Fıtraten medeni olarak yaratılan ve bundan dolayı sosyal bir hayat yaşamak durumunda olan insanın, istidat ve kabiliyetlerine, duygu ve kuvvelerine fıtrî bir had ve sınır konulmadığından; beşerî münasebetlerde ve muamelatta…

İnsanın yaşantısında ve hareketlerinde her istediğini yapması, dinimizce kabul görmemiştir. Batı toplumları da mutlak hürriyet anlayışını terk etmeye başlamıştır. Her türlü hürriyetin başı boş kullanılmasının anarşi ve kargaşaya sebebiyet verdiği…

Vahşet ve bedevilik, kölelik, esirlik ve ücretlilik devirlerini geride bırakarak, serbestiyet ve malikiyet dönemine geçen ve insan fıtratında var olan hür yaşamak uğrunda büyük mücadeleler veren insanlık âlemi; şu medeniyet…

Teknolojik imkân ve vasıtaların önünde âciz kaldığı, herkesin can derdine düştüğü ve insanlık olarak âcizliğinin son derce farkına varılıp, Allah’a sığınıldığı öyle dehşetli bir tablodan daha dehşetli ve manevi durumlar…

Âlemlerin Rabbi ünvanıyla kâinatta muhteşem bir saltanatla hükmeden Cenab-ı Hak, sonsuz gayeler ve maksatlar için yarattığı âlemi ve yine sayısız hikmetler için var ettiği insanlık nev’inin; takip ettiği gayelerine muvafık…

Bir önceki makalemin adı, Batılı Hristiyan toplumları idi. Cenab-ı Hak, şevk ve heyecanla kaleme alınmış o makalemin acele ücretini o gün ihsan etti. Akşam namazından sonra telefonum çaldı. Karşı taraftan…

Günümüzden bir asırdan fazla bir zaman önce, Ayasofya Camisinden bir namaz çıkışından sonra, oturulan çayhanede Cami-ül Ezher rektörü Şeyh Bâhid Efendi, karşısındaki genç âlime bir soru sorar: ” Osmanlı ve…

Demokrasiye geçmemizin üzerinden yetmiş sene geçmesine rağmen, yapılan yanlış uygulamalar sebebiyle ne demokraside, ne cumhuriyette, ne lâiklikte ve ne de İslâm dininde tam uzlaşabilmiş değiliz. Acaba aynı dini, aynı ülkeyi…

Bin yıllık mazisi İslâmiyete hizmetle geçen ve İslâm dini sayesinde gerçek kimliğine kavuşan necip bir milletin evlat ve torunları olarak, hilâfet ve saltanat kaldırılmakla birlikte, yeni sistem olan cumhuriyete, onun…

Kur’an ayetlerine veya hadis-i şeriflere dayanarak bir kısım geleceğe dair haberler veren Bediüzzaman Hazretleri, 1951 yılında kaleme aldığı bir dersinde “Şimdi ekilen küfür tohumları zamanında ıslah edilmezse, yirmi sene sonra…

Peygamber nazarıyla geleceğe bakan ve istikbal karanlığı içinde gizli hadiseleri, vukuundan önce Cenab-ı Hakkın izin verdiği kadarıyla ümmetine haber veren bütün peygamberler gibi, son peygamber olan  Peygamber Efendimiz (asm) de…

Kudsî ve cihanşümul bir dâvâ etrafında halka tutan ve Nur Talebesi ünvanıyla anılan muhtelif gruplara mensup insanların hepsinin aynı derecelerde olması beklenemez. Elbette fertlerin derece farkı olduğu gibi, grupların da…

Cumhuriyet döneminin en dikkat çeken aktif hareketlerinden biri ve en birincisi olan Nurculuk akımı, devleti idare edenler tarafından hep endişeyle bakılmış ve her an patlamaya hazır bir bomba gibi zannedilerek,…

27 kişilik arabamız yavaş yavaş Ilgaz dağlarını tırmanırken, Arabistan çöllerinde yaşayan din kardeşlerimizin hayalinde bile canlandırmakta âciz kaldıkları güzelliklerin sergilendiği, cennet vatanımızın ormanlarını tefekkür ediyordum. Cemaat çocuklarından meydana gelen kafilemizle,…

Âhiret hayatını yok sayıp ya da boş verenler, dünyanın zevk ve sefasını sürüp, tadını çıkarıyor gibi zannedildiği halde, onlar gerçekte manevi bir cehennemin yakıcı atmosferinde kıvranan zavallılar güruhudur. Zira “Zail,…

Görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından ve ezel canibinden gelen “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabına muhatap olan ve “Evet, Rabbimizsin.”ile cevap veren ruhlar; bu ezelî anlaşmaya…

Kur’an ve iman gözüyle bakılmayan kâinat, dünya ve hayat, elbette bomboş görünecektir. Ne okumanın, ne çalışmanın, ne zengin ve şöhretli olmanın ve ne de yaşamanın hiç bir anlamı olmayacaktır. Sonu…

Mazinin en derin derelerinden ve yokluk âlemlerinden, kafile kafile arkasından vücut sahrasına atılan ve dünya misafirhanesine gönderilen insanlık kervanı; bir han gibi bir gecelik konaklamadan sonra, yine bir kervan gibi…

Dört halife döneminden sonra saltanata dönüşen hilafet ve padişahlık sistemini, İslâm’ın devlet idare sistemi zanneden veya İslâm’ın istibdat idaresine müsait olduğunu vehmeden bir kısım dinde hassas mukâkeme-i akliyede noksan bir…

Yaşadığımız toplum hayatında, lehinde veya aleyhinde çok şeyler yazılan şeriat, kavram olarak; insanların dünya ve âhiret hayatındaki mutluluğunu sağlamayı amaçlayan ve Allah tarafından gönderilen emirler, yasaklar, kurallar ve tavsiyelerin bütününden…

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 1924-1960-1982 anayasaları, sivillerin değil ihtilâl yapmış askerlerin anayasasıdır. Atatürk ilke ve inkılapları, paşaların yaptırdığı anayasaların ruhunu teşkil eder. Onlara uymayan kanunlar yapılamaz. Hem Atatürk hem de…