Hayat

ÂHİRZAMAN FİTNELERİNİN DEHŞETİ

Âhirzaman fitnelerinin çeşitliliğini ve dehşetini ümmetine haber veren Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) ikazlarına kulak veren müminler, asırlarca o fitnelerin şerrinden Allah’a sığınmayı en birinci vazife bilmişler ve her vesileyle Deccal ve Süfyan’ın ateşlediği o fitnelerden kurtulmak için dua edegelmişlerdir.

Hayatını medeniyet fantaziyeleriyle ve eğlencelerle, rahat ve sefa içinde geçirmek arzusu asrımızda galebe çalmış, âhiretin elmas gibi değerli nimetlerini bildiği halde, kırılacak cam parçası gibi değersiz dünya zevklerini onlara tercih eder hale gelinmiştir. Cenab- ı Hak “Onlar, bilerek dünya hayatını âhiret üzerine tercih ederler.”buyurmakla, bu tehlikeli gidişe işâret etmiştir.

Ehl-i iman olan dindar kitleleri de tehlikeye atan bu dehşetli durumu dikkate alan Bediüzzaman Hazretleri,Kastamonu Lâhikasında şu açıklamayı yapar: “Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat (hayatını korumak) cihazı, bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr-u zaruret, maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın (hayat şartlarının) ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen, ehl-i dalâlat, nazar-ı dikkati şu hayata celp ede ede, o derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki, ednâ (basit) bir hâcât-ı hayatiyeyi, büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor.

Bu acip asrın bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı, Kur’an-ı Mu’cizü’l Beyanın tiryak misal ilâçlarının nâşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin,sarsılmaz, sebatkâr, hâlis, sâdık, fedakâr şakirtleri (talebeleri)dayanabilir. Öyle ise, her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadâkatle, tam metanet ve ciddi ihlâs ve tam itimat ile ona yapışmak lâzım ki, o acip hastalığın tesirinden kurtulsun.”

Gerçekten iktisatsızlık, israf, kanaatsizlik ve hırs bereketin kalkmasında en önemli faktör olduğu gibi, görenek ve sefahetteki tiryakilik yüzünden gelir gideri karşılayamadığı için, geçim derdi herkesin en baş problemi olmuş Bundan dindarlar da büyük ölçüde nasibini almış. Bunun tek ilâcı, yeniden dinimizin öngördüğü temel kuralları hayatımızda tatbik etmektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap