Siyaset

“ALLAH’IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEYENLER”- 1

Hatem-ül Enbiya ünvanıyla son peygamberlik vazifesini üstlenen Hazret-i Muhammed (asm), dünya itibariyle hâkim ve sultan olduğundan, semavi dinlerin en sonuncusu olan İslâm ve onun kaynaklığını yapan Kur’an-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak; insanların her bir ferdinden aile hayatına, sosyal durumlardan devlete kadar, çok geniş sahaları içine alan kanun ve prensipleri ferman etmiş ve müminler topluluğuna da, o kaidelere itaat etmeyi emretmiştir.

Kitap, Sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha denilen dinî dört delile istinat eden İslâm hukuku, kıyamete kadar gelecek insanlara cevap verecek ve insanlar gibi ihtiyar olmayıp, bilakis zaman  geçtikçe gençleşen kaideleriyle insanlığın hem dünya, hem de âhiret saadetine vesile olacaktır. Ancak, onu benimsemek ve yaşamak şartıyla.

Modern ve çağdaş fikirler ile bir çok konularda çelişmekle beraber, onları tadil ve tashih etme gücüne ve potansiyeline sahip olan İslâm dini, mensupları tarafından yaşandığı zamanlarda maddi ve manevi ilerleme ve yükselmelere vesile olmuş, aksine davrananlar ise gerilemekten ve tarih sahnesinden silinmekten kendilerini kurtaramamışlardır.

Osmanlı Devletinin son dönemlerinden itibaren başlayan, özellikle Tanzimat ile birlikte hız kazanan Avrupa hayranlığı ve Avrupa standartlarında hukuk arayışları, cumhuriyetin ilânıyla birlikte zirveye çıkmış, devrin idarecileri tarafından ülkenin yönü bütünüyle Batı toplumlarına döndürülmeye çalışılmış ve bu maksatla Evkaf ve Şer’iye Bakanlığı kaldırılarak, tamamen medeni hukuk tercüme edilip, milletin itaat etmesi dayatılmıştır.

Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir millete dayatılan bu yeni hukuk sistemi yüzünden, dahili bir çok kargaşalar meydana gelmiş ve hâlâ bu kargaşalar fikir zemininde varlığını sürdürmeye maalesef devam ediyor. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap