Kâinatı muazzam bir ağaç olarak yaratan Cenab-ı Hak, en mükemmel meyve olarak da insanı yaratmış ve insanı da şükür meyvesi vermek için yaratmıştır. Şükür etmeyen insanlar, meyve vermeyen ağaçlar gibidir.…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in (asm)doğumunun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Kutlu Doğum etkinlikleri ülkemizde bir gelenek haline geldi. Sevgili Peygamberimizi (asm) her cihetle ele alan çeşitli konferans ve…

(Dünden devam) Hazret-i Muhammed (asm) fıtraten en yüksek bir ahlâk üzerinde yaratılmıştı. Her türlü aşırılığa karşıydı. İfrat ve tefritten uzak durur, daima orta yolu tercih ederdi. Onun bu özeliği çok…

Hazret-i Muhammed (asm) beklenen son peygamberdi. Hazret-i İsa Aleyhisselâm, İncil lisanıyla onu “Hak ile bâtılı birbirinden ayıran, insanlığın tesellicisi ve âlemin reisi olarak” vasıflandırıyordu. Cahiliye devrinin karanlıkları içinde bulunan mümin…

(Dünden devam) İnat hissini hakta sebat anlamında kullanan dâvâ adamları hen insanlık hem de İslâm tarihi boyunca olagelmiştir. Hambeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hambel Hazretleri, Kur’an-ı Kerim’in mahluk olmayıp, Allah’ın…

Her bir ferdi diğer hayvanların bir nev’i hükmünde olan ve mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insanın, çok kompleks fakat intizamlı bir yapısı vardır. Olumlu veya olumsuz yüzlerce duygularla donatılan ve…

(Dünden devam) İnsanın yaptığı ibadetler içinde en önemlisi ve her Müslümanı ilgilendireni şüphesiz beş vakit kılan namazlardır. Çünkü, zekât ve Hac ibadetleri zengin olan müminlere farzdır. Fakir olan onlardan muaftır.…

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Cenab-ı Hakkı tesbih ve hamd etmekle meşgul olduğu bu kâinatta, varlıkların en şereflisi ve donanımlısı olarak yaratılan insanın vazifesi de, elbette Allah’a iman ve…

(Dünden devam) Medeniyet terbiyesi adı altında dine ve inanca yabancılaşan ve hayatı sadece bu dünyadan ibaret zanneden gençlerin bir kısmı, babasına moruk, annesine kocakarı diyerek onların baş belâsı olduğu gibi,…

Gençlik bir milletin geleceğidir. Gençliğine sahip çıkmayan milletlerin geleceği de olmaz. Mazisinden ve köklerinden kopmuş nesillerin ülkesine ve milletine  faydalı olmasını beklemek boş bir hayalden ibarettir. Dininden uzaklaşmış ve inancını…

(Dünden devam) Gençleri dalâlet ve sapıklığa düşmekten kurtarıp, hidayet ve iman yolunda yürümelerini temin etmek için, özellikle öğretmenlere büyük vazife düşüyor. Bir hamur gibi gençleri yoğurup istediği şekle getirmek onların…

1980 yıllarının başlarından itibaren hem dünya hem de ülkemizde çok hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Son iki yüz yıldır dünyayı etkileyen materyalist ve maddeci akımlar, Allah’ı ve âhireti yok saydıkları için…

(Dünden devam) Kur’an-ı Kerim’in kırk cihetle mucize özelliklerinden biri olan usandırmamak keyfiyeti, onun bu zamanda  harika bir tefsiri olan Risale-i Nur’a da geçmiş. Bir ömür boyu okunduğu halde, her defasında…

Asr-ı Saadetten bu zamana kadar Kur’an-ı Kerim için üçyüz ellibin tefsir yazıldı. Allah’ın kelâmı olduğu için her asır ondan kendine ait derslerini aldı. Risale-i Nur tefsirleri, Kur’an’ın son çağa hitap…

(Dünden devam) Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin geride kalmasından sonra, bir asırdır cumhuriyet dönemini yaşıyoruz. Harf devriminden sonra, okunamadığı için eski yazılmış kitaplar kütüphanelerde çürümeye terk edilmiş bir durumda.…

Peygamberlik öncesi Nur Dağındaki Hira Mağarasına giden ve tepelerinden âlemi seyrederek Cenab-ı Hakkın kudret ve azametini tefekkür eden Sevgili Peygamberimiz (asm), bir Ramazan ayı gecesinde yine o mağarada idi. Yapayalnız…

(Dünden devam) Yeryüzünde fesat çıkarıp bozgunculuk yapan, sosyal hayatın bütün dengelerini tahrip eden böylesine günah bataklığına saplanıp kalmış kimseler için, Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı şu izahlar çok dikkat çekicidir: “Fıskla bozulan…

Fıtraten en güzel bir şekilde yaratılan insanın önüne dosdoğru bir yol açılmış ve oraya sevk etmek için de semâvi kutsal kitaplar ve peygamberler gönderilmiştir. Bu istikametli büyük caddenin nihayeti, Allah’ın…

(Dünden devam) Batı toplumlarından bütün dünyaya yayılan ve sekülarizm olarak bilinen bu dünyevileşme hastalığı, kısmen İslâm toplumlarını da etkiledi. Şeklen Müslüman fakat içi boşaltılmış bir dindarlık anlayışı, yeni bir hayat…

İnsan, yaratılışı itibariyle yüzü dünyaya dönük ve çok karmaşık yapıya sahip ilginç bir varlıktır. Semavi dinler, insanın dünyaya dönük yüzünü dünyadan âhirete çeviren ve hem dünya hem de âhiret saadetini…

(Dünden devam) Allah’ın emir ve yasaklarına boyun eğmeyip riayet etmeyerek günahlara giren insan, en evvel kendi nefsine zulmeder. Bu dünyayı kendine zindan ettiği gibi, âhiretini de kaybetmesine sebep olur. O…

İnsanoğlu çok karmaşık duygulara sahip ilginç bir varlıktır. Cenab-ı Hak, insanın mahiyetine koyduğu sayısız istidat ve kabiliyetlerine yaratılıştan bir hudut ve sınır koymamıştır. Ancak, sınırlamayı kelâm sıfatından gelen din ve…

(Dünden devam) İnsan için asıl maharet, bu dünyayı âhiretin tarlası bilerek görüp, mümince bir şuurla yaşayıp, o hayatı kazanmaktır. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına düşmeden hayatını Kur’an ve Sünnet…

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin haber verdiği gibi, bu dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, taşıyla ve toprağıyla hayattar olan âhiret yurdundaki hayattır. Gerçek böyle olduğu halde,…

(Dünden devam) Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur mesleğinin en temel esaslarından olan ihlâs ve uhuvvet prensipleri üzerinde çok durduğu gibi, tesanüd meselesi üzerinde de çok durmaktadır. Bu hususta,…

İslâm tarihi boyunca Allah’ın adını yüceltmek ve dini dünyaya yaymak için çalışan kahraman insanlar, en büyük güçlerini parada ve kalabalıklarda değil, ihlâs ve samimiyette bulmuşlardır. Allah’ın rızasını asıl maksat yapan…

(Dünden devam) İnternet, televizyon ve diğer teknolojik cihazların, insanların en kıymetli sermayesi olan zamanlarını değirmen gibi boşa öğüttüğü bir zamanda, bir çok hizmet mahallerindeki kardeşlerin, Risale-i Nur okuma programları yaptığı…