Büyük dâvâlar, büyük gayretler ve büyük fedakârlıklarla devam eder, bekâ bulur, kuvvet kazanır ve lâyık olduğu yere yükselir. İslâm tarihi incelendiği zaman, Asr-ı Saadet başta olmak üzere, her zaman ve…

Risale-i Nur Talebelerinin hedefi ve programı, insanların taklit mertebesinde olan imanlarını tahkik mertebesine yükselterek, ebedi hayatlarını kurtarmak ve bu memleketi de maddi ve manevi anarşiden muhafaza etmektir. Bu ulvî hedef…

Dünkü makalemde ifade ettiğim gibi, eğer o günün şartları içinde cemaatten yeterli ilgi, alâka ve muhabbet görmeseydim, bu gün kim bilir hangi halde olacaktım? O zamanın Nur Talebelerinin her biri…

Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi “İman, kulun irade-i cüz’iyesinin sarfından sonra, Cenab-ı Hakkın vicdan-ı beşere ilka ettiği (aşıladığı) bir nurdur ve vicdanın iç yüzünü parlatır.” Bu hakikatten anlaşılıyor ki, Allah…

Ahir zamanın en dehşetli ve tehlikeli bozgunculuk ve tahrip atmosferinde ortaya çıkan ve inkâr ve dalâlet selinde sürüklenen insanların kurtulmasını gaye edinen Bediüzzaman ve telif ettiği Nur Risaleleri, tahkîki imanı…

Risale-i Nur hareketinin en temel dört esasından biri, yeis hastalığına meydan vermeden mutlak şevk içinde iman hizmetinde bulunmaktır. Şartlar ne olursa olsun, ne bu hal, ne şu hal ve ne…

“Yeis, mani-i her kemaldir. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seretan (kanser) dedikleri bir hastalıktır. İnsanları öldüren yeistir, dirilten emeldir.” Daha bunlar gibi Risale-i Nur tefsirlerinde belirtilen çok ifadeler vardır ki, kendimize gelmemize…

Kudsî bir dâvâya gönül verenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında, takva zırhına bürünülmesi ve her türlü günahlara karşı hassasiyet içinde olunmasıdır. Zira günahlar, Allah ile kul arasında örülmüş utanç duvarlarıdır.…

Her hangi bir iş ve hizmette muvaffak olmanın en birinci şartı, Cenab-ı Hakkın kâinata koyduğu fıtrat kanunlarına uymak, aynı zamanda inayet ve rahmet-i İlâhiyi celb edecek bir hal içinde bulunmaktır.…

Muhtelif haller içinde sürüp giden hayat çizgimiz, inişler çıkışlar, hastalıklar âfiyetler, kolaylık ve zahmetlerle doludur. Böylece monotonluktan çıkan hayat, safileşir ve mükemmele doğru yükselmeye başlar. Yeknesak geçen bir hayat, hayrın…

Şahıs yerine şahs-ı manevinin hükmettiği ve meşveret zeminlerinin âmir olduğu bir sistemle, hizmetleri daha geniş alanlara ulaştırmak son derece kolaylık kazanır. Geniş dairelerdeki geçici faaliyetler, dar dairedeki önemli ve devamlı…

Risale-i Nur tefsirleri bu memleketin manevi bir halâskârıdır. Nur Talebeleri de, Kur’an’ın bir elmas kılıcı hükmündeki bu kuvvetli tefsirlerin hakiki sahipleri ve sâdık kahramanlarıdır. Nur Talebeleri, toplumun imanını kurtarmak, kuvvetlendirmek…