2. Meşrutiyetin ilânından sonra kurulan partiler içerisinde birisi de, Osmanlı Ahrariye Fırkasıydı. Hürriyetçi bir partiydi. Fikir ve ifade hürriyeti başta olarak, teşebbüs-ü şahsi ve diğer hürriyetleri savunuyordu. 1907 ile 1911…

Tek parti döneminde devlet gücünü bütünüyle ele geçiren Halk Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet ve Serbest Fırkalarını milletin aşırı teveccühünden dolayı kısa zamanda kapatarak meydanı tamamen kendilerine boş bıraktı. Kat’iyen kendilerine rakip…

İkinci Meşrutiyetin ilânıyla birlikte çok partili siyasi hayat, sistemin gereği olarak vücuda geldi. O dönemin en bilinen partileri İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf ve Osmanlı Ahrariye Fırkaları idi. İttihat…

“Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.”ve “İstibdat ne şekilde olursa olsun, isterse meşrûtiyet libası giysin gelsin, rast gelsem sille vuracağım.”diyen Bediüzzaman, hürriyet âşığı ve istibdadın ise amansız düşmanı olarak bir hayat…

Tarih boyunca devletlerin, milletlerin, partilerin, hatta tarikat ve cemaatlerin üstlendiği misyonları olagelmiştir. Üstlenilen misyon, o şahs-ı manevilerin kimliğidir. Kıymet ve ehemmiyetleri, o kimliğe sahip çıkmaları ile orantılıdır. Kimliğinden sıyrılan veya…

Yetmiş sene boyunca takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki binden fazla mahkemelerde muhakeme edilip berat eden ve çok çeşitli isnad ve iftiralara muhatap olup rejim ve devlet…

Batı toplumlarında üç yüz sene süren dâhili mezhep savaşları yüzünden, lâiklik denilen bir kavram ortaya çıktı. Yani din ile devlet ve siyasetin birbirinden ayrılması anlamına gelen bu uygulamayla, iktidar kavgalarına…

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine ait olan başlıktaki orijinal cümle, Müslümanların ve özellikle Nur Talebelerinin, cumhuriyet rejimi ile hiç bir cihetle problemi olmadığının belgesidir. Her meselesini dînî hükümlere dayandıran ve Asr-ı…

1950 ile 1960 yılları arasında İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatına Demokrat Partiyi iktidar yerinde muhafaza etmeye çalıştığını söyleyen Bediüzzaman “Onlardan hayır beklemek değil, belki dehşetli iki cereyan olan komünizm…

Siyaset, insan topluluklarını idare etmek sanatının adıdır. Peygamberlerin, velilerin ve âlimlerin siyaseti olduğu gibi, devletlerin ve hükümetlerin de siyaseti vardır. Ancak, her şeyin müspeti ve menfisi olduğu gibi, siyasetin de…

Hakkında ciltler dolusu yazılar yazılan hukuk meselesini, veciz ifadelerle dile getiren Bediüzzaman Hazretleri, insanların genel hakları anlamına gelen hukukullah konusunu da, en özlü ifadelerle izah etmiştir. Mektûbat adındaki eserinde şöyle…

Hukuk, hak kelimesinin çoğuludur. İnsanın cemiyet hayatında riayet etmesi gereken kaideler ve temel esaslardır.Yani haklıyı haksızdan ayıran prensiplerdir. Hülâsa, hukuk kitaplarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler manzumesinin toplamıdır. Hem…