Kâinatın sonu olan kıyamet alâmetlerinin çoğunun çıkacağı âhirzaman dilimi için Sevgili Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şerifinde “Ye’cüc ve Me’cüc çıkmadıkça kıyamet kopmaz.”buyurmuştur. Enbiya Suresinin 96.ayetinde haber verilen “İnsanlar arasında ihtilaflar…

“Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi pek müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün, her bir emzikli kadın emzirdiğini unutur, her bir hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoşlar…

A’raf Suresi 18. ayette kıyametle alâkalı bir açıklama vardır. “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun zamanını Ondan başkası açıklayamaz.”ferman edilmektedir. Sevgili…

Sevgili peygamberimiz (asm) işaret ve orta parmağını birleştirerek “Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz.”buyurdu. Muhtelif zamanlarda kıyametle ilgili haberler de verdi. 1400 sene geçmesine rağmen kıyametin hâlâ gelmemesi yakınlığına zarar…

Kâinatın sonu anlamına gelen kıyametin kopması ve âlemin harap olması gayet kolaydır ve Allah bütün semavi kitaplarda sürekli insanları uyarmaktadır. Necm Suresi 57. ayet “Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmiştır.” Yine aynı Sure…

Cenab-ı Hakkın kâinata koyduğu tekâmül kanunu gereği, her canlı varlık doğar, büyür ve ölür. Hiç bir şey bu kanunun pençesinden kurtulamaz. Kâinat denilen bu muazzam âlem dahi, muhteşem bir ağaç…

“Ve izessuhufu nüşiret.”ayetinin belirttiği gibi, mahşer günü herkesin amel sayfaları neşredilir. Bir ömür boyu işlenmiş ameller her insana verilir. Bilgisayar disketlerine bir kitap sığdığı gibi, insanların amelleri de öylece muhafaza…

Mahşer yerinin en dehşetli yanı, amellerin hesabı görülürken kul haklarının ortaya çıkarılmasıdır. Asıl iflas eden kişi o zaman belli olacaktır. Hazret-i Peygamber (asm) bir gün sahabelerine sordu: “Müflis kimdir?” Bazı…

Allah’ın bin bir isminden biri olan ADL ismi, bu dünyada bütün mahlukatının hukuk-u hayatlarını vermekle kendini gösterdiği gibi, yapılan o kadar zulümlerin, haksızlıkların ve isyanların kısmen bu dünyada cezasını vermekle…

Peygamberler de dahil herkesin kendi derdine düştüğü o dehşetli mahşer yerinde, çok uzun zaman alan amellerin muhasebe vaktini, Hazret-i Ebu Hüreyre’nin (r.a.) rivayet ettiği bir hadise göre “Allah, uzun mahşer…

Muhtelif hadis kitaplarında bahsedilen hadis-i şeriflere göre, her peygamber kendine tabi olan ümmetiyle mahşer yerine gelecek ve onları kendi bayrağı altında toplayacaktır. En sonda nebiler nebisi ve âhirzaman peygamberi olan…

Yeniden diriliş hakikatinden sonra, mahşer meydanına sevk edilen insanların içine düştükleri dehşetli manzaralardan haber veren Sevgili Peygamberimiz (asm), müminler ve onların içinden de günahkâr olanlara Allah’ın rahmet tecellilerinden de bahsederek…

Kıyamet sonrası kurulacak olan mahşer meydanı, cin ve insanların amellerinin muhasebesinin görüleceği muazzam bir alandır. O gün, peygamberler de dahil bütün insanlar kendi derdindedir. Hadis- şeriflerin beyanına göre, güneş bir…

Rahmetinin birisini dünyaya, doksan dokuzunu âhirete bıraktığını haber veren Cenab-ı Hak, kâinatı kıyametle harap ettikten sonra, yeniden diriliş sabahında inanan inanmayan herkesin bedenlerini yaratır ve bâki olan ruhları kendi bedenlerine…

Bunun gibi merak ettiğimiz soruları sahabeler Peygamber Efendimize (asm) sormuşlar. O da, gerekli cevapları vermiştir. Hadis-i şeriflerde mahşer meydanında insanlar baş açık, yalın ayak ve dünya elbiselerinden çıplak olacakları haber…

