Tefekkür

ALLAH’IN YOKTAN YARATMASI

Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hakkın zâtî ve sübutî sıfatları olduğu gibi, tekvin denilen yaratma sıfatı da vardır.

Yaratmak sadece ve sadece Allah’a mahsustur. Hâlık olan yalnız Odur. Allah’tan başka hiç bir varlık yaratma fiiline sahip değildir. Bundan dolayı, insanların bir şeyi yapma, oluşturma ve meydana getirme anlamındaki fiillerine yaratma kelimesi verilemez. Bilerek verilse sorumluluk gerektirir.

Allah’ın iki türlü yaratması vardır. Birisi, ibda ve ihtira denilen yoktan icat, diğeri inşa ve terkip denilen mevcut maddelerden toplamak şeklindedir. Lavozier Kanununda Yoktan var olmaz, var da yok olmaz.”denilir. Ancak, Lavozier “Allah bundan hariçtir.”demiştir. Bizimkiler tercüme yaparlarken bu kısmı işlerine gelmediği için iktibas etmemişlerdir.

İnsan, Cenab-ı Hakkı kendisiyle kıyaslamamalıdır. Zira insan, nihayetsiz âciz, zayıf, fakir ve noksan sıfatlarla yoğrulmuş bir varlıktır. Hiçbir şeyi yoktan var edemez ve hiçbir şeyi de idam ve yok edemez. Mutlak kuvvet ve kudret, ilim ve irade sahibi olan Allah, elbette yoktan var eder ve varı da yok eder. İbda ve ihtira ile hiçten, yoktan vücut verir ve o vücuda lazım olan her şeyi de icat edip eline verir. İnşa ve terkip etme özelliğiyle de, çok isimlerinin tecellilerini göstermek için, âlemdeki elementlerden bir kısım mevcudatı inşa eder. Rezzakiyet kanunuyla o vücuda gönderdiği zerreleri ve maddeleri onlarda çalıştırır.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi: “Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay ve suhuletli, belki daimi, umumi bir kanundur. Bir baharda, üç yüz bin enva-ı zîhayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten icat eden bir kudrete karşı ‘Yoğu var edemez.’diyen adam yok olmalı.” (Lem’alar s.452)

asyanur.info                      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap