Bediüzzaman Hazretlerine sormuşlar “Her şeyden evvel bize lâzım olan nedir?” Cevap: “Doğruluk.” “Daha?” “Yalan söylememek.” “Sonra?” “Sıdk, sebat, sadâkat ve ihlâs.” Cihan vüs’atinde yüce ve mukaddes bir dâvâyı omuzlayan İslâm…

Cenab-ı Hakkın, en güzel bir suret üzerine yarattığı insana verdiği sınırsız kabiliyet ve ayrıcalıklar içinde en önemlilerinden biri de, konuşma özelliğidir. Düşünce ve duygularını ifade etmede insanın dili olmasa neye…

Ülkemizde bin seneden beri hizmet veren İslâmî cemaat ve tarikatlar vardır. Her birisi kendine has metot ve usullerle dine hizmet eden bu gruplardan Allah razı olsun. Zira, Bediüzzaman’ın İhlâs Risalesinde…

Bir önceki makalemizde yalan insan fıtratına aykırıdır. Mümin konuştuğu zaman doğru konuşmalıdır dedik. Fakat İslâm âlimleri üç yerde yalana müsaade olduğuna fetva vermişlerdir: 1- Düşman ordusuna bilgi vermemekte. 2- Karı…

Her doğan çocuğu İslâm fıtratı üzerine yaratan Cenab-ı Hak, ona vicdan denilen çok önemli bir duygu vermiştir. Vicdan en doğru hakemdir. İnsan beyninin sol küresi akıl, fikir, mantık ve muhakeme…

Her insan doğuştan İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonradan annesi, babası ve çevresi tarafından ya İslâm ya Hıristiyan ya da Yahudi ve putperest gibi hayatını devam ettirir. İslâm’ın temeli sıdk ve…

Hazret-i Muhammed(asm) doğruluk timsali bir peygamberdi. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiş olduğundan, peygamberlik öncesinde bile Ona “Muhammed-il Emin”ünvanı verilmişti. Bununla birlikte Cenab-ı Hak Hazret-i Peygambere Hud Suresinde “Emrolunduğun gibi dosdoğru…