Lügat karşılığı “Yavaş yürümek, nüfuz ve sirayet etmek” anlamlarına gelen deb veya debib kökünden sıfat olan dâbbe, yeryüzünde yürüyen her tür canlı mânâsındadır. Kur’an-ı Kerim’in on dört ayetinde tekil veya…

(Dünden devam) Ye’cüc ve Me’cüc; anarşi, vahşet, kargaşa ve kan dökmenin bir sembolüdür. Âhirzaman şartlarında komünistlik içindeki anarşistlerin ehemmiyetli fertlerini teşkil eden ve eski zamandaki Moğollar gibi aynı karakteri taşıyan…

Âhirzaman insanlık tarihinin fitneler, anarşi, kargaşa, kanlı savaşlar ve büyük günahların serbestçe işlendiği çok dehşetli bir zaman dilimidir. Bundan dolayı, asırlar boyu Müslümanlar âhirzaman fitnelerinden ve o fitneleri tahrik eden…

(Dünden devam) Ve nihayet 1950 yılına gelindi. Bir çeyrek asır boyunca bu Müslüman milletin inançlarına cephe alan ve dinini yaşamak ve yaşatmak isteyenlere, çeşitli bahanelerle dünyayı zindana çeviren berbat ve…

Çam Dağından yuvarlanan bir kar topunun vadileri dolduran bir çığa dönüşmesi gibi, bir Bediüzzaman ile başlayan iman ve Kur’an hizmeti gittikçe inkişaf ediyor, engel tanımaz bir yayılmayla elden ele, gönülden…

(Dünden devam) Batı medeniyeti maddi açıdan mutlu bir azınlık meydana getirip, ekseriyeti fakir bırakması çok önemli bir problemdir. Halbuki, “Saadet odur ki, külle ya eksere saadet ola. Nev’-i beşere rahmet…

Küre-i arz dediğimiz bu dünyamızın, Cenab-ı Hak tarafından insanlığın yaşamasına elverişli hâle getirilmesinden bu yana, üzerinde yaşayan kavimler ve milletlerce çok medeniyetler kurulmuş ve o medeniyetler insanlık tarihinin süslemeleri olmuştur.…

(Dünden devam) Kemalizm olarak da ifade edilen resmi ideolojiye gelince, o kendi başına bir doktrin, bir felsefe veya bir ideoloji değildir. Oportünist ve pragmatist bir yaklaşımla fırsatları değerlendirme biçimidir. İnkâr-ı…

Bu gün itibariyle etrafında toplanılması istenilen ve devlet adamları tarafından muhtelif zeminlerde dile getirilen ve rejime sahip çıkma fikrinin odak noktasını teşkil eden cumhuriyet sistemi, insanlığın ulaştığı mükemmel sistemlerden biridir.…

(Dünden devam) Hukukun üstünlüğü prensibine dayanan kanun hâkimiyetinin en önemli unsurlarından biri eşitliktir. Eğer hukuk önünde eşitlik prensibi işletilmiyor ve şahıslara göre farklı uygulamalar yapılıyorsa, orada bir arıza var demektir.…

Tarih boyunca sürüp gelen ve hâlâ çeşitli şekillerde özelliğini devam ettiren istibdat, baskı ve diktatörlük rejimleri; hukukun üstünlüğüne, temel hak ve hürriyetlere dayanmadığı için, öyle rejimlerde kanun hâkimiyeti olmaz, şahısların…

2. Meşrutiyetin ilanı yılları öncesi ve sonrasında Tanin, İkdam ve Volkan gibi muhtelif gazetelerde, değişen ve gelişen sosyal hayatın problemlerine Kur’an eczanesinden reçeteler sunan Bediüzzaman Hazretleri; müminlerin nâşir-i efkârının, bütün…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri, bahsi geçen gayret ve cesaretle İslâmiyette olan dosdoğru yolu gösterip, din düşmanlarının yaydıkları şüphe ve tereddütleri çürütmekle birlikte; sâdık ahmak ünvanına lâyık zâhirperest ve câhil sofilerin…

“Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak ve yalnız biri kurtulacak.” diyerek istikbalden haber veren ve gaybı gören gözleriyle Asr-ı Saadetten Kıyamete kadar olacak hadiseleri Allah’ın izniyle müşahede eden Sevgili Peygamberimiz…

(Dünden devam) Daha ilerideki başka bir tepede ise, Fetret Devrindeki taht kavgalarına son veren ve dağılan birliği yeniden toparlayarak devlete çeki düzen veren ve böylece Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olan…

Osmanlı Devleti dünyanın en uzun ömürlü devleti ünvanına sahipti. Dile kolay tam altı yüz yirmi beş yıl. Orta Asya’nın otlak ve yaylalarından kopup gelen ve Anadolu topraklarını vatan haline getiren…

(Dünden devam) Genel anlamıyla millet ve milliyetçilik kavramlarını, İslâmiyet ve din olarak yorumlayan ve ondan ayrı düşünmeyen Bediüzzaman, farklı anlamlara da açıklık getirme ihtiyacı hissetmiştir. “Milliyetimizi yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun…

Farklı ırk ve kavimlerden meydana gelen Osmanlı Devletinin çözülme sürecine girdiği bir dönemde, mevcut dağılmayı önlemek amacıyla bazı fikrî tedbirler düşünülmüş ve birbirine alternatif görüşler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Osmanlıcılık,…

(Dünden devam) Şafii mezhebi âlimlerince dâr-ül İslâm üç kısımdır: 1- Müslümanların ikamet ettiği ülkeler. 2- Müslümanların fethedip gayr-ı Müslim ahalisini vergiye bağlayıp iskan ettiği yerler. 3- Önceleri Müslümanların ikamet ettiği…

Asırlarca âlem-i İslâma bayraktarlık ve halifelik merkezliği yapan demokrat ve Müslüman Türkiye’nin, içinde yaşayıp bir çok demokratik hak ve hürriyetlerinden istifade ettiği halde; ülkesini “Dâr-ül harp” sayan bir kısım radikal…

(Dünden devam) Âhirzaman fitnelerini ateşleyen ve insanlığın maddi ve manevi bütün birikimlerini yerle bir eden bu iki dehşetli cereyanın birincisine, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın hakiki dinini esas alan ve İslâmın hakikatleri…

Asr-ı Saadet, Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevileri, Selçuklular ve Osmanlılar elinde büyük çapta şekillenen İslâm medeniyeti; asırlarca süren bir kemal döneminden sonra, 18. asrın ortalarından itibaren zeval dönemine girmeye başladı. O…

(Dünden devam) Birinci Dünya Savaşından  mağlup sayılarak parçalanan Osmanlı Devletinin bıraktığı topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2. Meşrutiyetten beri devam edip gelen Türkçülük fikrinin etkisinde kalan devlet adamlarının tercihiyle…

Himalaya Dağlarının arkasındaki geniş ovaların, yaylaların ve Orta Asya bozkırlarının cengaver ve savaşçı milletleri olan Türkler, Şamanist bir toplumdu.Yer tanrısı ve gök tanrısı diye iki tanrılı beşerî bir dine inanıyorlardı.…

(Dünden devam) Mücedditler halkasının en sonuncusu ve hayatın geniş dairelerinde de vazifeleri olan Bediüzzaman Hazretlerinin, Kur’an-ı Kerim’e ve hadis-i şeriflere dayanan metodundan habersiz veya kulak tıkayan Müslümanlar, acı ve elem…

Müminler bir vücudun âzâları gibidir. Bir yerine bir diken batsa, bütün vücut onu hisseder.” hakikatine Cezayir Müslümanları örnek olarak gösterilebilir. Bir hayli zamandır iç savaş yaşayan ve on binlerce vatandaşın…

(Dünden devam) Şifre ile yapılan dâvetlere “Ben tehlikeli yerde cihad etmek istiyorum. Siper arkasına saklanmak ruhuma hoş gelmiyor.” diyerek kabul etmeyen Bediüzzaman, araya konulan sevdiği bazı mebusların dâveti üzerine, nihayet…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken, özellikle birinci meclisin teşkilinde milletin bütün dengeleri dikkate alınmış, Mevlevi ve Nakşi şeyhlerinden, millet nezdinde itibarlı ve nüfuzlu ileri gelen hocalara kadar her kesimin desteği alınmıştı.…