Mutlâkiyet dönemindeki bir tek padişahın hâkimiyet sisteminden, meşrutiyetteki parlamenter sisteme geçinceye kadar milletçe çok sıkıntılar yaşadık. Hürriyet âşığı Namık Kemal ve Bediüzzaman gibi hak fedaileri, bu uğurda sürgün ve hapislere,…

2. Meşrutiyetin ilânından sonra kurulan partiler içerisinde birisi de, Osmanlı Ahrariye Fırkasıydı. Hürriyetçi bir partiydi. Fikir ve ifade hürriyeti başta olarak, teşebbüs-ü şahsi ve diğer hürriyetleri savunuyordu. 1907 ile 1911…

Sâdık bir rüyada kendini Ağrı Dağının altında merhum annesiyle beraber gören Bediüzzaman, birden o dağın patladığını ve dağlar büyüklüğündeki taşlarını dünyanın her tarafına dağıttığını müşahede eder. O dehşetli hal içindeyken,…

“Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.”ve “İstibdat ne şekilde olursa olsun, isterse meşrûtiyet libası giysin gelsin, rast gelsem sille vuracağım.”diyen Bediüzzaman, hürriyet âşığı ve istibdadın ise amansız düşmanı olarak bir hayat…

Vicdan hürriyeti, temel hak ve hürriyetlere saygı veya inançlara hoşgörü anlamında olan demokratlık; aynı zamanda fertlerin iradelerine ipotek koymamak, her türlü maddi ve manevi imkânları, başkaları üzerinde bir baskı ve…

Devletlerin ve milletlerin önlerine koydukları bir takım hedefleri ve yüksek idealleri vardır ve olmalıdır. Zira, gayesi olmayan fertlerin başarısı olmadığı gibi, cemiyet ve devletler de öyledir. Osmanlının dağılıp tarih sahnesinden…

Tekebbür ve zorbalık etmek, baskı ve dayatmayla hükmetmek anlamına gelen ve istibdatla eş mânâda olan tahakküm, zayıf ve kendine güveni olmayan insanların sık müracaat ettikleri bir silahtır. İstibdat; keyfî idare…

Her hususta rehberimiz olan Sevgili Peygamberimiz (asm), hizmette uzun vadeli çalışmak noktasında da bizlere en güzel örnek teşkil ediyor. Zira, yirmi üç senelik peygamberlik vazifesinin on üç senesi Mekke’de geçti.…

Risale-i Nur mesleğinin bir diğer ciheti, cihad anlayışındaki orijinalliktir. Dahildeki cihadla, harice karşı yapılacak cihadın farkını anlayıp, dahilde manevî tahribatı, manevî, ihlâs sırrıyla tamir vazifesine kanaat etmek, asla kuvvet yoluna…

Hukuk, hak kelimesinin çoğuludur. İnsanın cemiyet hayatında riayet etmesi gereken kaideler ve temel esaslardır.Yani haklıyı haksızdan ayıran prensiplerdir. Hülâsa, hukuk kitaplarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler manzumesinin toplamıdır. Hem…

Risale-i Nur mesleğinin diyanet, siyaset, cihad ve saltanat gibi daha pek çok daireleri içine alan temel prensipleri vardır. Bunları dikkate almadan sadece diyanet ve iman hizmetine yoğunlaşanlar, pusulasız gemi gibi…

Güven bunalımının en kötü olan cihetlerinden biri, şüphesiz millet ve devlet arasında olanıdır. Milletine güvenmeyen ve onu her zaman potansiyel bir tehlike olarak gören katı bir devletçi anlayış, o millete…