İstikbalden gelip hazır zamana uğrayarak maziye dökülen ve yine istikbale dönüşen zaman nehri içinde hayata gözlerini açan ve canlılar dünyasının en şerefli varlıkları olan insanlar; bir kervan gibi dünya misafirhanesine…

Dünya kâinatın kalbi olduğu gibi, toprak tabakası da  dünyanın kalbidir. Topraktan yaratılan ve yine ölümle toprağa dönecek olan insan nev’i kâinat ağacının meyvesi olduğu gibi, insanın şükür ve ibadeti de …

Dinimizin ve astronomi ilminin ittifak ederek izah ettiği gibi, dünya ve diğer gezegenler güneşle birlikte macun gibi bitişik iken, Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle onları güneşten ayırmış ve muhtelif mesafelerde durdurarak…

“Siz birbirinize en yakın nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz.” diyen Bediüzzaman Hzretlerinin iman dâvâsına gönül veren fertlerden meydana gelen meşveret heyetlerinin toplantıları, cennet âleminin manevi lezzetini andıran güzel ve hoş…

İnsan sosyal bir varlık olduğundan diğer insanlarla teşrik-i mesai yapmaya fıtraten mecburdur. İnsanı sair canlılardan ayıran ve üstün kılan akıl nimetinin istikameti ve duygularına bir sınır konulmadığından meydana gelecek arızaların…

Şefkat ve merhamet meselesine muhtelif eserlerinde engin açıklamalar getiren Bediüzzaman Hazretleri, Mektubat kitabında şu tespitleri yapar: “Evet, şefkat bütün envâıyla lâtif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise, çok envâına tenezzül…

Diğer canlılardan farklı olarak yüksek bir fıtratta yaratılan insanın mahiyetine, Cenab-ı Hak sayılamayacak kadar çok duygular ve manevi cihazlar koymuştur. Maddi bedeni itibariyle ve istidatlarına bir sınır ve kayıt konmaması…

Risale-i Nur tefsirlerinde dünyanın fâni ve geçici hadiselerinin, insanın merak duygusunu tahrik eden unsurlarına bedel, âlemdeki varlıklarda o merakı uyandıran ve tatmin eden daha başka cihetler bulunduğu haber verilmekte ve…

Âhirzaman ile Asr-ı Saadet arasında bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğinin bir cilvesini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an ve Sünnet referanslı bir metot geliştirmiştir. Yalnız akla veya yalnız…

Doğru yerde sağlam duruş cemaatler bazında da olması gereken bir durumdur. Problemsiz hiç bir cemaat veya bir topluluk yoktur. Problemlerin olmaması imtihan sırrına aykırıdır. Bu meselenin böyle olduğunu nazara veren…

Yaklaşık sekiz milyarlık bir insan nüfusunu üzerinde barındıran yaşlı dünyanın her tarafında, her çeşit sıkıntı ve problemlerin alabildiğine yaygın olduğu görülür. İnsan unsurunun olduğu yerde problem olmaması mümkün değildir. Zira…

İnsanlık tarihi ihtilâller, savaşlar, kaos ve kargaşalar içinde geçti. Bu gün yine değişen bir şey yok. Hasis menfaatleri için on bin kilometre uzaktan gelerek Orta doğuyu ateşe veren Amerika Birleşik…

Yaratılmış bütün varlıklar arasında farklı bir konumu ve durumu olan insanlık âlemi, ekseriyet itibariyle yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayesinin dışında bir seyir takip ederek günümüze kadar gelmiş ve öyle de…

Gerçek ve ileri bir demokrasi uygulanan ülkelerde askerlerin değil, sivil meclislerin iradesiyle ortaya koydukları sivil bir anayasa olur. Sivil anayasalarda devletin resmi görüşü olmaz. Bazı şahısların görüşleri o anayasanın ruhunu…

İnsanlık tarihi boyunca uğrunda çok kanlar dökülerek ve çok mücadeleler verilerek elde edilen cumhuriyet kavramının, içini dolduran değerler manzumesi olan demokrasi; insanlığın ulaşabildiği en mütekâmil ve insan aklının ürünü olan…

Anadolu ziyaretleri çerçevesinde dördüncü gittiğimiz hizmet mahalli Kayseri idi. Ecriyes Dağının eteklerindeki geniş ovaya gittikçe yayılan ve sürekli büyüme istidadı gösteren bu sanayi şehrinin kahraman Nur Talebeleri, genç kuşaktan bir…

Anadolu ziyaretleri çerçevesinde ikinci gittiğimiz hizmet mahalli Ankara’nın Polatlı ilçesiydi. İki taksi dolusu kardeşlerle gittiğimiz Polatlı’ya, üç taksi ile Eskişehirli gönül dostlarımızın da katılmasıyla, bir kardeşimizin hizmete tahsis ettiği yeni…

Risale-i Nur Külliyatında her şeyin ifrat ve tefritine karşı olduğunu gördüğümüz Bediüzzaman Hazretleri, aynı dâvâya gönül vermiş hizmet fedailerinin, ifrat derecesinde irtibat etmesini tavsiye etmiştir. Müfritâne irtibat olarak nitelediği bu…

İnsanlığın hiç değişmeyen ve her zaman tazeliğini koruyan gündemi, hiç şüphesiz ölüm gerçeğidir. İman ile bu hayatı noktalayıp, ebedi saadet ve cenneti kazanmak veya kaybetmek meselesidir. Bu hadise karşısında dünyanın…

Sanayi ve teknolojinin zirveye çıktığı, özellikle bilgi çağına girdiğimiz 21. yüzyılda, dünya baş döndürücü bir hızla istikbale doğru koşuyor. Bloklar dağılıyor, yeni devletler ve yeni bloklar meydana geliyor. Dünyanın iktisadi,…

Kebâir denilen büyük günahlar çoktur. Fakat, ekber-ül kebâir tabir edilen en büyük günahlar yedidir. 1- Allah’a şirk koşmak. 2- Ana babaya isyan etmek. 3- Haksız olarak insan öldürmek. 4- İçki…