İman ve İbadet İnsan Ve Toplum

ALLAH’IN İLK YARATTIĞI VARLIK

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Sadece kainatı yoktan var eden Allah’ın zatı vardı. Varlığı ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hak, sonsuz gayeler için kâinatı yaratmayı irade etti. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi, tanınmaklığımı istedim. Mahlukatı yarattım, tâ onlarda manevi cemalimi göreyim.” kudsî hadisiyle, takip ettiği maksatların özetini nazara verdi.

Bin bir Esma-i Hüsnasının nihayetsiz tecellilerinin nihayetsiz güzelliklerini mahlukat aynalarında hem bizzat Kendisi görmek hem de melek, cin ve insanlar gibi şuurlu mahlukatına göstermek istediği anlaşılan Yüce Allah, bu muhteşem kâinatı daha nice gayeler ve maksatlar için icat ve inşa etti.

Bir gün sahabelerden birisi Sevgili Peygamberimize (asm) sordu: “Ya Resülullah! Allah’ın ilk yarattığı şey neydi?” Bu ilginç suale “Allah’ın ilk yarattığı şey, benim nurumdur.”diye cevap verdi. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre, yoktan var edilen ilk hakikat, Hazret-i Muhammed’in (asm) nurudur. Bu hadise dayanarak kâinatı muazzam bir ağaca benzeten Bediüzzaman Hazretleri “Resul-ü Ekrem (asm), bu kâinat ağacının hem çekirdeği, hem en mükemmel meyvesidir.”tarifini yapmaktadır.

Kâinatın ilk maddesini o nurdan yaratan Cenab-ı Hak, dev bir kozmik çorbayı andıran ve henüz atomları bile teşekkül etmemiş olan o maddeye tecelli edip ikiye ayırdı. Bir kısmını buhar yani gaz, diğer kısmını sıvı hale getirdi. Buhar kısmından yedi kat gökleri bina ederek, tohumlar gibi yıldızları içine serpti. Sıvı kısmını da köpüğe dönüştürerek, dünyamızla birlikte yedi küreyi yarattı. Bu şirin dünyamızı da , cin ve insanlar için bir imtihan meydanı yaptı. Vahiy meleği olan Hazret-i Cebrail vasıtasıyla semavî kitaplar gönderdi ve onları tebliğ eden peygamberler tayin ederek emir ve yasaklarını teklif etti. Bütün peygamberler bu vazifelerini yerine getirdi. Ancak, insanlar iki gruba ayrıldı. Bir kısmı iman edip emir ve yasaklara boyun eğerek imtihanı kazandıkları halde, diğer kısmı inkâr ve isyanları yüzünden imtihanlarını kaybettiler. Ehl-i iman olup gereğini yapanlar ebedi cennet ve saadete namzet olurken, inkârcılar ise ebedi azap ve cehenneme müstehak oldular.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap