i Harrani, Mâruf-u Kerhi ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Manevi tasarruf…

İslâm dini, hem şahsî hem de toplum hayatının temeli, esası, ruhu ve hayatı hükmündedir. O olmadan yaşanan bir hayat, insanları yaşayan ölülerden farksız yapar. Çünkü, sonu hiçlik ve yoklukla biten…

1926 yılının Şubat ayı içinde, Isparta’nın Barla beldesine sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman Hazretlerini, devrin devlet erkânı, onu millete unutturmaya karar vermişti. Ruhundaki hamiyet-i İslâmiyesinin sönmesini ve kendi kendine ölüp gitmesini…

Büyük insan, büyük imam, büyük veli ve çağımızda en büyük fedakâr olarak göze çarpan ve sair büyük sıfatları ve büyük ahlâkları şahsında toplayan Bediüzzaman Hazretleri, hayatını insanlığın ebedi kurtuluşu için…

Merhum Bediüzzaman Hazretlerindeki iffet anlayışı, gerçekten çok dikkat çeken ve örnek alınması gereken  yüksek bir seviyededir. Meselâ, yirmi yaşında genç bir delikanlı iken, iki sene misafir kaldığı Bitlis valisi Ömer…

Bediüzzaman, Emirdağ’da mecburi ikamete tâbi tutulduğu sırada, Bolvadin ilçesine her uğradığında, okulda merasim halinde olan çocukların Bediüzzaman’ın arabasını görünce merasimi bırakıp “Bediüzzaman Dede!”diyerek etrafını sarması çok enteresandır. Bediüzzaman “Akılları anlamasa…

1990 lı yıllarda mahalli radyolar çıkıncaya kadar devlet radyoları Bediüzzaman ve Risale-i Nur’lara kapalıydı. Bu gün yüzlerce mahalli radyodan Risale-i Nur’larla ilgili programlar yapılıyor ve bunlar toplumun çok ilgisini çekiyor.…

Asrımıza değil, çağımıza damgasını vuran Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, hayattayken bir türlü anlaşılamadı. Zaten bütün büyük insanların, bilhassa manevi sultanların ortak kaderi buydu. Fakat onların illâ anlaşılmak gibi bir talepleri…

Kur’an-ı Kerim’e tefsir yazdı diye ve çeşitli sebeplerle mahkemelerde mahkum edilmek istenilen Bediüzzaman, hak olan mesleğinden ve dâvâsından asla taviz vermedi. Mahkemelerde “Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım olsa ve her…

Bin dört yüzyıllık uzun bir maziye sahip olan İslâm dininin, mensupları tarafından yaşanmasında, genelde çok güzel bir fotoğraf görünmesine rağmen, muhtelif zaman dilimlerinde zaafa düşüldüğü de görülmektedir. Böylesine kritik dönemlerin…

Önceki büyük zatlar ve Allah dostları gibi, Bediüzzaman’ın  hayatına bakıldığında da sâdelik ön planda olduğu görülüyor. Pakistan maarif bakanı Ali Ekber Şah, onu Emirdağ ilçesinde ziyaret ettiği zaman, gördüğü tablo…

Osmanlı ülkesini bir baştan öbür başa karış karış dolaşan asrın imamı merhum Bediüzzaman’ın, Anadolu insanının en beğenilen misafirperverlik hasletine rağmen, kimsede misafir kalmaması çok dikkat çekicidir. Niçin bu âdete muhalif…

Âhirzamanın en dehşetli ve korkulu zamanlarında, iman ve Kur’an hizmetinin yaygınlaşması için, Bediüzzaman Hazretleri takdir ve tebrikle en çekingen ve ürkek insanları bile hizmete yöneltmeyi başarmıştır. “Nur fabrikası”, “Gül fabrikası”…

1937 yılında Kastamonu’ya sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman, kısa zamanda çevre il ve ilçelerde duyulur ama kimse yanına gidememektedir. Oturduğu ev karakolla karşı karşıyadır. İnebolu ilçesinde ise bir kısım insanlar, hocaların…

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı boyunca takip ettiği en önemli maksatlarından biri olan ve din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir İslâm üniversitesi fikri, bu vatanın menfaati için arzu ettiği çok büyük…

İman ve inkâr mücadelesi devam ederken nihayet âhir zamana gelindi. Çeşitli düşüncelerle İslâm dinini yok etmeye çalışan bir zihniyet tarafından, ona karşı korkunç bir savaş başlatıldı. Mücadele aynı fakat şekli…

Kâinatın Efendisi (asm) peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı zaman tek bir dâvâsı vardı. O da, bir olan âlemlerin Rabbi olan Allah’a iman edilerek, dünya ve âhiret saadetini temin etmekti. Onun bu…

Barla köyü gibi kuş uçmaz kervan geçmez bir mahrumiyet beldesine sürgün gönderilen Bediüzzaman Hazretleri, kendisinden kuşku duyan devlet adamlarının zıddına, hayatını milletine adamıştı. İrşat ve tenvir temellerine bina ettiği kudsî…

20. Asrın başlarında hizmet hayatına başlayan, Kur’an’ın bu çağa hitap eden son dersini insanlığın istifadesine sunan ve müspet hareket etmeyi mesleğinin temel taşı yapan Bediüzzaman Hazretleri, fikrî istiklâliyetini vefat edene…

Seksen senelik uzun ve bereketli ömrünü bu milletin hem dünyevî hem de uhrevî saadetine adayan Bediüzzaman Hazretleri, sonuna kadar çileli bir hayat yaşadı. Allah demenin suç sayıldığı ve bir tek…

Âhirzamanda, fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet cereyanı karşısında kalpleri yaralanan ve imanları zedelenen insanlık âleminin imanını kurtarmak ve muhafaza etmek misyonunu üstlenen Bediüzzaman Hazretleri, telif ettiği Nur Risaleleriyle…

Bediüzzaman Hazretleri Van vilâyetinde bulunduğu sıralarda, Nurşin Camisinde talebe okuturken, sobada yakmak için kırılmış odunları taşımaya katılır. Onun bu halini gören talebeleri “Aman efendim! Siz istirahat edin, biz bunları taşırız.”derler.…

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hayatı boyunca çok büyük projelerin takipçisi oldu. Çok ciddi ve çok boyutlu temellere dayanan bu projelerin birçoğunu hayatında gerçekleştirmeye muvaffak oldu. Risale-i Nur’un telif ve neşri,…

Otuz yaşındayken 1907 yılında Van ilinden İstanbul’a gelen Bediüzzaman Hazretleri, üç yıl süren maceralı bir İstanbul hayatından sonra, tekrar Van’a döner. Bahardan kışa Doğu vilâyetlerini ziyaret edip, meşrûtiyet ve hürriyet…