Âhirzaman fitnelerinin çeşitliliğini ve dehşetini ümmetine haber veren Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) ikazlarına kulak veren müminler, asırlarca o fitnelerin şerrinden Allah’a sığınmayı en birinci vazife bilmişler ve her vesileyle…

Bin seneden daha fazla bir zamandan beri milletçe İslâm dini ile tanışmanın şerefini taşıyoruz. Bundan dolayı Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Bu kadar uzun bir zamanda, geçmiş ecdadımız bazen dinlerine…

Hazret- i İsa’nın (as) tekrar dünyaya döneceğini, Allah’ın vaadine binaen Peygamber Efendimiz (asm) haber vermiştir. Madem ki Allah vaat etmiş, elbette vaadini yerine getirecektir. Bu mânâyı ifade için Bediüzzaman “Hazret-i…

Cenab-ı Hakkın kudret mucizesi olarak babasız dünyaya gelen Hazret-i İsa (as), kendisine kitap indirilen büyük peygamberlerden birisidir. Onun babasız dünyaya gelişini garip karşılayarak çeşitli dedi kodular üretenlere  Allah “İsa’nın meseli,…

Tarih boyunca ümmetleri ve kavimleri peygamberler eliyle irşat edip hakka ve doğruya sevk eden Cenab-ı Hak, hikmeti gereği Hazret-i İsa’dan (as) sonra altı yüz sene bir peygamber göndermemiştir. Bu altı…

Bütün semavi dinlerin esası tevhit inancına dayanır. Bu hakikati Sevgili Peygamberimiz (asm) “Ben ve benden önceki peygamberlerin en makbul sözleri Lâilahe illallahtır.”buyurmuştur. Hazret-i İsa’ya (as)gelen incil de tevhit inancı üzerine…

Kıyamet alâmetlerinden olan “Hazret-i İsa (as) âhirzamanda yeryüzüne inecek ve deccalı öldürecek.”mealinde hadis-i şerifler var. Böyle hadislere ‘En doğrusunu Allah bilir.’kaydını koyarak yorumlar yapan Bediüzzaman, bir takım şüphelerin ortadan kalkmasını…

Yoruma muhtaç ve müteşabih olan böyle hadislere doğru yorumlar yapan Bediüzzaman Hazretleri, ehl-i imanı hadislere karşı şüpheden ve inkârdan kurtarmıştır. Meselâ “Ahir zamanda bir şahıs sabah kalkar, alnında bu kâfirdir…

Müteşabih olan hadis-i şeriflerin gerçek anlamda tevil ve yorumlarını yapan Bediüzzaman, kıyamet alâmetlerine işaret eden hadisleri izah ederek, ehl-i imanı şüphelerden kurtarmıştır. İşte “Deccalın yalancı cennet ve cehennemleri vardır.”hadisi de…

Ahirzaman fitnelerinin baş aktörü Yahudiler olacağı hadis-i şeriflerle haber verilmiş. Böyle bir hadisi Bediüzzaman 5. Şua’nın 14. meselesinde zikreder. “Deccalın mühim bir kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar.” Büyük deccal…

İman ve inkâr mücadelesi, Hz. Adem (as)zamanından beri sürüp gelen ve kıyamete kadar devam edecek olan bir hakikattir. İyilerle kötüler, inananlarla inanmayanlar, tahripçilerle tamirciler her zaman olagelmiş ve aynı zamanda…

Deccal, Allah düşmanı ve din yıkıcı kimselerdir. Her asrın irili ufaklı  deccalları vardır. Ama en bilinenleri arasında, Milâdi 13. yüz yılda medeniyet dünyasını yakıp yıkan ve harabeye çeviren Moğol imparatorları…