Şeytanın yaratılmasında nice hikmetler ve hayırlar olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri, insanın manevi terakkiyatının zembereğinin şeytan olduğunu belirtir. Eğer şeytan yaratılmasaydı, insanın makamı melekler gibi sabit kalır, o zaman da insan…

Celâl ve cemal tecellileri üzerinde ilginç izahlar yapan Bediüzzaman Hazretleri, Mesnevi-i Nuriye adlı eserinde ilginç bir tespit daha yapar: “İsm-i Celâl, ale’l-ekser nevilerde, külliyatta tecelli eder; ism-i Cemal ise, mevcudatın…

Göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten korktukları ve insanın onu yüklendiği benlik duygusunun, kendindeki ölçüler penceresinden bakarak Allah’ı tanımak, bilmek ve Ona iman ederek ibadet etmek vazifesi onun hayra bakan cihetidir.…

Ahzap Suresi 72. ayetinde Cenab-ı Hak mealen “Biz emaneti göklere, yer ve dağlara teklif ettik; hepsi de onu yüklenmekten korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim ve çok…

Kâinatın ve on sekiz bin âlemin sahibi olan Allah (c.c.) yeryüzünde imtihan için yarattığı ve halife-i zemin kıldığı insana, o külli iradesinden cüz’i bir iradeyi numune olarak vermiştir. İnsan, bir…

Allah ne yaratırsa en güzel şekilde yaratır. Bu hakikate işaret için İmam-ı Gazali (r.a.) “Bu kâinatta gördüğümüzden daha güzeli tasavvur bile edilemez. Gördüğümüz her şey en güzeldir.”demiştir. Allah’ın yarattığı her…

Bu dünyada hayatını devam ettirebilmek için ruha,  “ENE” denilen bir cihaz verilmiştir. İnsan ondaki ölçüler marifetiyle kıyas yaparak Yaratıcısını tanımakla mükelleftir. Enenin hem hayra hem de şerre bakan iki yönü…