2. Meşrutiyetin ilânı öncesi ve sonrasında Tanin, İkdam ve Volkan gibi gazetelerde, değişen ve gelişen sosyal hayatın problemlerine Kur’an eczanesinden reçeteler sunun Bediüzzaman, müminlerin nâşir-i efkarının bütün dînî kitaplarla beraber,…

Mutezile, Cebriye, Müncie, Mürcie, Mücessime, Râfizilik, Haricilik ve Vehhabilik gibi, daha nice Ehl-i Sünnet dışında kalan bâtıl inanç ve hurafe fikirler vardır ki; İslâm güneşinin tutulmasına ve ışığını âleme yaymasına…

“Yahudiler yetmiş bir. Hristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacak ve yalnız biri kurtulacak.”diye istikbalden haber veren ve gaybı gören nazarıyla Asr-ı Saadetten kıyamete kadar…

(Dünden devam) Osmanlı Evi’nin karşısındaki Muradiye’de ise, Fatih’in annesi, babası, eşi, kardeşi Cem Sultan ve daha niceleri medfundu. Bir zamanlar dünyaya sığmayan o cihangir insanlar, küçücük mekânlara sığmışlardı. Ne kadar…

1984 yılından beri memleketi kana bulayan, kundaktaki bebeklerden doksanlık ihtiyarlara kadar gözünü kırpmadan öldüren, hatta toplu katliamlar yaparak kitleleri imha etmeye çalışan, güvenlik ve silahlı kuvvetlerimizden binlerce insanımızın şehit edilmesine…

İmam Azam Ebu Hanifeye göre, bir dâr-ül İslâmın dâül harbe inkılap etmesi için üç şartın bir arada gerçekleşmesi lazımdır: 1- O ülkenin dâr-ül harbe bitişik olması. 2- İşgal altındaki ülkede…

Asırlarca âlem-i islâma hilafet merkezliği yapan Müslüman Türkiye’nin, içinde yaşayıp bir çok demokratik hak ve hürriyetlerinden istifade ettiği halde; ülkesini “Dâr-ül harb” sayan bir kısım radikal ve fanatik gruplara ve…

Genel anlamda milliyet kavramını İslâmiyet ve din olarak yorumlayan ve ondan ayrı düşünmeyen Bediüzzaman, farklı anlamlara da açıklık getirmiştir. “Milliyetimizi yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslâmiyet nokta-i…

Farklı ırk ve kavimlerden meydana gelen Osmanlı Devletinin çözülme sürecine girdiği bir sırada, mevcut dağılmayı önlemek maksadıyla bazı fikrî tedbirler düşünülmüş ve birbirine alternatif görüşler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Osmanlıcılık,…

1. Cihan savaşında mağlup sayılarak parçalanan Osmanlı Devletinin bıraktığı topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, öteden beri devam eden Türkçülük fikirlerinin etkisinde kalan devlet adamlarının tercihiyle, Türk milliyetçiliği üzerine kurulmuş,…

Himalaya Dağlarının arkasındaki geniş ovaların, yaylaların ve Orta Asya bozkırlarının cengaver ve savaşçı milletleri olan Türkler, şamanist bir toplumdu. Yer tanrısı ve gök tanrısı diye iki tanrılı beşerî bir dine…