Asırlar boyunca bir çok medeniyetlerin meydana gelmesinde büyük bir fonksiyon ifa eden İslâm medreseleri, Osmanlı Devletinin tarihten çekilmesiyle tamamen kapanmak durumunda kaldı. Islah edilmesi gereken medreselerin kapatılması çok büyük boşluğun…

“Ve enzele leküm minel en’ami semâniyete ezvac.” Bu ayeti çok güzel bir şekilde tefsir eden Bediüzzaman Hazretleri, şöyle bir açıklama yapıyor: “Sekiz nevi hayvanat-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya cennetten…

Geniş dairelerin câzibedâr olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ibretli tefekkür vazifemiz, müminler topluluğu olarak hayatımızın en vazgeçilmez parçasıdır. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”gibi…

Dağlar kuru birer direk olmanın ötesinde, içinde canlı varlıkların hayatına lâzım her türlü maddeleri barındıran hazineli direkler konumundadır. Dağlar demir, bakır, alüminyum, mağnezyum, manganez, volfram ve daha yüzlerce çeşit madenlere…

Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Cenâb-ı Hakkın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünya gemisini dengede tutan direkleridir. “Vel cibale evtada” ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını…

Uçsuz bucaksız feza âlemindeki varlıkları, Esmâ-i Hüsnasına aynalar ve kudret ve kader kalemine sayfalar olmak için yaratan Cenâb-ı Hakkın, iki kısım olmak üzere hem celâlî hem de cemâlî isimleri vardır.…

İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, eşyaya ve olaylara, anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır. Bu anlamda nazar; göz atmak, mülâhaza etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir.…

Göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten korktukları ve insanın onu yüklendiği benlik duygusunun, kendindeki ölçüler penceresinden bakarak Allah’ı tanımak, bilmek ve Ona iman ederek ibadet etmek vazifesi onun hayra bakan cihetidir.…

Ahzap Suresi 72. ayetinde Cenab-ı Hak mealen “Biz emaneti göklere, yer ve dağlara teklif ettik; hepsi de onu yüklenmekten korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim ve çok…

Bir müddetten beri tefekküre dayalı makaleler yazmaya çalışıyoruz. Zira etrafımızda var olup fakat ülfet dolayı san’atlı varlıklar dikkatimizi çekmiyor ve ibret alamıyoruz. Halbuki, hadis-i şerife göre “Bir saat tefekkür, bir…

Su, insan hayatına en lazım olan bir hakikattir. Su olmadan hayat olmaz. Ekseriyetle dağlardan kaynayan dereler, nehirler ve ırmaklar, dünyanın her tarafında insanların yerleşim alanlarını teşkil eder. Çok ilginç özellikleriyle…

Ezel ve Ebed Sultanı olan Allah’ın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünyanın direkleridir. “Vel cibale evtada.”ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını beyan eden Cenab-ı Hak, her…