Bahsi geçen bu gibi soruların cevabını, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur tefsirlerinde halletmiş. Bu dünya güneşin etrafında sadece mevsimlerin meydana gelmesi için dönüp durmuyor. O, hikmetlerinden yalnız bir tanesidir.…

Allah’ın kâinata koyduğu ve sayısını ancak kendisinin bildiği kanunlardan sadece birisi olan ruh, daha önce ifade ettiğimiz gibi ölümsüzlük özelliğine sahiptir. Yeniden diriliş hakikatı, ruh ölümsüz olduğundan yalnız cesetler için…

Soru-1: “Ruhun idamına rahmet-i İlâhi müsaade etmez.”demişsin. Buradaki idam, halk arasında anlaşılan bir kişinin idamını da içeriyor mu? Cevap: Bahsi geçen ruhun idamı, cesedin idamından farklıdır. Ceset idam edilse de,…

Şuurlu ve canlı bir kanun olan ruh, insanın özü ve bizzat kendisidir. Yaklaşık yüz trilyon hücreden meydana gelen bedeni ayakta tutan ruhtur. Beden ruhun misafir olarak durduğu yuvasıdır. Ruh, cesetten…

Misafir olan kimse, misafir olarak bulunduğu yerde temelli kalamaz. Çünkü o yolcudur ve önünde bir yolculuk vardır. İnsan ruhu da bir yolcudur. Bu dünyada ve içine yerleştirildiği beden evinde misafirdir.…

Bu dünyada hayatını devam ettirebilmek için ruha,  “ENE” denilen bir cihaz verilmiştir. İnsan ondaki ölçüler marifetiyle kıyas yaparak Yaratıcısını tanımakla mükelleftir. Enenin hem hayra hem de şerre bakan iki yönü…

Yer, gök ve dağların yüklenmekten korktukları büyük bir emaneti yüklenerek, yeryüzünde Allah’ın halifesi ünvanına sahip olan insanın bu makama getirilmesi, ruhuna takılan ve “Ene” ile tabir edilen bir manevi cihazdan…

Beden evinde misafir olarak iskan edilen ruhun, hayatını devam ettirebilmesi için Allah üç kuvve vermiştir. Bunlar akıl, gazap ve şehvet duygularıdır. Bahsi geçen duygulara yaratılıştan bir sınır konulmadığı için, bu…

Emir âleminden gelen ve başına akıl ve şuur takılan, aynı zamanda canlı bir kanun olan ruh, insanın en değerli varlığıdır. Akıl, kalp, sır, vicdan ve hayal gibi duyguların; görmek, işitmek…

İnsanın maneviyat cephesini ruh teşkil eder. Ancak ruh hakkında fazla bilgi verilmemiştir. İsra Suresi 85. ayette ” Ey Resulüm, bir de sana ruh’dan soruyorlar. De ki; ruh Rabbimin bildiği bir…

Hazret-i Ali (r.a.) “İnsanın cismine bakıp da onu küçük zannetme, Onda bir âlem saklıdır.”demiş. Bediüzzaman da “İnsan, kâinatın bir nüsha-i musağğarasıdır.”diyor. Yani kâiantın küçük bir örneği olduğunu ifade ediyor. İnsan,…

Cenab-ı Hakkın yarattığı muhteşem bir sanat harikası olan insan bedenini incelerken, her bir organın maruz kaldığı bir takım hastalıkların da olduğu görülüyor. Maddi hayatımızın devamı için en lazım olan organ…

Erkeklerde üreme sisteminin bir parçası olan prostat, mesane denilen idrar torbasının altında, idrar kanalının bir kısmının etrafını bir yüzük gibi çevreleyen ve sıvı salgılayan bir bezdir. Normalde 25-30 gram ağırlığında…

Hepsi birbirinden değerli olarak yaratılan organlarımız içinde birisi de karaciğerdir. Kimya fabrikası gibi çalışan bu organımızı kendi elimizle tehlikeye atmamak lazımdır. Vücudun kan şekeri dengesinden, proteinlerin ve yağların dönüşümüne kadar…

İnsan hangi hastalıklarla karşılaşmışsa, elinde olmadan onunla meşgul olmaya başlıyor ve tedavi çareleri arıyor. Bediüzzaman “Vücudunda tavattun etmeye (vatan tutmaya) başlayan hastalıklar ölümün keşif kollarıdır.”uyarısında bulunması çok önemli. Eylül ayı…