Mahlûkatın en şereflisi olarak yaratılan insana; hayvan, cin ve meleklere dahi verilmemiş cihazlar ve duygular verilmiştir. O cihaz ve duyguların her birisinin, kendisine ait çok ehemmiyetli vazifeleri vardır. Mesela, zihin…

Kâinatın ve on sekiz bin âlemin sahibi olan Allah (c.c.) yeryüzünde imtihan için yarattığı ve halife-i zemin kıldığı insana, o külli iradesinden cüz’i bir iradeyi numune olarak vermiştir. İnsan, bir…

Kâinatı ve bütün mevcudatı nasıl istemiş ve dilemişse öyle yaratan Cenab-ı Hakkın külli bir iradesi vardır. İrade sıfatı, Allah’ın sübuti sıfatlarından bir diğeridir. O külli iradeyi hiçbir şey sınırlandıramaz ve…

Cenab- ı Hakkın sınırsız ve sonsuz ilminin delilleri had ve hesaba gelmez. Zira ölçülü ve intizamlı bir keyfiyette yaratılan umum mevcudat, her şeyi kuşatan bir ilme şehadet eder. Çünkü intizam…

Ezeli ve ebedi bir hayatın sahibi olan Cenab-ı Hakkın, “Sübuti sıfatları” içinde sayılan sonsuz bir ilmi vardır. O ilim sıfatı, diğer sıfatlar gibi Allah’ın zatındandır. Ondan ayrı olması düşünülemez. Nasıl…

Tefekkürde bakış açısı çok önemlidir. Mevcudata mânâ-yı ismiyle değil, mânâ-yı harfiyle bakılmalıdır. Yani, onlara zatları hesabına değil, Yaratıcıları hesabına bakmaktır doğru olan. “Ne güzel!”yerine “Ne güzel yaratılmış!”diyebilmektir. Bu bakış açısı…

Bin bir isimleri nihayetsiz güzel ve mükemmel olan Cenab-ı Hak, o isimlerin tecellilerinin güzelliklerini yarattığı mahlukat aynasında bizzat kendisi görmek istediği gibi, idrak ve muhakeme sahibi olarak yarattığı insan, cin…

Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını mecazi olarak da anlamak mümkündür. İslâm dini, insanlık âlemini manen aydınlatan bir güneş gibidir. İslâm, parlak bir güneş gibi Orta Doğudan doğdu. Asırlarca Asya,…

Yaklaşık beş milyar yıl önce yaratılı güneşe bağlı seyyar yıldızlardan biri olarak tayin edilen dünyamız, insanlar için bir misafirhane ve bir imtihan salonu vazifesi görmektedir. Güneşin etrafında elips şeklindeki bir…

Hazret- i İsa’nın (as) tekrar dünyaya döneceğini, Allah’ın vaadine binaen Peygamber Efendimiz (asm) haber vermiştir. Madem ki Allah vaat etmiş, elbette vaadini yerine getirecektir. Bu mânâyı ifade için Bediüzzaman “Hazret-i…

Cenab-ı Hakkın kudret mucizesi olarak babasız dünyaya gelen Hazret-i İsa (as), kendisine kitap indirilen büyük peygamberlerden birisidir. Onun babasız dünyaya gelişini garip karşılayarak çeşitli dedi kodular üretenlere  Allah “İsa’nın meseli,…

Bediüzzaman Hazretleri “Hristiyanlık bir defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Şimdi bir defa daha yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek ya da ıstıfa bulup hurafelerden sıyrılarak İslâm’a mal olacak. Bu bir sırr-ı…