AHİRZAMANIN DECCALLARI KİMLERDİR?
Ahiret

AHİRZAMANIN DECCALLARI KİMLERDİR?

Deccal, Allah düşmanı ve din yıkıcı kimselerdir. Her asrın irili ufaklı  deccalları vardır. Ama en bilinenleri arasında, Milâdi 13. yüz yılda medeniyet dünyasını yakıp yıkan ve harabeye çeviren Moğol imparatorları Cengiz Han ve torunu Hülâgü’dür.

Ahirzamanın deccalları ise, bir şahıstan ziyade şahs-ı maneviler şeklinde kendini göstermiştir. Bediüzzaman Hazretleri, Hıristiyan dünyasında çıkan ve bütün semavi dinlere savaş açan deccala “Büyük deccal”demektedir. Maneviyatı reddeden ve her şeyi madde ile izah etmeye kalkan bu inkârcı zihniyetin fikir babaları Karl Mark, Engels, August Comte ve Charles Darvin gibi adamlardır. Bunlar ve arkalarından gidenler, kâinatın yaratıcısız olduğunu ve ebede kadar var olmaya devam edeceğini iddia ettiler. Lenin, Stalin, Troçki ve Mao gibi komünist liderler, inançsızlığa dayalı bu sistemi dünyaya hâkim kılmaya çalıştılar. Bu uğurda milyonlarca insanın öldürülmesine sebebiyet verdiler. Ancak komünizm yetmiş yıl dayanabildi ve Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla yok oldu gitti. Onların yaptığı tahribi tamir eden, Hazret-i İsa’nın (as) temsil ettiği ve Müslüman İsevileri ünvanına lâyık olan bir şahs-ı manevidir.

İslâm âleminde ortaya çıkıp, aldatmakla iş gören ve doğrudan İslâm dinini tahrip etmeye çalışan şahsa Hazret-i Ali (r.a.) “Süfyan lâkabı vermiştir. O da bir şahs-ı manevidir. Süfyan komitesi ve takipçileri, bin yıldır İslâm’ın bayraktarlığını yapan necip bir milletin evlât ve torunlarını dinden soyutlayıp, Avrupalı bir millet oluşturmak adına, o milletin kılık ve kıyafetinden Ezanına kadar her şeyine müdahale eder. Dinin bütün sembollerini değitirmeye cüret eder. Dinin yerine milliyetçiliği ikame etmeye çalışır. Fakat muvaffak olamaz. Onun tahribini tamir eden de son müceddit ve takipçileri olur. Bu iman ve inkâr mücadelesinde, iman safında yer alanlar, ebedi âlemde büyük mükâfata nail olacaklardır, inşaallah.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap