Geçmiş İslâm büyükleri Müslümanların dinlerine olan bağlılıklarını kuvvetlendirmek, hem iman hem amel cihetinde istikametlerini muhafaza etmek için çeşitli metotlar ve usuller geliştirmişlerdir. Muhtelif mezhep, meşrep ve tarikatların doğması, bu tarihî…

Asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, telif ettiği altı bin sayfayı aşkın tefsir külliyatı için “Risale-i Nur’lar hem bu asrı hem gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i maneviye-i Kur’aniye olduğunu…