Muhtelif zaman dilimlerinde İslâm’ın aleyhine olabilecek iç karartıcı ve ehl-i imanın âlemlerine yeis denilen en dehşetli bir hastalığın girmesine sebep olabilecek durumlar olabilir. Halbuki, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek ayetin fermanıyla…

“Bu yaz mevsimi gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı olmasından, zevkli ve neşeli olan kış derslerine bir fütur gelir.” Bediüzzaman’ın önemli bir tespiti olan bu ifadeler, hakikatte bir ikazdır…

Mecazi muhabbet sevdasıyla Şirin’i için dağları delen Ferhat, yüksek idealler ve yüce hedeflerin kara sevdalısı olmuş dâvâ adamları için önemli bir örnektir. Üç günlük dünya hayatı  ve geçici bir sevda…

Büyük dâvâlar, büyük gayretler ve büyük fedakârlıklarla devam eder, bekâ bulur, kuvvet kazanır ve lâyık olduğu yere yükselir. İslâm tarihi incelendiği zaman, Asr-ı Saadet başta olmak üzere, her zaman ve…

Risale-i Nur Talebelerinin hedefi ve programı, insanların taklit mertebesinde olan imanlarını tahkik mertebesine yükselterek, ebedi hayatlarını kurtarmak ve bu memleketi de maddi ve manevi anarşiden muhafaza etmektir. Bu ulvî hedef…

Dünkü makalemde ifade ettiğim gibi, eğer o günün şartları içinde cemaatten yeterli ilgi, alâka ve muhabbet görmeseydim, bu gün kim bilir hangi halde olacaktım? O zamanın Nur Talebelerinin her biri…

Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi “İman, kulun irade-i cüz’iyesinin sarfından sonra, Cenab-ı Hakkın vicdan-ı beşere ilka ettiği (aşıladığı) bir nurdur ve vicdanın iç yüzünü parlatır.” Bu hakikatten anlaşılıyor ki, Allah…

Ahir zamanın en dehşetli ve tehlikeli bozgunculuk ve tahrip atmosferinde ortaya çıkan ve inkâr ve dalâlet selinde sürüklenen insanların kurtulmasını gaye edinen Bediüzzaman ve telif ettiği Nur Risaleleri, tahkîki imanı…

Risale-i Nur hareketinin en temel dört esasından biri, yeis hastalığına meydan vermeden mutlak şevk içinde iman hizmetinde bulunmaktır. Şartlar ne olursa olsun, ne bu hal, ne şu hal ve ne…

“Yeis, mani-i her kemaldir. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seretan (kanser) dedikleri bir hastalıktır. İnsanları öldüren yeistir, dirilten emeldir.” Daha bunlar gibi Risale-i Nur tefsirlerinde belirtilen çok ifadeler vardır ki, kendimize gelmemize…

Kudsî bir dâvâya gönül verenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında, takva zırhına bürünülmesi ve her türlü günahlara karşı hassasiyet içinde olunmasıdır. Zira günahlar, Allah ile kul arasında örülmüş utanç duvarlarıdır.…

Her hangi bir iş ve hizmette muvaffak olmanın en birinci şartı, Cenab-ı Hakkın kâinata koyduğu fıtrat kanunlarına uymak, aynı zamanda inayet ve rahmet-i İlâhiyi celb edecek bir hal içinde bulunmaktır.…