Mutlâkiyet dönemindeki bir tek padişahın hâkimiyet sisteminden, meşrutiyetteki parlamenter sisteme geçinceye kadar milletçe çok sıkıntılar yaşadık. Hürriyet âşığı Namık Kemal ve Bediüzzaman gibi hak fedaileri, bu uğurda sürgün ve hapislere,…

Dünya güneş etrafında dönerken maruz kaldığı mevsimleri olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Fırtınalı kışlar yerini baharlara, zifiri karanlıklar da parlak aydınlıklara yerini bırakırlar. Devamlı kış, devamlı karanlık hiç bir zaman…

Ülke genelinde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın etnik kökeni, mezhebi, mesleği ve meşrebi farklı olmasına rağmen; aynı vatanı, aynı dini paylaşmamızla top yekûn bir milleti oluşturmuşuz. Yönetim biçimi olarak da, bütün eksik…

İman-inkâr ve hidayet-dalâlet mücadelesi, Âdem (as) zamanından beri gelip, kıyamete kadar da sürüp gidecektir. Her iki cephenin mensupları hiç bir zaman eksik olmayacaktır. Bununla birlikte, tarihin şahitliğiyle ve Kur’ân’ın hükmüyle…

“Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.”ve “İstibdat ne şekilde olursa olsun, isterse meşrûtiyet libası giysin gelsin, rast gelsem sille vuracağım.”diyen Bediüzzaman, hürriyet âşığı ve istibdadın ise amansız düşmanı olarak bir hayat…

Dört halife dönemini örnek göstererek “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim.”diyen Bediüzzaman, 2. Meşrutiyetin ilânında din namına ona sahip çıktığı gibi, cumhuriyet döneminde ve çok partili demokrasi döneminde de aynı mânâya sahip…

Vicdan hürriyeti, temel hak ve hürriyetlere saygı veya inançlara hoşgörü anlamında olan demokratlık; aynı zamanda fertlerin iradelerine ipotek koymamak, her türlü maddi ve manevi imkânları, başkaları üzerinde bir baskı ve…

Hukuk, hak kelimesinin çoğuludur. İnsanın cemiyet hayatında riayet etmesi gereken kaideler ve temel esaslardır.Yani haklıyı haksızdan ayıran prensiplerdir. Hülâsa, hukuk kitaplarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler manzumesinin toplamıdır. Hem…

Hazret-i Adem’den (as) başlayarak, son peygamber Hazret-i Muhammed’e (asm) kadar gönderilen bütün semavî dinlerin aslı ve özü İslâm’dır. Çünkü hepsinin insanlığa getirdiği mesaj aynıdır. Tek olan Allah’a iman ve diğer…

Cenab-ı Hakkın, yokluk karanlıklarından aydınlık varlık âlemine çıkardığı her insan üzerinde bir çok hakları vardır. Buna “Hukukullah”adı verilir. Muhtelif ayetlerin beyanına göre Kâinatın yaratıcısını tanımak, Ona iman etmek ve imanın…