(Dünden devam) İşte, böyle bir atmosferde Bediüzzaman, İngilizlerin bütün planlarını deşifre eden ve bozan Hutuvat-ı Sitte adında bir broşür neşretti. Binlece nüshasını dostları vasıtasıyla İstanbul’un her tarafına dağıttı. Bu sefer…

Van vilayetindeki Horhor Medresesinde talebe okutmakta iken patlak veren 1. Dünya Savaşında, Bediüzzaman talebeleriyle birlikte beş bin kişilik bir milis alayının kumandanı olarak harbe iştirak eder. Savaştan önce başladığı İşârâtü’l…

(Dünden devam) Fetihten önce, İstanbul’un fethinin mümkün olmadığını ve onun ancak Hazret-i mehdi tarafından fethedileceğini söyleyen ve kendisine soran âlimlere, Fatih’in hocası Akşemsettin Hazretleri şöyle bir izah getirdi: “İstanbul’u önce…

Konya konferansından sonra, Ankara’ya dönmeden doğrudan İstanbul’a geçmek durumu vardı ve Eğitim Merkezinde gençlerle olan programımı devam ettirmem gerekiyordu. İstanbul, Risale-i Nur hizmetleri bakımından çok önemliydi. “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin nazarında kuru kalabalıklar değil, kaliteli dâvâ adamları öneliydi. Çok yüksek manevi bir makamda olduğu halde, imana hizmetkârlığı tercih ediyor ve bütün nazarları Risale-i Nurlara yönlendiriyordu. Çünkü,…

(Dünden devam) İstişare etmekten maksat, bir mesele hakkında en iyi hal çaresini bulmak ve bu yolda Allah’ın rızasını kazanmaktır. Ehil ve liyakatli insanlardan meydana gelen bir meşveret heyetinin ekseriyeti, bir…

Mahiyeti bir çok noksan sıfatlarla yoğrulan insan, noksanlığını gidermek için diğer insanlarla teşrik-i mesai etmeye mecbur olur. Bunlardan birisi de istişare meselesidir. Meşveret veya istişare, bir meselede ehil, akıllı ve…

(Dünden devam) Hastalıklar gibi başa gelen musibetler de birer imtihan vesilesidir. Allah (c.c.) onlarla kullarını denemeden geçirir. Hem bir cihette musibetler İlâhi bir ikazdır. Zararlı yoldan insanı döndürmeye vasıta olur.…

Şu imtihan dünyasında hayat hiç bir zaman monoton ve tek düze olarak devam etmez. Yüce yaratıcı, bin bir isimlerinin nihayetsiz tecellilerine mazhar etmek için insanı çeşitli hallere mazhar eder. Böylece,…