Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle haber verilerek sakınılması gereken dehşetli bir zaman ve asırda, cemiyet fertlerinin imanlarını kurtarmak ve ebedi hayatlarını kazandırmak için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi; âhireti esas…

Uzun emeller taşıyan duygular yüzünden, kendini sonsuza kadar yaşayacakmış gibi bir hisse kaptıran, dünya hayatının fâni ve geçici olduğunu unutarak hiç ölmeyecekmiş gibi davranan gafil insanlar, elbette zarar ve ziyana…

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, Cenab-ı Hak çok şeyler üzerine yemin ederek önemli hakikatlere dikkat çekmiştir. Kur’an’da geçen bu yeminler, ülfet ve ünsiyetten dolayı ibret alınamayan meselelere nazarları döndürmek için âdeta…

“Hazret-i Mevlana benim zamanımda gelseydi Risale-i Nur’u yazardı. Ben onun zamanında gelseydim Mesnevi-i Şerif’i yazardım. Çünkü, o zamanda hizmet Mesnevi tarzındaydı. Bu zamanda ise, Risale-i Nur tarzındadır.”diyen Bediüzzaman Hazretleri gerçek…

Zor durumda kalanların hâline Hacer validemizin tutumu çok güzel bir örnektir. Hazret-i İbrahim (as) tarafından , oğlu Hazret-i İsmail ile birlikte, o zamanki şartlarda kimsenin kalmadığı bir çöl hükmündeki Kâbe’nin…

Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hakkın nihayetsiz kudret, ilim, irade, hikmet ve rahmet gibi kemal sıfatlarını tanımak ve bilmek için, insanın mahiyetine nihayetsiz bir âcizlik, fakirlik ve ihtiyaç gibi…

İnsanın irade-i cüz’iyesini, Cenab-ı Hak irade-i külliyesinin taallûkuna basit bir şart yapmıştır. Yani, insan iradesiyle bir şeyi yapmaya meyledip, o meyildeki tasarrufu harekete geçirdiği anda, Allah da külli iradesini taallûk…

İslâm tarihi boyunca, Ehl-i Sünnet vel Cemaat ile Mutezile ve Cebriye başta olmak üzere, haktan sapan fırkaların arasında çok sert tartışmaların meydanı olan kader meselesi, Ehl-i Sünnet âlimleri arasında bile…

Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi “İlim malûma tâbidir. Yani, nasıl olacak, öyle taallûk ediyor. Yoksa malûm, ilme tâbi değil. Yani, ilim desatiri (düsturları) malûmu, harici vücut noktasında idare etmek için esas…

Ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyin Cenab-ı Hak tarafından bilinmesi ve Levh-i mahfuzda yazılması anlamına gelen kader, kâinat ve küçük bir kâinat hükmündeki insanın bir nevi programı hükmündedir.…

“Ey Ashabım!Sizler yeryüzünde dolaşırken, şâyet cennet bahçelerinden herhangi birisine rastlarsanız, oradan hemen geçmeyin. Orada biraz eğleşin.”deyince, Sahabeler sorar: “Ya Resülullah! Cennet bahçesi, cennette olur. O bahçe neresidir?” Sevgili Peygamberimiz “O…

Dua, kulluğun bir sırrı ve özetidir. Dünyanın dua üstünde durduğu söylenir. Ağzı dualılar olmasa, kıyametin kopacağından bahsedilir. İslâm dininin bizzat kendisi dua üzerine kuruludur. Namazın her tarafı dua ile doludur.…