İstibdat ve dikta idarelerinden kurtularak, aklın ve hürriyetin hâkim olduğu demokratik cumhuriyet yönetimlerine kavuşan milletler, sürü gibi güdülmekten çıkarak, insana yakışır bir yaşam biçimine ulaşmışlardır. Asr-ı Saadette, vahyin ürünü olan…

(Dünden devam) Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, doğu illerinde mektep ve medreseler açtırmak istiyor, şahsına verilmek istenen başka hiç bir şeyi kabul etmiyordu. Din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulacağı ve adına…

(Dünden devam) İçinde demokratik değerleri barındıran dindar bir cumhuriyete, din adına sahip çıkan Nur mesleği ve mensupları, her türlü istibdat ve dikta yönetimlerine ilmen ve fikren karşı çıkar. Milletin birliğini…

Âhir zamandan Asr-ı Saadete uzanan bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğinin bir cilvesini günümüze taşıyan Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an ve Sünnet referanslı bir hizmet modelini ihya ve inşâ etmiştir.…

(Dünden devam) Merhum Zübeyir Ağabey, birlikte çalıştığı Mehmet Kutlular Ağabeye hitaben “Kardeşim Kutlular! Sen, sıkıntılı hadiselerin kökünü tamamen kazmak istiyorsun. Bu kat’iyen mümkün değil. Böyle hadiselerin biri biter, diğeri başlar,…

Muhtelif haller  içerisinde sürüp giden hayat çizgimiz inişler ve çıkışlar, hastalıklar ve afiyetler, kolaylık ve zahmetler ile doludur. Böylece monotonluktan çıkan hayat, sâfileşir ve mükemmele doğru yükselmeye başlar. Yeknesak geçen…

1981 yılında tanıdım onu. Beş yıldan beri devam ettirdiğimiz esnaf derslerine bir kardeşimiz getirmişti. Çok zarif ve halim selim bir fıtratı vardı. Aynı mahalde oturuyorduk. Kısa zamanda birbirimizi sevdik ve…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri şâyet devletle iş birliği içine girip, onların maksatlarına hizmet etseydi, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde oturup, resmi ideoloji istikametinde fetvalar vererek saltanat sürecekti. Fakat, o…

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan fikir hareketleri, kendi kimliklerini korumakta ısrarlı oldukları müddetçe, gelişip büyüyemediklerini gördüklerinden, devlet gücünden yararlanmayı ve maksatlarına vesile yapmayı bir maslahat olarak görmüşlerdir. Bahsi geçen durumun,…

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı gibi, eserleri olan Risale-i Nur tefsirleri de bir bütündür. Eserler arasında bir tercih yapılamaz. Bu hakikati Bediüzzaman şöyle ifade eder: “Ben hangi risaleyi okursam ‘En birinci budur.’…

Son müceddit kimliğiyle çağın tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini telif eden Bediüzzaman Hazretleri, kendi sağlığında hayatını üç devreye ayıran ender şahsiyetlerden biridir. Onun ömür boyu değişmeyen en büyük emeli ve…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri Ankara’ya çağrıldığı zaman, o zamanki devlet adamları tarafından kendisine teklif edilen milletvekilliği, Diyanet İşleri Başkanlığında âzâlık, doğu vilayetleri genel vaizliği, üç yüz lira maaş ve mobilyası…

Allah’tan başka kimsenin minneti altına girmemek, sahip ve mazhar olduğu nimetlere kanaat etmek anlamına gelen istiğna, insanı yücelten ve zilletten kurtaran bir ahlâk ve karakterdir. Gönül tokluğu, gönül zenginliği anlamına…

(Dünden devam) Bahsi geçen hakikatlere binaen, Allah’ın rızasını kazanmayı hedefleyen hiç bir hizmetin küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Kaşlar göze, gem ata tamamlayıcı olduğu gibi, zahiren küçük görünen hizmetler büyük olanları tamamladığı…

Bu kâinat denilen mükemmel ülkenin, dünya misafirhanesine en şerefli varlıklar olarak gönderilen insanların yaratılışlarının asıl maksadı, iman ve ibadetle kendilerini yaratan Allah’ın rızasını kazanmaktır. Cehennemden kurtulmak, cennet ve ebedi saadete…

(Dünden devam) Müslüman bir ülke olarak hem Avrupa Birliğine, hem de İslâm Birliğine üye olup öncülük rolünü üstlenen bir Türkiye’nin konumu ise, bütün dünyanın gıpta edeceği kilit bir ülke haline…

Dört yüz seneden fazla İslâm âlemine hilâfet merkezliği yaparak, Müslüman devletlerin birlik ve beraberliğini sağlayan Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra, İslâm ülkeleri ipi kopmuş tespih taneleri gibi darmadağın oldu.…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin (hayırlı işin) çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleri (hizmetkârları) ile çok uğraşır. Bu mânilere ve…

Hangimizin ameli daha güzel olacak diye açılan bu imtihan dünyasında, kimi insanlar imtihanın farkında olmayarak başı boş bir hayat yaşarken, kimileri de bu imtihanı kazanabilmek için bin bir türlü engelleri…

(Dünden devam) Ehl-i dalâletin şeytanî plan ve silahları hakkında Bediüzzaman Hazretlerinin şu tespitleri ne kadar hayret vericidir! : “Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yüzde on ehl-i fesat, yüzde doksan…

Asırlardır sürüp gelen klasik tarikat modeli yerine, âhirzaman ile Asr-ı Saadet arasında bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri; tefâni denilen kardeşler birbirinde fâni olmak…

Doğru İslâm’ın dosdoğru anlaşılması ve yaşanması misyonu ile ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancı içinde doğrudan Kur’an ve Sünnet referanslı bir hizmet akımıdır. İman hakikatlerine hizmet…

Muhtelif isimler altında teşekkül eden meslek, meşrep ve tarikatlar, eğer Kur’an ve Sünneti esasa almışlar ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına sahip olmuşlarsa, hepsi de hak ve hakikate istinad etmiş…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri, milletin birlik ve beraberliğini savunuyordu. Dinin siyasete alet edilmesine alabildiğine karşıydı. Din adına dahilde silahlı cihaddan Kur’an’ın yasakladığını söylüyordu. Dahilde yapılacak cihadın manevi olduğunu ve tahkiki…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı zaman tek bir dâvâsı vardı. O da, âlemlerin yaratıcısı olan Allah’a  iman edilerek dünya ve âhiret saadetini temin etmekti. Peygamber Efendimizin…

Türkiye toplumunun her kesiminden insanlar sürekli bu dünya hayatını ölümle terk ediyorlar. Onların çoğunun ölümü sadece etraflarındaki insanları etkilediği halde, müzik ve sinema dünyasının meşhur olmuş insanlarının ölümü, toplumun genelini…

(Dünden devam) Telif ettiği ve Risale-i Nur adını verdiği Kur’an tefsirlerinde bahsi geçen hakikatlere işaret eden Bediüzzaman Hazretleri “Koskoca Çin’i, yarı Avrupa’yı ve Balkanları istila eden bir komünist kuvvetini, bu…

Astronomi üzerinde çalışan bilim insanlarının ittifakıyla kâinatın bir doğumu, muayyen bir ömrü ve nihayet tayin edilen eceliyle bir kıyameti olacaktır. Allah’ın koyduğu kanun böyledir. On üç milyar yedi yüz milyon…

(Dünden devam) Amerika’ya gelince, zaten o Avrupa medeniyetinin bir uzantısıdır. Batı devletleri denildiği zaman, Avrupa, Amerika ve Avustralya buna dahildir. Çünkü, dayandığı temel değerleri ortaktır. Avrupa Birliğine üye olmak, İttihad-ı…