İnsan Ve Toplum

ÂHİRZAMANIN DEHŞETLİ ŞARTLARI- 1

Tarih boyunca kavimleri ve ümmetleri peygamberler eliyle hakka ve doğruya sevk eden Cenab-ı Hak, hikmeti gereği Hazret-i İsa’dan (as) sonra altı yüz sene peygamber göndermemişti. Altı asır süren bu döneme Fetret Devri denilir. O asırlarda yaşayan insanlar da ehl-i fetret olarak tanımlanır.

İslâm âlimlerinin ittifakı ile ehl-i fetret ehl-i necattır ve azaptan kurtulacaklardır. Zira “Biz, peygamber göndermediğimiz bir kavme azap edecek değiliz.” ayeti bu hakikate işaret etmektedir. İmam-ı Eş’ari ve İmam-ı Şafi’ye göre, küfre de girseler kurtulacakları beyan edilmiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “Madem gaflet ve mürur-u zaman (zaman aşımı), enbiya-ı salifenin (eski peygamberlerin) dinlerini setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Çünkü, mahfi (gizli) kaldığı için hüccet (delil) olamaz.” (Mektubat s. 374)

1877 Osmanlı-Rus savaşı ile başlayan âhirzaman hadiseleri çok kanlı olayları beraberinden getirdi. 1911- 1912 Trablusgarp ve Balkan savaşları, 1914 ile 1939 yıllarında patlak veren birinci ve ikinci dünya savaşları, toplamda yaklaşık yüz milyon civarında insanın ölümüne sebep oldu. Fenden ve felsefeden gelen dehşetli dalâlet ve dinsizlik cereyanlarından dolayı hem Hristiyanlık, hem de İslâm dinine karşı bir lâkyatlık havası meydana geldi. İnsanlık âleminde ortaya çıkan büyük deccal komünizm, İslâm âleminde zuhur eden Süfyanî deccalların tahribiyle, âdeta âhirzaman yeni bir fetret dönemine girdi. İmanların zedelenmesi ve kalplerin yaralanmasıyla, âhiret inancını kaybeden ve bütün gücüyle dünyaya dalan insan toplulukları türedi. İnanan müminler bile âhiretin elmas gibi nimetlerini bildikleri halde, cam parçası gibi değersiz dünya mefaatlerini âhirete tercih ettiler. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap