Dört halife dönemini örnek göstererek “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim.”diyen Bediüzzaman, 2. Meşrutiyetin ilânında din namına ona sahip çıktığı gibi, cumhuriyet döneminde ve çok partili demokrasi döneminde de aynı mânâya sahip…

Şefkat ve merhamet meselesine, muhtelif eserlerinde engin izahlar getiren Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Mektubat eserinde şu açıklamaları yapar: ” Evet, şefkat bütün envaıyla (çeşitleriyle) lâtif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet…

Cerbeze, bâtılı hak, hakkı bâtıl gösterecek kadar ifrat bir zekâya sahip olan ve onun istikamet üzere kullanmayanların elinde tehlikeli bir silahtır. Lügat anlamıyla , haklı haksız sözlerle hakikati gizlemek ve…

“Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibâdet ve fazilete dairdir. Ancak yüzde biri siyasete taalluk eder. Onu da ulülemirlerimiz düşünsün.”diyerek, 31 Mart 1909 hadisesinde isyan etmiş sekiz avcı taburunu itaate getiren…

Risale-i Nur mesleğinin bir diğer ciheti, cihad anlayışındaki orijinalliktir. Dahildeki cihadla, harice karşı yapılacak cihadın farkını anlayıp, dahilde manevî tahribatı, manevî, ihlâs sırrıyla tamir vazifesine kanaat etmek, asla kuvvet yoluna…

Hukuk, hak kelimesinin çoğuludur. İnsanın cemiyet hayatında riayet etmesi gereken kaideler ve temel esaslardır.Yani haklıyı haksızdan ayıran prensiplerdir. Hülâsa, hukuk kitaplarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler manzumesinin toplamıdır. Hem…

Allah, mutlak adalet sahibidir. Kâinata koyduğu düzen, sistemler ve dengeler o İlâhi adaletin tecellisi olduğu gibi, insanlık âleminde görülen ve her şeye lâyık olduğu karşılığı vermesi de, o İlâhi adaleti göstermektedir.…

Ezelden ebede kadar bütün zamanları ve mekânları kuşatan ilmiyle, kâinatı nasıl olmasını istediyse öyle plânlayan ve programlayan Cenab-ı Hak, ızdırarî kader denilen ilminin bir nev’iyle, âlemi bir nizam altına almıştır.…

En son ve en mükemmel din olan İslâm; irşat, ikna ve tebliğ üzerine kurulu bir dindir. 23 senelik peygamberlik hayatının 13 senesini, Mekke ve civarındaki müşrik Arapların irşat ve tebliğine…

Allah’ın bin bir isminden biri olan ADL ismi, bu dünyada bütün mahlukatının hukuk-u hayatlarını vermekle kendini gösterdiği gibi, yapılan o kadar zulümlerin, haksızlıkların ve isyanların kısmen bu dünyada cezasını vermekle…