Cenab-ı Hak, hikmet ve kudret eliyle kâinatın mevcudatını yaratılış teknesinde yoğururken bütün zıtları birbiri içine attı, şerleri hayırların arasına kattı. Böylece, dünyayı cin ve insanların imtihanı için bir meydan yaptı.…

Hayat yolculuğunda insan belirlediği hedeflere ulaşmak, başarılı olmak ve netice almak için fıtraten gayret gösterir. O yolda bir çok engellerle karşılaşır. Onları aşmak için elinden geldiği kadar uğraşır. Müslüman olan…

Geçmişte vukua gelen bir çok imtihanları aşarak bu günlere gelmiş olmak, bundan sonra da aynı başarıyı muhakkak göstereceğiz, anlamına gelmez. Hadis-i şeriflerin beyanına göre “İhlâs sahipleri de her zaman büyük…

Varlıklar içinde çok farklı bir yeri ve değeri bulunan insan, meleklere bile verilmeyen sayısız kabiliyet ve cihazlar ile donatılmıştır. Nihayetsiz hayır ve şer işlemeye müsait olan bu kabiliyet ve âletlerin…

“Nazar-ı nübüvvet ve tevhit ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı için, hakikatleri ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür.” (Sözler) “Şu misafirhane-i…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıkların her biri kendine mahsus dillerle Allah’ı tesbih ve hamd ile vazifelidirler. Fıtrî ve amelî ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en…

Yaratılışı nihayetsiz bir acz, fakr, noksan ve kusurdan yoğrulan insan, tarih boyunca insanüstü bir güce inanma ihtiyacını hissetmiştir. Üstesinden gelemediği dehşetli olaylar karşısında bir kudrete dayanmak ve sonsuz ihtiyaçlarını karşılayacak…

Önceki büyük zatlar ve Allah dostları gibi, Bediüzzaman’ın  hayatına bakıldığında da sâdelik ön planda olduğu görülüyor. Pakistan maarif bakanı Ali Ekber Şah, onu Emirdağ ilçesinde ziyaret ettiği zaman, gördüğü tablo…

Dinimizin ve astronomi ilminin izahta ittifak ettiği üzere, dünyamız ve diğer gezegenler güneşle birlikte macun gibi bitişik iken, Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle onları güneşten ayırmış ve muhtelif mesafelerde durdurarak, tayin…

Muhtelif haller içinde sürüp giden hayat çizgimiz, inişler çıkışlar, hastalıklar âfiyetler, kolaylık ve zahmetlerle doludur. Böylece monotonluktan çıkan hayat, safileşir ve mükemmele doğru yükselmeye başlar. Yeknesak geçen bir hayat, hayrın…

Çoğu insanların zannettiği gibi hayat, yalnız insanın doğumu ile ölümü arasındaki bir zaman dilimi değildir. İnanan insanların nazarında, ruhlar âleminden başlayan bu hayat yolculuğu, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden,…

Cenab-ı Hak şu dünyamızı kâinatın kalbi ve bir nevi merkezi gibi yaratmıştır. Çünkü muhtelif ayetlerinde onu semâvata denk tutarak, dünyayı bir kefeye  semayı diğer kefeye koymaktadır. Dünya, Esma-i Hüsnanın nihayetsiz…