Siyaset

“ALLAH’IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEYENLER”- 2

(Dünden devam)

Kur’an-ı Kerim orta yerde duruyorken millete dayatılan ve benimsetilmeye çalışılan medenî kanunlar, 1. ve 2. Meşrutiyetin ilanı ile de tartışmalara sebep olmuş ve “Kanun-u Esasi” adı verilen anayasalara bir kısım dindar çevreler sert tepki göstermiş, anayasaları yapanlara  ve uyanlara  küfür isnat edilerek, dinden çıktıklarını söylemişlerdir.

Ortalığın toza dumana karıştığı, ekser insanların önüne gelene kâfir ve münafık damgasını vurduğu, özellikle hürriyet ve meşrutiyet taraftarı olan jön Türklere mason ve dinsiz damgası vurularak hücum edildiği bir sırada; her zaman asâyiş, emniyet ve huzur taraftarı olan Bediüzzaman Hazretleri, isabetli tahlil ve yorumlarıyla ortalığı yatıştırmaya çalışmış ve toplumun huzuru için büyük hizmetlerde bulunmuştur. Şöyle ki:

“Sual. Eskiden beri işitiyoruz ki, bazı jön Türkler masondurlar, dine zarar ediyorlar.” “Cevap: İstibdat kendini ibka etmek için şu telkinatı vermiştir. (Haşiye: Nasıl ki şimdi, yirmi beş sene  istibdâd-ı mutlakı yapanlar, dindarları irtica ile itham ederek istibdad-ı mutlakın elindeki irtidadı (dinsizliklerini) saklıyorlar.) Bazı lâubalilik dahi şu vehme kuvvet veriyor. Fakat emin olunuz ki, onların masonluğa girmeyen kısmının maksatları dine zarar değildir, belki milletin selâmetini temin etmektir. Fakat, bazıları dine lâyık olmayan barid (soğuk) taassuba müfritâne (aşırı) ilişiyorlar. Demek, hürriyete ve meşrutiyete hizmetleri sebkat eden veyahut kabul eyleyenleri Jön Türk tesmiye ediyorsunuz. İşte, onların bir kısmı İslâmiyet fedailerdir; bir kısmı da selâmet-i millet fedaileridir. Onların ukde-i hayatiyelerini (hayat düğümlerini) teşkil eden, mason olmayan ekseri, İttihat ve Terakkidir. Ve sizin aşâiriniz (aşiretleriniz) kadar ülema (âlimler) ve meşayih (şeyhler) jön Türkler meyânında mevcuttur. Vakıa onlarda bir takım edepsiz, çok sefih masonlar bulunur, lâkin yüzde ondur, yüzde doksanı sizin gibi mutekit (inançlı) Müslimlerdir. Vel hükmü lil ekser (hüküm eksere göre verilir.).” (Münâzarât s. 80)

Büyük ekseriyeti hürriyetçi ve demokrat olan bu muazzam kitlenin ilân ettikleri ve kanun-u esasi tabir ettikleri anayasa yüzünden; dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan bir kısım radikal dindarlar tarafından şiddetli muhalefet edilmiş ve hatta ifrat edilerek dinden çıktıkları söylenmiştir. (Devamı yarın)

asyanur.info samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap