İnsan Ve Toplum

ÂHİRZAMANIN BİR KISIM KADINLARI- 2

(Dünden devam)

Modern Cahiliye Dönemi diyebileceğimiz âhirzaman ve medeni eğitim kadınları yuvasından çıkardı. Onun şeref ve haysiyetini ayaklar altına aldı. İnsanlığı baştan çıkarmada ve ahlâk bakımından çökertmede kadınları sonuna kadar kullandı.

Her türlü reklâmlarda kadın faktörü öne çıkarılıyor. Araba lâstiklerinin reklâmında bile o var. Kadının cinsellik tarafı alabildiğine sömürülüyor. Fuhuş ve kadın ticareti bir sektör haline gelmiş. Gayr-ı meşru hayatları özendirecek yayınlarla aile kurumu temelinden sarsılıyor. Amerika ve Avrupa’da evlenen çiftlerden yüzde ellisi boşanmayla sonuçlanıyor. Ekser ülkelerde evliliğin sorumluluklarından kaçan erkek ve kadınlar, serbest yaşamayı ve nikahsız beraberlikleri tercih ediyor.

Müslüman bir millet olmamıza rağmen, inanç zayıflığından kaynaklanan sebeplerle ve daha başka  faktörlerin de ilâvesiyle boşanmalarda ciddi artışlar görülüyor. Hatta dindar aileler bile bu gidişattan ne yazık ki etkileniyor. Ciddi rakamlara ulaşan boşanma oranları ve serbest yaşamayı tercih edenler yüzünden milyonlarca kadın başı boş kalıyor. Sosyal hayatta yaşanan acı olaylar ve namus kavramının zayıflaması, toplumdaki ahlâki çöküntüyü de beraberinde getiriyor. Böylece, hadis-i şeriflerde haber verilen Kıyamet alâmetlerinden biri de çıkmış oluyor.

Rivayetlerde haber verilmiş ki: “Âhirzamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder.” Bu hadis-i şerifi tevil edip doğru yorumunu yapan Bediüzzaman Hazretleri “O zamanda meşru nikâh azalır veya Rusya’daki gibi kalkar. Bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başı boş kalan, kırk bedbaht kadınlara çoban olur. Veya kadınların tam serbestiyetleri kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden fıtratça erkeğine galebe eder, veledi kendi suretine çekmeye sebebiyet verdiğinden, emr-i İlâhi ile kızlar pek çok olur.” demektedir. (5. Şua)

Hadis-i şeriflerde var ki: “Fitne-i âhirzaman o kadar şiddetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz.” Bundan dolayı bütün ümmet asırlar boyu hep âhirzaman fitnelerinden Allah’a sığınmışlar. Kimse nefsine hâkim olamaz değil, olmaz tabiri gerçekten çok ilginçtir. Demek ki, günahlara bilerek ve isteyerek giriliyor. Bu hadisin de yorumunu yapan Bediüzzaman “O fitneler nefisleri kendine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikap ederler. Meselâ; Rusya’da hamamlarda, kadın erkek beraber çıplak olarak girerler ve kadın kendi güzelliğini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemalperest olan erkekler dahi, nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşâne bir sürur ile düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları (eğlenceleri) ve kebâirleri (büyük günahları) ve bid’aları, birer cazibedârlık ile pervane gibi nefisperestleri etrafında toplar, sersem eder.” (5. Şua)

Âhirzaman fitnelerinde bir kısım kadınların rol oynayacağı haber verildiğinden, deccal ve Süfyan fitnelerinden sonra, o kısım kadınların fitnesinden, şerrinden, belâsından ve hilelerinden de Allah’a sığınılması emredilmiştir. Cenab-ı Hakkın, âhirzamanın her türlü fitnelerinden bizleri korumasını niyaz ediyor ve Ona sığınıyoruz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap