Bediüzzaman Hazretleri, cumhuriyet döneminde meydana gelen Şeyh Said isyanıyla hiç bir ilgisi olmadığı halde, gerekçe gösterilmeden zulmen sürgüne gönderildi. Van ilinden Erzurum ve Trabzon’a, oradan da deniz yoluyla İstanbul, İzmir,…

(Dünden devam) Cennetteki ebedi saadetin bahsi geçen kısımlarından daha yüksek olanı ise, Allah’ın rızasına, lütfuna, tecellisine ve yakınlığına mazhar olmaktır. Bunun nasıl bir durum olduğunu izah etmek mümkün değildir. Ancak…

Ölümsüzlük ülkesi olan âhiretin yolcusu olan insanlar, şu ölümlü dünyada Rahman olan Allah’ın sayılamayacak kadar çok nimetlerine mazhar olmaktadırlar. Yeryüzünü bir sofra yapan Cenab-ı Hak, onu insan nev’inin şerefine açmış…

(Dünden devam) “Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da, sonra o Bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Kendi yaratılışını unutup, Bize misal getirmeye kalktı: ‘Çürümüş kemikleri kim…

Kıyametin kopmasıyla bütün kâinat harap olduktan sonra, Âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hak, onu âhiret olarak yeniden diriltecektir. Kur’an-ı Kerim’de iki binden fazla ayet-i kerime bu hakikatten haber vermektedir. Eğer, kıyamet…

(Dünden devam) Kıyametle kâinatın harap oluşunu, Kur’an ayetlerinin mealine dayanarak anlatan Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Şu dünyanın sekeratını (ölümünü), ayat-ı Kur’an’iyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen, bak: Şu kâinatın…

Cenab-ı Hakkın âleme koyduğu kanunlar gereği olarak, her canlı doğar, büyür ve ölür. Hiç bir varlık bu kanunun pençesinden kurtulamaz. Kâinat denilen bu muhteşem âlem dahi, muazzam bir ağaç veya…

(Dünden devam) Bir kuyruklu yıldızın çarpması sonucu güneş dünyanın batısından doğduğu gibi, dünya aynı zamanda yörüngesinden çıkar. Diğer yıldızlarla çarpışmasına yol açar. Domino taşlarında olduğu gibi, birisinin yörüngesinden çıkması diğer…

Yaklaşık beş milyar yıl önce yaratılarak, güneşe bağlı bir gezegen olan dünyamız, insanlar için bir misafirhane ve bir imtihan salonudur. Güneşin etrafında elips şeklindeki yörüngesini saatte 108.000 kilometre gibi korkunç…

(Dünden devam) Peygamber Efendimizin (asm) hadis-i şerifleriyle âhirzamanda geleceği haber verilen Hz. İsa (as), peygamber kimliği ile gelmeyecek, Hazret-i Muhammed’in (asm) ümmetinden bir fert olacaktır. Allah’ın izniyle gelme sebebi ise,…

Mesih kelimesinin lügat anlamı, bir şey üzerinde eli yürütmek, sıvazlamak ve var olan bir eser ve hastalığı gidermek demektir. Mesih, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın bir ünvanı ve sıfatıdır. Elini sürdüğü hastaları,…

(Dünden devam) Asr-ı Saadette sahabeler arasındaki fitneleri körükleyip birbirine düşüren Abdullah bin Sebe’nin Irkçılık fikirleri, doksan sene kadar süren Emevi Devletinin son zamanlarında revaç bulması sonucu, Atlas Okyanusundan Orta Asya…

İslâm tarihi boyunca ilk ırkçılık belâsını ortaya atan ve Müslümanların arasında karışıklığa sebep olan kişi Abdullah bin Sebe’dir. Yemenli bir Yahudi olan Abdullah bin Sebe, Tevrat ve İncil ile Kur’an-ı…

(Dünden devam) Yahudi milleti ile alâkalı Kur’an-ı Kerim’de nice ayetler vardır. “De ki: Eğer âhiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de sadece size ait ise, haydi, ölümü isteyin eğer…

Vahiy kaynaklı bütün semâvi dinlerin esası tevhid inancına dayanır. Allah’ın varlık ve birliğine iman etmek onların temel kuralıdır. Hanif dini üzerine gönderilen Hazret-i İbrahim (as) halis bir Müslümandı. Eşi olan…

(Dünden devam) Kur’an-ı Kerim’de, Yahudi milleti ile alâkalı nice ayetler vardır. Cenab-ı Hak, tarih boyunca o milletin yaptıkları bozgunculuk ve fitneleri yüzünden lânetlendiklerini haber vermiştir. “De ki: Eğer âhiret yurdu…

(Dünden devam) Sahabeler bu soru üzerine iyice hayrete düşerek “Ya Resülullah! Bu mutlaka olacak mı?” diye sorarlar. Peygamber Efendimiz (asm) tekrar “Evet, hatta daha da beteri olacak.” diye cevap verir.…

İslâm tarihine dikkatli bir gözle bakıldığı zaman, peygamberlik nurunun mâzi tarafında kalması ve dahilde meydana gelen olumsuz olaylardan dolayı, İslâm toplumlarında iman, ahlâk ve amel bakımından bozulmalar meydana geldiği görülecektir.…

Hadis-i şeriflerin verdiği bilgiye göre, âhirzamanda bir şahsın hata ve günahları dehşetli bir yekûn teşkil eder. Bahsi geçen mânâ birden kalbine ihtar edilen Bediüzzaman “Acaba basit bir adam binler adam…

İnsanoğlu, yaratılıştan günah işlemeye meyilli bir fıtratta yaratılmıştır. Devamlı itaat halindeki melekler ile devamlı isyan ve inkâr içindeki şeytanlar ortasında, hem hayır işlemeye, hem de günah irtikap etmeye müsait olan…

(Dünden devam) “Ümmetimden bir taife Kıyametin kopma vaktine yakın bir zamana kadar hakkı tutmaya bakacaktır.” hadis-i şerifini ebced ve cifir ilmiyle tahlilini yapan Bediüzzaman Hazretleri “Lâ tezalü taifetün min ümmeti”…

Allah’ın ilmi ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün hadiseleri, mekânları ve zamanları kuşatmıştır. O ilmin haricinde hiç bir şey kalamaz ve ondan saklanamaz. Henüz vukua gelmemiş gaybî olayları sadece…

(Dünden devam) Modern Cahiliye Dönemi diyebileceğimiz âhirzaman ve medeni eğitim kadınları yuvasından çıkardı. Onun şeref ve haysiyetini ayaklar altına aldı. İnsanlığı baştan çıkarmada ve ahlâk bakımından çökertmede kadınları sonuna kadar…

Yüce Yaratıcı olan Cenab-ı Hak, insan neslini Hazret-i Âdem (as) ve Havva validemizden çoğalttı. Yeryüzünde insanı Kendine halife kıldı. Ve her şeyi onun emrine verdi. Kadın her şeyden önce annedir,…

(Dünden devam) İnsanlık tarihi boyunca bilinen çok dehşetli hastalıklar meydana geldi. Ancak, tamamen veya kısmen hepsine tedavi edici çareler bulundu. Şimdi ise, hâlâ tedavisi yapılamayan ve tıp dünyasının çaresiz kaldığı…

Lügat karşılığı “Yavaş yürümek, nüfuz ve sirayet etmek” anlamlarına gelen deb veya debib kökünden sıfat olan dâbbe, yeryüzünde yürüyen her tür canlı mânâsındadır. Kur’an-ı Kerim’in on dört ayetinde tekil veya…

(Dünden devam) Ye’cüc ve Me’cüc; anarşi, vahşet, kargaşa ve kan dökmenin bir sembolüdür. Âhirzaman şartlarında komünistlik içindeki anarşistlerin ehemmiyetli fertlerini teşkil eden ve eski zamandaki Moğollar gibi aynı karakteri taşıyan…

Âhirzaman insanlık tarihinin fitneler, anarşi, kargaşa, kanlı savaşlar ve büyük günahların serbestçe işlendiği çok dehşetli bir zaman dilimidir. Bundan dolayı, asırlar boyu Müslümanlar âhirzaman fitnelerinden ve o fitneleri tahrik eden…