Risale-i Nur hareketinin tarihinde meslek ve meşrebi farklı anlamaktan kaynaklanan ayrışmalar olduğu gibi, hiç bir görüş farkı olmadığı halde, farklı saflara düşüldüğüne de şahit olunmuştur. İlk önceleri meydana gelen huzursuzluklar…

Güneş, hava, su ve toprak unsurlarının bir çekirdeğin etrafında toplanıp, zahiri sebepler olarak İlâhi Kudret ile bir ağacı mahsul verdiği gibi; Bediüzzaman Hazretlerinin başlattığı iman hizmetinin etrafında toplanan Nur Talebeleri…

İslâm medreselerinin kanun gücüyle kapatıldığı bir ortamda meydana çıkan ve din ilimleriyle fen ilimlerini mezc ederek iman esaslarını ispat ve izah eden, marifetullah denilen Allah’ı bilmek ilminde terakki ettirerek dünyaya…

İslâm ümmetinin ilk ve en büyük evliyaları sahabe-i kiramdır. “Benim sahabelerim ümmetimin yıldızları gibidir. Hangisine tabi olsanız necat bulursunuz.” hadis-i şerifi onlar için söylenmiş en şerefli müminler onlardır. Onlardan sonra…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıklar kendilerine mahsus dillerle Allah’ı tespih ve tahmid ile vazifelidirler. Fıtri ve ameli ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en güzel bir…

Bu dünya sebepler dünyası olduğundan ve Allah ancak çalışanı muvaffak ettiğinden, fiilî dua makamındaki sebepleri ihmal etmemek, bilakis en ince detaylarına kadar riayet etmek gerektir. Dünyevî meselelerde çok fazla neticeler…

Cihanşümul ve kudsi bir hizmet etrafında toplanan dâvâ adamları birbirlerinin tamamlayıcısı durumundadırlar. Her insan başlı başına bir şahsiyete sahip olduğundan, değişik karakter ve kabiliyetlerle donatılmıştır. Aynı dâvâ için bir araya…

Kendi vazifesinin sadece tebliğ olduğunu bilen ve hidayet vermenin Allah’ın vazifesi olduğunu idrak eden Hazret-i İbrahim Aleyhisselamın bu tavrı, İslâm’a hizmeti esas alan şuurlu Müslümanlara ibretli bir örnektir. Tarikattan ziyade…

Kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılan Hazret-i Muhammed’in (asm) lâkabı Allah katında “Habibullah”, yani Allah’ın en sevgili kulu olduğu gibi, onun atası olan Hazret-i İbrahim’in (as) lâkabı da “Halilullah” idi.…

Bütün insanlığa hem yüksek ahlâkı hem yaşantısıyla en büyük bir örnek olan Hazret- Muhammed (asm), öncelikle Müslümanlara sonra bütün insanlığa rehber olacak görgü kurallarına işaret eden aşağıda gelen hadis-i şerifler,…

Sosyal bir varlık olarak yaratılan ve toplu halde yaşamak durumunda olan insan nev’i, beşerî münasebetlerinde dikkatli olmak ve diğerlerine insanca muamele etmek mecburiyetindedir. Ancak, mahiyetine yerleştirilen akıl, gazap ve şehvet…

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hud Suresi: 112) ayetine harfiyen riayet eden Sevgili Peygamberimizin (asm), günlük farz olan sünnetlerinin yanında, güzel âdetlerine taalluk eden sünnetlerine işaret eden bazı hadis-i şerifleri, Cami-üs…

Örnek alınacak ve izinden gidilecek en güzel bir rehber ve önder olan Hazret-i Muhammed (asm) “Beni, Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı.” buyurmakla, âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakkın, kullarından…

Allah tarafından terbiye edilerek en güzel bir kulluk vaziyeti verilen ve “De ki: Allah’ın sizi sevmesini istiyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” ayetiyle ona tâbi olmaya dâvet edildiğimiz…

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlı varlıklara mesken olarak halk edilen dünyanın ayrı bir yeri ve değeri vardır. İnsan bedenine kıyasla…

Dünyadaki depremler, tufanlar, karlı kış fırtınaları arkasında, bahardaki güzel varlıklar gibi güzellikler saklıdır. Aynen öyle de, insanın başına gelen bir kısım hoşa gitmeyen olaylar, ilk zamanlar dünyamızı karartırken, aradan zaman…

Cenab-ı Hak, hikmet ve kudret eliyle kâinatın mevcudatını yaratılış teknesinde yoğururken bütün zıtları birbiri içine attı, şerleri hayırların arasına kattı. Böylece, dünyayı cin ve insanlar için imtihana bir meydan yaptı.…

Risale-i Nur tefsirlerinde ölüm gerçeğini en güzel bir tarzda izah eden Bediüzzaman Hazretleri, hayata nazaran korkunç ve ürkütücü olan ölümü âdeta sevdirmiştir. Meselâ: “En evvel, herkesi korkutan, en korkunç tevehhüm…