1923 tarihinden itibaren Eski Said dönemini geride bırakarak, Yeni Said dönemine geçen Bediüzzaman, 1950 yılında çok partili siyasi hayata geçinceye kadar, siyaset âleminden bütünüyle alâkasız bir vaziyette yaşamış ve en…

İstibdat yapan ve demokrat olan reisler, tarih boyunca her zaman olagelmişlerdir. İnsanlık âlemi devam ettikçe, bunların varlığı da devam edip gidecektir. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Çünkü, insan tabiatını değiştirmek imkânsızdır.…

Tarih boyunca devletlerin, milletlerin, partilerin, hatta tarikat ve cemaatlerin üstlendiği misyonları olagelmiştir. Üstlenilen misyon, o şahs-ı manevilerin kimliğidir. Kıymet ve ehemmiyetleri, o kimliğe sahip çıkmaları ile orantılıdır. Kimliğinden sıyrılan veya…

Kaynağını dinden almayan ve doğru İslâmiyete dayanmayan bir demokrasi ve cumhuriyet noksan kalmaya mahkûmdur. Onu kemâle erdirecek ve her cihetle güzelleştirip yaşanacak hale getirecek olan İslâmiyettir. Ancak, kendi kafamızdaki veya…

Devletlerin ve milletlerin önlerine koydukları bir takım hedefleri ve yüksek idealleri vardır ve olmalıdır. Zira, gayesi olmayan fertlerin başarısı olmadığı gibi, cemiyet ve devletler de öyledir. Osmanlının dağılıp tarih sahnesinden…

Eski Said tabir ettiği hayat devresinde aktif siyasete katılan Bediüzzaman, her vesileyle siyaseti dine hizmetkâr ve dost yapmaya çalışarak, siyaset yoluyla İslâm dininin canlanması ve toplum tarafından yaşanması için gayret…

İnsanlık tarihi boyunca kavmiyetçilik, kabilecilik ve ırkçılık denilen zevkli fakat zararlı bir fikir, nice kavimlerin, milletlerin ve devletlerin sonunu getirmeye sebep olmuştur. 20. Asır menfi milliyetçiliğin en çok görüldüğü bir…